Specijalizirani nacionalni sudovi

Slovenija

Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Sloveniji.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Radni sudovi i prvostupanjski socijalni sud

U skladu s odredbama zakonodavstva radni sudovi nadležni su za odlučivanje o individualnim i kolektivnim radnim sporovima, a socijalni sudovi o socijalnim sporovima.

Radni sudovi i prvostupanjski socijalni sud donose prvostupanjske odluke. O žalbama na odluke radnih sudova i prvostupanjskog socijalnog suda odlučuje viši radni i socijalni sud, a o žalbama i revizijama u vezi s odlukama višeg radnog i socijalnog suda odlučuje Vrhovni sud Republike Slovenije.

Radni sud nadležan je za odlučivanje o sljedećim individualnim radnim sporovima:

 • o sklapanju, postojanju, trajanju i prestanku radnog odnosa,
 • o pravima, obvezama i odgovornostima koji proizlaze iz radnog odnosa između radnika i poslodavca, odnosno njihovih pravnih sljednika,
 • o pravima i obvezama koji proizlaze iz odnosa između radnika i korisnika kojemu je radnik upućen na rad na osnovi dogovora između poslodavca i korisnika,
 • u vezi s postupkom zapošljavanja radnika između poslodavca i kandidata,
 • o pravima i obvezama koji proizlaze iz industrijskog vlasništva i koji nastaju između radnika i poslodavca na osnovi radnog odnosa,
 • o radu djece mlađe od 15 godina, vježbenika, učenika i studenata,
 • o kadrovskim stipendijama između poslodavaca i učenika ili studenata,
 • o volonterskom obavljanju pripravništva,
 • za koje je tako propisano zakonom.

Radni sud također je nadležan za odlučivanje ako je u sporu za naknadu štete, za koji je određena nadležnost radnog suda, kao stranka u sporu tuženo osiguravajuće društvo.

Radni sud nadležan je za odlučivanje o sljedećim kolektivnim radnim sporovima:

 • o valjanosti kolektivnog ugovora i njegovu izvršavanju među strankama kolektivnog ugovora ili među strankama kolektivnog ugovora i drugih osoba,
 • o nadležnosti za kolektivne pregovore,
 • o usklađenosti kolektivnih ugovora sa zakonom, međusobnoj usklađenosti kolektivnih ugovora te usklađenosti općih pravnih akata poslodavca sa zakonom i kolektivnim ugovorima,
 • o zakonitosti štrajka i drugih industrijskih akcija,
 • o sudjelovanju radnika u upravljanju,
 • o nadležnostima sindikata u vezi s radnim odnosima,
 • u vezi s određivanjem reprezentativnosti sindikata,
 • za koje je tako propisano zakonom.

Socijalni sud nadležan je za odlučivanje o sljedećim socijalnim sporovima:

1. u području mirovinskog i invalidskog osiguranja:

 • o pravu na obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje te o pravima koja iz njega proizlaze,
 • o pravu na obvezno dodatno mirovinsko osiguranje i o pravima koja iz njega proizlaze,
 • o plaćanju doprinosa za obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje te obvezno dodatno mirovinsko osiguranje,
 • o određivanju ili ukidanju mjesta za koje je obvezno uključivanje u dodatno mirovinsko osiguranje,
 • o dobrovoljnom uključivanju u obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje i o plaćanju doprinosa za to osiguranje,
 • o priznavanju i dokupu staža osiguranja,
 • o pravu na državnu mirovinu,
 • u vezi s matičnom evidencijom;

2. u području zdravstvenog osiguranja:

 • o pravu na obvezno zdravstveno osiguranje i o pravima koja iz njega proizlaze te o plaćanju doprinosa za to osiguranje;

3. u području osiguranja za slučaj nezaposlenosti i zapošljavanja:

 • o pravu na obvezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti te o pravima koja iz njega proizlaze i o plaćanju doprinosa za to osiguranje,
 • o dobrovoljnom uključivanju u obvezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i o plaćanju doprinosa za to osiguranje,
 • o stipendiji za čiju je dodjelu odlučujući imovinski cenzus i o stipendiji za nadarene,
 • o kreditu za studij na osnovi jamstava i subvencioniranja kamatne stope za čiju je dodjelu odlučujući imovinski cenzus;

4. u području roditeljske zaštite i obiteljskih davanja:

 • o pravu na osiguranje za roditeljsku zaštitu i o pravima koja iz njega proizlaze te o plaćanju doprinosa za to osiguranje,
 • o pravu na obiteljska davanja;

5. u području socijalnih davanja:

 • o socijalnim davanjima,
 • o pravu na socijalna davanja po različitim osnovama, ako je njihova svrha rješavanje socijalne sigurnosti korisnika i ako je za priznavanje prava na takvo davanje odlučujući imovinski cenzus.

Socijalni sud u gore navedenim područjima nadležan je i za odlučivanje o sljedećim socijalnim sporovima:

 • o vraćanju neopravdano dobivenih sredstava,
 • o naknadi štete koju je službeni državni organ ili nositelj javnih ovlasti nanio osiguraniku ili korisniku socijalne pomoći odnosno štete koju je osiguranik nanio zavodu u vezi s osiguravateljskim odnosom ili u vezi s ostvarivanjem prava iz područja socijalne zaštite.

Socijalni sud nadležan je i za odlučivanje o socijalnim sporovima za koje je tako propisano zakonom.

U Republici Sloveniji postoje sljedeći radni sudovi i prvostupanjski socijalni sud:

 • Radni sud u Celju sa sjedištem u Celju i nadležnošću za područje sudskog područja Celje,
 • Radni sud u Kopru sa sjedištem u Kopru i nadležnošću za područje sudskih područja Kopar i Nova Gorica,
 • Radni i socijalni sud u Ljubljani sa sjedištem u Ljubljani i nadležnošću za odlučivanje o radnim sporovima za područje sudskih područja Kranj, Krško, Ljubljana i Novo mesto te za donošenje odluka o socijalnim sporovima na teritoriju Republike Slovenije,
 • Radni sud u Mariboru sa sjedištem u Mariboru i nadležnošću za područje sudskih područja Maribor, Murska Sobota, Ptuj i Slovenj Gradec.

Prvostupanjski sudovi odlučuju o radnim sporovima na sjedištu suda, osim ako je određeno da donose odluke na vanjskim odjelima.

O radnim i socijalnim sporovima prvostupanjski sud odlučuje u senatu koji sačinjavaju sudac kao predsjednik senata i dva suca porotnika kao članovi senata, pri čemu jedan od njih mora biti izabran s popisa kandidata radnika odnosno osiguranika, a drugi s popisa kandidata poslodavaca odnosno osiguravatelja.

Sudac pojedinac odlučuje o individualnim radnim i socijalnim sporovima o imovinskopravnim zahtjevima ako vrijednost spornog predmeta ne prelazi iznos od 40 000 eura. Sudac pojedinac mora bez obzira na vrijednost spornog predmeta odlučivati o nekim važnim predmetima (npr. o individualnim radnim sporovima u vezi sa suspenzijom ugovora o radu, probnim radom, prekovremenim radom, stankama, odmorima, dopustima i drugim izostancima s radnog mjesta, obvezom obavljanja rada zbog izvanrednih okolnosti, disciplinskim sankcijama, privremenom uklanjanju s radnog mjesta zbog početka disciplinskog postupka i privremenim premještajem te o socijalnim sporovima o pravu na doplatak za pomoć i njegu, pravu na doplatak za invalidnost za tjelesno oštećenje i pravu na liječenje u lječilištu).

Viši radni i socijalni sud

Viši radni i socijalni sud odlučuje o žalbama na odluke radnih sudova i prvostupanjskog socijalnog suda. Vrhovni sud Republike Slovenije odlučuje o žalbama i revizijama odluka višeg radnog i socijalnog suda.

Viši radni i socijalni sud ima sjedište u Ljubljani.

Viši radni i socijalni sud odlučuje u senatu koji sačinjavaju tri suca.

Upravni sud Republike Slovenije

Upravni sud Republike Slovenije nadležan je za odlučivanje o upravnim sporovima na način i u skladu s postupkom određenim u Zakonu o upravnom sporu.

U upravnom sporu jamči se sudska zaštita prava i pravnih koristi pojedinaca i organizacija naspram odluka i djelovanja državnih organa, organa lokalnih zajednica i nositelja javnih ovlasti u skladu sa zakonom.

U upravnom sporu sud odlučuje o sljedećem:

 • o zakonitosti konačnih upravnih akata kojima se zadire u pravni položaj tuženika,
 • o zakonitosti pojedinih akata i djelovanja kojima organi zadiru u ljudska prava i temeljne slobode pojedinca ako nije zajamčena druga sudska zaštita,
 • o zakonitosti akata državnih organa koji su izdani u obliku propisa kad se njima uređuju pojedinačni odnosi,
 • o javnopravnim sporovima između države i lokalnih zajednica, među lokalnim zajednicama te o sporovima između njih i nositelja javnih ovlasti ako je to predviđeno zakonom ili ako ustavom ili zakonom nije zajamčena druga sudska zaštita,
 • o zakonitosti drugih akata ako je to predviđeno zakonom.

U upravnom sporu prvostupanjske odluke donosi Upravni sud Republike Slovenije. O žalbama i reviziji u vezi s prvostupanjskom odlukom u upravnom sporu odlučuje Vrhovni sud Republike Slovenije.

Upravni sud Republike Slovenije ima sjedište u Ljubljani.

Upravni sud donosi presude na sjedištu suda i na sljedećim vanjskim odjelima:

 • odjelu u Celju za područje sudskog područja Višeg suda u Celju,
 • odjelu u Novoj Gorici za područje sudskih područja Višeg suda u Kopru,
 • odjelu u Mariboru za područje sudskih područja Višeg suda u Mariboru.

Upravni sud odlučuje u senatu koji sačinjavaju tri suca, osim u nekim zakonski određenim slučajevima u kojima odlučuje sudac pojedinac.

Na Vrhovnom sudu o obustavi postupka odlučuje sudac pojedinac, o žalbama i revizijama odlučuje se u senatu koji sačinjavaju tri suca, o sporovima o nadležnosti između upravnog suda i suda opće nadležnosti odnosno specijaliziranog suda u senatu koji začinjavaju tri suca, a o sporovima o nadležnosti između upravnog suda i vrhovnog suda u senatu koji sačinjava pet sudaca.

Pravne baze podataka

Više informacija o sudovima u Sloveniji dostupno je na službenim internetskim stranicama Vrhovnog suda Republike Slovenije.

Ostale poveznice

Radni sudovi

Upravni sud Republike Slovenije

Posljednji put ažurirano: 27/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici