Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Portugal

Ova stranica pruža informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Portugalu.

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Prvostupanjski sudovi (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Opći sudovi stalni su sudovi za građanske i kaznene stvari i imaju nadležnost nad svim predmetima koji se ne dodjeljuju drugim sudovima. To su u pravilu sudovi opće nadležnosti.

Također mogu postojati sudovi specifične nadležnosti (koji se bave predmetima utvrđenima prema primjenjivoj vrsti postupka) i specijalizirani sudovi koji se bave specifičnim predmetima (u skladu s primjenjivom vrstom postupka).

Sudovi sa specijaliziranom nadležnošću

Istražni kazneni sudovi (Tribunais de Instrução Criminal)

Uloga je istražnih kaznenih sudova provođenje kaznenih istraga te donošenje odluka o nastavljanju postupanja s predmetom i izvršavanju pravosudnih dužnosti povezanih s istražnim radnjama.

Obiteljski i maloljetnički sudovi (Tribunais de Família e Menores)

Nadležnost obiteljskih i maloljetničkih sudova obuhvaća sljedeće:

 • odlučivanje o radnjama povezanima s građanskim statusom osoba: radnje povezane s rastavljanjem osoba i razdvajanjem vlasništva te razvodom, kao i sve povezane radnje, kao što su popisne i preliminarne radnje, radnje radi proglašenja ništavnosti ili poništenja građanskog braka te radnje i ovršni postupci povezani s uzdržavanjem između supružnika i bivših supružnika;
 • odlučivanje o radnjama povezanima sa skrbništvom: odobravanje posvojenja, uređenje vršenja roditeljskih dužnosti i odlučivanje o predmetima povezanima s navedenim, službeno utvrđivanje majčinstva i očinstva te odlučivanje o osporavanju pretpostavljenog očinstva;
 • odlučivanje o radnjama povezanima sa zaštitom interesa ugroženih maloljetnika: izdavanje naloga povezanih s maloljetnicima koji su žrtve zlostavljanja, napuštanja ili neimaštine ili koji se nalaze u situacijama koje dovode u opasnost njihovo zdravlje, sigurnost, obrazovanje ili moralnost, odnosno saslušanja i donošenje odluka o radnjama za zaštitu maloljetnika od zlostavljanja unutar obitelji ili ustanova koje skrbe o njima.

Sudovi za radne odnose (Tribunais de Trabalho)

U pogledu građanskih pitanja sudovi za radne odnose rješavaju, primjerice:

 • predmete povezane s odnosima podređenih i nadređenih te odnosima uspostavljenima s namjerom sklapanja ugovora o radnom odnosu;
 • predmete povezane s nesrećama na radu i profesionalnim bolestima;
 • predmete koji nastaju između ustanova koje pružaju socijalno osiguranje ili obiteljske olakšice te njihovih korisnika, kada su povezana s pravima, ovlastima ili pravnim, regulatornim ili statutarnim obvezama obiju strana, ne dovodeći u pitanje nadležnost upravnih i poreznih sudova;
 • građanske predmete povezane sa štrajkovima.

Trgovački sudovi (Tribunais de Comércio)

Trgovački sudovi posebno su nadležni za rješavanje:

 • stečajnih postupaka, ako je dužnik trgovački poduzetnik ili ako stečajna masa uključuje trgovačko društvo;
 • postupaka povezanih s izjavom o nepostojanju, ništavnosti i povlačenju izjave o osnivanju i statuta društva;
 • radnji za obustavu ili poništavanje odluka društva;
 • izjavnih radnji u kojima se prigovor odnosi na industrijsko vlasništvo, u bilo kojem predmetu za koji su odredbe utvrđene Zakonom o industrijskom vlasništvu.

Pomorski sudovi (Tribunais Marítimos)

Pomorski sudovi nadležni su za postupke koji se odnose na:

 • nadoknadu štete koju su prouzročili ili pretrpjeli brodovi, brodice i ostala plovila ili koja je nastala zbog njihove pomorske uporabe u skladu s općim zakonskim uvjetima;
 • ugovore za izgradnju, popravak, kupnju ili prodaju brodova, brodica i ostalih plovila, uz uvjet da su namijenjeni pomorskoj uporabi;
 • ugovore o prijevozu morem ili ugovore o kombiniranom ili višemodalnom prijevozu;
 • ugovore o osiguranju brodova, brodica i drugih plovnih objekata namijenjenih pomorskoj uporabi te njihovih tereta;
 • hipoteke i povlastice povezane s brodovima ili brodicama, uz stvarna jamstva povezana s plovilima i njihovim teretom;
 • građansku odgovornost u odnosu na onečišćenje mora i drugih voda pod njihovu nadležnošću.

Sudovi za izvršenje kazni (Tribunais de Execução de Penas)

Sudovi za izvršenje kazni posebno su nadležni za:

 • odobrenje uvjetnog otpusta na slobodu (liberdade condicional) i odlučivanje o opozivu takvog otpusta;
 • reviziju, proširenje i preispitivanje sigurnosnih mjera povezanih s internacijom neubrojivih osoba (inimputáveis);
 • odobravanje uvjetnog otpusta (liberdade para prova) i odlučivanje o opozivu takvog otpusta;
 • proglašenje završetka zatvorske kazne, kazne bez utvrđenog zakonskog vremenskog okvira (pena relativamente indeterminada) ili sigurnosne mjere povezane s internacijom.

Specijalizirani sud za intelektualno vlasništvo (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Ovaj sud zasjeda u Lisabonu i nadležan je za postupke povezane s autorskim i povezanim pravima, industrijskim vlasništvom, internetskim domenama, trgovačkim društvima i trgovačkim nazivima te žalbama na odluke koje proglašavaju Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Nacionalni institut za industrijsko vlasništvo), Fundação para a Computação Científica Nacional (Zaklada za nacionalnu znanstvenu analizu) i Instituto dos Registos e do Notariado (Institut registara i javnih bilježnika).

Sudovi sa specifičnom nadležnošću:

Sudovi sa specifičnom nadležnošću rješavaju predmete utvrđene prema primjenjivom tipu postupka. Ne radi se o sudovima kao takvima, nego o odjelima okružnih sudova koji su podijeljeni na građanske odjele (varas cíveis), kaznene odjele (varas criminais), građanska vijeća (juízos cíveis), kaznena vijeća (juízos criminais), vijeća koja se bave manjim građanskim predmetima (juízos de pequena instância cível), vijeća koja se bave manjim kaznenim predmetima (juízos de pequena instância criminal) i izvršne sudove (juízos de execução).

Varas cíveis nadležni su za radnje za deklaratornu presudu čija vrijednost premašuje nadležnost žalbenog suda ako je zakonom propisana intervencija kolektivnog suda.

Varas criminais nadležni su, inter alia, za rješavanje predmeta kaznene prirode koji su pod nadležnosti kolektivnog suda ili suda s porotom.

Juízos cíveis nadležni su za rješavanje sporova građanske naravi za koje nisu nadležni varas cíveis ni juízos de pequena instância cível. Juízos criminais posebno su nadležni za rješavanje predmeta kaznene prirode koji nisu dodijeljeni sudovima varas criminais i juízos de pequena instância criminal.

Juízos de pequena instância cível nadležni su za rješavanje građanskih predmeta skraćenim postupkom (processo sumaríssimo) te za građanske predmete za koje nisu utvrđene odredbe Zakonom o građanskom postupku, za koje vrijedi posebni postupak te za koje se ne može uložiti redovna žalba na odluku. Juízos de pequena instância criminal posebno su nadležni za rješavanje predmeta na koje se primjenjuje jedan od tri skraćena postupka (processo sumário, abreviado i sumaríssimo).

U sklopu izvršnog postupka, izvršni sudovi nadležni su za vršenje zadaća navedenih u Zakonu o građanskom postupku.

Posljednji put ažurirano: 15/11/2013

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici