Specijalizirani nacionalni sudovi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku naći kratak pregled specijaliziranih sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Specijalizirani sudovi u sustavu redovnih sudova

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost i Žalbeno vijeće za socijalnu sigurnost

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost (Conseil arbitral de la sécurité sociale) odlučuje u svim sporovima u području socijalne sigurnosti koji se odnose na uključivanje u sustav ili obveze u okviru sustava, doprinose, upravne novčane kazne i druge naknade, osim onih predviđenih člankom 317. ili onih koji se odnose na članke 147. i 148. Zakonika o socijalnoj sigurnosti (Code de la sécurité sociale), dok u žalbenom postupku odlučuje Žalbeno vijeće za socijalnu sigurnost (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Protiv pravomoćnih odluka Arbitražnog vijeća i odluka Žalbenog vijeća može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku.

Upravni sudovi

Visoki upravni sud

Osim ako je zakonom određeno drukčije, Visokom upravnom sudu (Cour administrative) u Luxembourgu može se podnijeti žalba protiv odluka Prvostupanjskog upravnog suda (Tribunal administratif) o zahtjevima za poništenje pojedinačnih upravnih odluka ili odluka donesenih u pogledu regulatornih upravnih mjera. Visoki upravni sud odlučuje i o žalbama te djeluje kao sud nadležan za donošenje presude u postupcima protiv odluka drugih upravnih sudova koji su odlučivali o zahtjevima za preinaku ako su za njih nadležni u skladu s posebnim zakonima.

Svi odvjetnici koji imaju pravo zastupanja pred sudovima Velikog Vojvodstva imaju pravo zastupanja i pred Visokim upravnim sudom. Međutim, samo odvjetnici navedeni na Popisu I. tablica koje jednom godišnje sastavljaju odvjetničke komore (conseils des ordres des avocats) imaju pravo izvršavati pripremne i postupovne radnje (pravno zastupanje).

Državu pred Visokim upravnim sudom zastupaju državni službenici ili odvjetnici.

Prvostupanjski upravni sud

Prvostupanjski upravni sud (Tribunal administratif) u Luxembourgu odlučuje o tužbama podnesenima zbog nenadležnosti, prekoračenja i zlouporabe ovlasti, povrede zakona ili postupaka namijenjenih zaštiti privatnih interesa, protiv svih upravnih odluka u pogledu kojih u skladu sa zakonom i propisima nije dostupan nijedan drugi pravni lijek i protiv regulatornih upravnih mjera, bez obzira na to koje ih je tijelo donijelo. Sud u načelu odlučuje i o sporovima povezanima s izravnim oporezivanjem te lokalnim porezima i pristojbama.

Protiv odluka Prvostupanjskog upravnog suda žalba se može podnijeti Visokom upravnom sudu.

Prvostupanjski upravni sud nadležan je za odlučivanje u postupcima povodom žalbi protiv odluka ravnatelja Uprave za izravno oporezivanje (Administration des contributions directes) u slučajevima kada su takvi postupci predviđeni mjerodavnim zakonodavstvom.

Ostali specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud (Cour Constitutionnelle) donosi odluke o sukladnosti zakonâ s Ustavom, osim onih kojima se ratificiraju ugovori.

Kada stranka postavi pitanje o sukladnosti nekog zakona s Ustavom pred redovnim ili upravnim sudom, taj je sud obvezan uputiti to pitanje Ustavnom sudu, osim ako ocijeni: (a) da odlučivanje o postavljenom pitanju nije potrebno za donošenje presude; (b) da je pitanje neutemeljeno; (c) da je Ustavni sud već odlučio o istovjetnom pitanju.

Ustavni sud čine predsjednik Vrhovnog suda (Cour supérieure de justice), predsjednik Visokog upravnog suda, dva savjetnika Kasacijskog suda i pet sudaca koje imenuje Veliki vojvoda na temelju zajedničkog mišljenja Vrhovnog suda i Visokog upravnog suda. Ustavni sud zasjeda u vijeću od pet sudaca.

Pravne baze podataka u predmetnim područjima

Vidjeti odjeljak o sudovima na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Vidjeti internetske stranice Arbitražnog vijeća za socijalnu sigurnost i Žalbenog vijeća za socijalnu sigurnost.

Vidjeti internetske stranice upravnih sudova.

Vidjeti internetske stranice Ustavnog suda.

Ostale poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.