Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Latvija

Ovaj odjeljak pruža pregled specijaliziranih sudova u Latviji.

Sadržaj omogućio
Latvija

Specijalizirani sudovi

Ustavni sud Republike Latvije

U skladu s Ustavom Republike Latvije, u Latviji postoji Ustavni sud koji je neovisna pravosudna institucija koja provjerava je li zakon usklađen s Ustavom u slučajevima koji su u njegovoj nadležnosti te razmatra ostale predmete koju su mu zakonom dodijeljeni. Ustavni sud može proglašavati ništavnima zakone i ostale pravne akte ili njihove dijelove.

U skladu s člankom 16. Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud razmatra predmete u vezi s:

 1. ustavnosti zakona;
 2. ustavnosti međunarodnih sporazuma koje je sklopila ili potpisala Latvija (ako takve sporazume odobrava Saeima (Parlament));
 3. usklađenosti zakona i propisa ili njihovih dijelova sa zakonima višeg stupnja;
 4. usklađenosti s ostalim aktima Parlamenta, kabineta ministara, predsjednika, glasnogovornika parlamenta ili premijera (osim upravnih akata);
 5. usklađenosti odredbi, kojima je ministar s ovlaštenjem kabineta ministara suspendirao odluke lokalnog vijeća, sa zakonom;
 6. usklađenosti odredbi latvijskog nacionalnog prava s međunarodnim sporazumima koje je sklopila Latvija, a koji nisu sukladni s Ustavom.

Ustavni sud sastoji se od sedam sudaca koje je odobrila većina zastupnika u Parlamentu (najmanje 51 glas). Troje sudaca odobrava se na prijedlog najmanje deset članova Parlamenta, dvoje se odobrava na prijedlog kabineta ministara te još dvoje na prijedlog cijelog sastava Vrhovnog suda. Kandidati koje predloži Vrhovni sud moraju se odabrati među latvijskim sucima.

Ustavni sud ne može pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu. Predmete razmatra samo na zahtjev osobe koja je za to zakonom ovlaštena. Prema važećem zakonodavstvu, zahtjev za pokretanje postupka na Ustavnom sudu mogu podnijeti:

 • predsjednik Latvije;
 • Saeima;
 • najmanje dvadeset članova Parlamenta;
 • kabinet ministara;
 • javni tužitelj;
 • Vijeće nacionalnog Revizorskog ureda;
 • lokalno vijeće;
 • pravobranitelj, ako institucija ili službenik koji su izdali sporni akt nisu ispravili utvrđene nedostatke u roku koji je odredio pravobranitelj;
 • sud koji ispituje građanski, kazneni ili upravni predmet;
 • sudac u zemljišnoknjižnom uredu pri registraciji nekretnine i povezanih prava u zemljišne knjige;
 • svaka pravna ili fizička osoba ako su im ustavna prava dovedena u pitanje;
 • Sudbeno vijeće (Tieslietu padome) u okviru svoje pravno propisane nadležnosti.

Ustavni sud u punom sastavu razmatra predmete koji se tiču ustavnosti zakona, uredbe kabineta ministara i ostale akte kabineta ministara, usklađenost odredbi latvijskog nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim sporazumima koje je sklopila Latvija, a koji nisu protivni ustavu, ustavnost međunarodnih sporazuma koje je potpisala ili sklopila Latvija (ako takve sporazume odobrava Saeima) te zakone ili propise ili njihove dijelove. Ostale slučajeve razmatra vijeće triju sudaca, osim ako Ustavni sud odluči drukčije.

Presuda je Ustavnog suda konačna te stupa na snagu u trenutku donošenja. Presuda Ustavnog suda i obrazloženje osporene odredbe obvezujući su za sva središnja i lokalna nacionalna tijela (uključujući sudove) i službenike te za pravne ili fizičke osobe.

Odredba koju je Ustavni sud proglasio neusklađenom sa zakonom višeg stupnja smatra se poništenom od datuma kada je Ustavni sud objavio presudu, osim ako ustavni sud zaključi drukčije. Ako je Ustavni sud zaključio da je međunarodni sporazum koji je potpisala ili sklopila Latvija protuustavan, kabinet ministara mora odmah poduzeti korake za izmjenu, otkazati ili suspendirati sporazum ili istupiti iz njega.

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Predmeti pred Ustavnim sudom (funkcija pretraživanja)

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kratki sadržaj baze podataka

Baza podataka sadržava presude Ustavnog suda Republike Latvije.

Dodatne informacije

Pretraživačko sučelje baze podataka i presude dostupni su na latvijskom i engleskom jeziku.

Poveznice

Ustavni sud Republike Latvije

Posljednji put ažurirano: 09/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici