Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

V Kyperské republice (Κυπριακή Δημοκρατία) působí tyto specializované soudy:

Specializované soudy

Správní soud

Správní soud má výhradní příslušnost projednávat odvolání v prvním stupni podle článku 146 Ústavy týkajícího se jakéhokoli rozhodnutí, jednání nebo opomenutí ze strany osob nebo orgánů vykonávajících veřejnou moc. Správní soud může zrušit jakýkoli doručený vykonatelný správní akt, který se týká porušení nebo zneužití pravomoci nebo je v rozporu se zákonem či Ústavou. Pokud se odvolání týká řízení o daňových záležitostech nebo mezinárodní ochraně, může soud rozhodnutí nebo akt částečně či zcela změnit.

Rodinné soudy

Rodinný soud má výhradní příslušnost projednávat návrhy na rozvod, péči o děti, spory o výživné a majetkové spory mezi manžely, kteří jsou členy řecké pravoslavné církve.

Pokud strany sporu patří k jiným náboženským skupinám na Kypru, tj. arménům, maronitům nebo římským katolíkům, je ve výše uvedených věcech příslušný rodinný soud pro náboženské skupiny.

Na Kypru jsou tři rodinné soudy, jeden pro Nikósii a Kyrenii, jeden pro Limassol a Pafos a jeden pro Larnaku a Famagustu. Pro celý Kypr je zde rovněž jeden rodinný soud pro náboženské skupiny se sídlem v Nikósii.

Věci u rodinného soudu rozhoduje samosoudce, s výjimkou návrhů na rozvod, o kterých rozhoduje senát složený ze tří soudců.

Soud pro pracovněprávní spory

Soud pro pracovněprávní spory má výhradní příslušnost projednávat veškeré pracovněprávní spory, které vznikly na základě ukončení pracovního poměru, jako je náhrada škody za neoprávněné propuštění (vyjma případů, kdy požadovaná částka je vyšší než celková výše mzdy za dva roky s tím, že v takovém případě připadá příslušnost okresnímu soudu), odstupné, odškodnění za propuštění a nároky vyplývající z pracovní smlouvy, jako jsou doposud nevyplacené mzdy, roční dovolená, 13. plat nebo prémie. Je rovněž příslušný projednávat jakoukoli občanskoprávní žalobu na základě zákona o ochraně mateřství (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), případy nerovného zacházení a sexuálního obtěžování na pracovišti a spory mezi penzijními fondy (Ταμεία Πρόνοιας) a jejich členy.

Soud pro pracovněprávní spory sestává z předsedy nebo soudce, který je členem soudní služby republiky (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), a dvou laických členů jmenovaných na základě doporučení zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců. Laičtí členové plní výhradně poradní roli.

V současné době existují v Kyperské republice tři soudy pro pracovněprávní spory se sídlem v Nikósii, Limassolu a Larnace.

Soud pro věci regulovaného nájemného

Soud pro věci regulovaného nájemného je příslušný pro projednávání záležitostí týkajících se obnovení držby pronajatého majetku, stanovení přiměřeného nájemného a jakýchkoli dalších souvisejících nebo dodatečných věcí.

Každý soud pro věci regulovaného nájemného se skládá z předsedy, který je soudcem, a dvou dalších členů navržených zástupci nájemníka a pronajímatele. Tito členové plní výhradně poradní roli. Soud má dva senáty.

Vojenský soud

Vojenský soud má příslušnost rozhodovat ve věci trestných činů spáchaných vojenským personálem, jež jsou v rozporu s vojenským trestním zákoníkem (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), zákonem o národní gardě (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), trestním zákoníkem (Ποινικός Κώδικας) nebo jakýmkoli jiným zákonem bez ohledu na uložený trest. Před vojenským soudem mohou výjimečně stanout rovněž soukromé osoby, je-li tak stanoveno ve vojenském trestním zákoníku nebo jakémkoli jiném zákoně.

Pokud má obžalovaný hodnost plukovníka nebo vyšší, je vojenský soud ustaven stejným způsobem jako porotní soud.

Předsedou soudu je soudce, který je členem soudní služby republiky. Dále jsou tam dva přísedící soudci, kteří jsou z armády a jmenuje je Nejvyšší soudní rada.

Právní databáze

Oficiální právní databáze dosud neexistuje. Existuje řada soukromých právních databází, z nichž některé poskytují služby svým předplatitelům a některé nabízejí bezplatný přístup.

Obsahují informace o soudních rozhodnutích a primární právní předpisy.

Poslední aktualizace: 22/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici