Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Cipar

В Република Кипър (Κυπριακή Δημοκρατία) функционират следните специализирани съдилища: Съд по семейни дела (Οικογενειακα Δικαστηρια) Трибунал по трудови спорове (Δικαστηρια Ελεγχου Ενοικιασεων) Трибунал за регулиране на наемните цени (Δικαστηρια Ελεγχου Ενοικιασεων) и Военен съд (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Специализирани съдилища

Съд по семейни дела

От изключителната компетентност на Съда по семейни дела е да разглежда искови молби за развод, упражняване на родителски права върху дете, издръжка и имуществени спорове между съпрузи, които принадлежат към гръцката православна църква.

Ако страните принадлежат към една от другите религиозни групи в Кипър, а именно: арменци, маронити или римокатолици, компетентността по горепосочените дела принадлежи на Съда по семейни дела за религиозните групи.

Функционират 3 съдилища по семейни дела, един за района на Никозия и Кирения, един за района на Лимасол и Пафос и един за района на Ларнака и Фамагуста. Също така функционира и 1 съд по семейни дела за религиозните групи за територията на цялата държава Кипър със седалище в Никозия.

Делата, отнесени за разглеждане от Съд по семейни дела, се разглеждат от един съдия, с изключение на исковите молби за развод, които се разглеждат от състав, включващ трима съдии.

Трибунал по трудови спорове

От изключителната компетентност на Трибунала по трудови спорове е да разглежда всички трудови спорове, произтичащи от прекратяване на трудови правоотношения, които са свързани с изплащането на обезщетение за незаконно уволнение (освен в случаите, в които исканата сума надвишава равностойността на работната заплата за две години, като в този случай компетентността се предоставя на Районния съд), обезщетение при липса на предизвестие, обезщетения при уволнения и искове, произтичащи от трудовия договор, каквито са исковете за неизплатени работни заплати, годишен отпуск, тринадесета заплата или допълнителни възнаграждения. Той също така е компетентен при разглеждане на всички граждански искове въз основа на Закона за закрила на майчинството (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), дела за неравнопоставено третиране и сексуален тормоз на работното място и спорове между осигурителни фондове (Ταμεία Πρόνοιας) и техните членове.

В състава на Трибунала по трудови спорове влизат председател или съдия, който е член на Съдебната служба на републиката (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) и двама непрофесионални членове, назначени по препоръка на съюзите на работодателите и профсъюзите на работниците. Непрофесионалните членове имат изцяло консултативна роля.

Понастоящем в републиката функционират 3 трибунала по трудови спорове със седалища в Никозия, Лимасол и Ларнака.

Трибунал за регулиране на наемните цени

Трибуналът за регулиране на наемните цени е компетентен да разглежда дела за възстановяване на владение върху отдаден под наем имот, определяне на справедливи наемни цени и всички други свързани въпроси или допълнителни такива.

В състава на всеки трибунал за регулиране на наемните цени (които понастоящем са три на брой) влизат председател, който е представител на съдебната власт, и двама непрофесионални членове, назначени от сдружения на наемателите и наемодателите. Непрофесионалните членове имат изцяло консултативна роля.

Военен съд

Военният съд е компетентен да гледа дела за престъпления, извършени от военен персонал в нарушение на Военния наказателен кодекс (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), Закона за националната гвардия (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), Наказателния кодекс (Ποινικός Κώδικας) или всички други закони, независимо от предвидената за тях присъда. Във Военния съд се завеждат дела също така и срещу частни лица съгласно разпоредбите на Военния наказателен кодекс или който и да било друг закон.

Ако обвиняемият има чин полковник или по-висок чин, съставът на Военния съд е същият като състава на Съда по наказателни дела.

Председателят на съда е съдия, който е член на Съдебната служба на републиката. Двама офицери, назначени от Висшия съдебен съвет (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), също така са членове на съда, но те имат изцяло консултативна роля.

Административни съдилища

Исковите молби за анулиране на административни актове се разглеждат на първа инстанция от един съдия от Върховния съд, а при обжалване — от състав от 5 съдии.

Бази данни с правна информация

Все още не е създадена официална база данни с правна информация. Налични са редица частни бази данни с правна информация, някои от които предлагат абонаментни услуги, а други безплатен достъп.

Те съдържат информация относно съдебни решения и първично законодателство.

Последна актуализация: 23/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici