Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Malta

Tässä osiossa on tietoa erikoistuomioistuimista Maltalla.

Sisällön tuottaja:
Malta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Erityistuomioistuimet

Perustuslakituo­mioistuin (Constitutional Court)

Toinen oikeusaste

Muutoksen­haku­elin

Perustuslakituomioistuin käsittelee sellaisia asioita koskevat valitukset, jotka liittyvät väitettyyn ihmisoikeuksien rikkomiseen, perustuslain tulkintaan ja lakien pätemättömyyteen. Lisäksi sillä on alkuperäinen tuomiovalta ratkaista kysymykset, jotka liittyvät edustajainhuoneen jäsenyyteen, tai sen käsiteltäviksi tuodut edustajainhuoneen jäsenten valintaa koskevaan äänestykseen liittyvät asiat.

Kokoonpanossa presidentti (Chief Justice) ja kaksi muuta tuomaria

Siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court)

Ensim­mäinen oikeusaste

Siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto käsittelee asioita, jotka liittyvät perustuslailla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksella suojattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien väitettyyn rikkomiseen.

Puheenjohtajana tuomari

Työtuomioistuin (Industrial Tribunal)

Ensim­mäinen oikeusaste

Työtuomioistuin käsittelee asioita, jotka liittyvät väärin perustein tapahtuneisiin irtisanomisiin ja syrjintään tai muuhun laittomaan kohteluun työpaikalla.

Istuntoa johtaa puheenjohtaja

Vuokralautakunta (Rent Regulation Board)

Ensim­mäinen oikeusaste

Vuokralautakunta käsittelee asioita, jotka koskevat vuokraehtoihin tehtäviä muutoksia, kuten vuokrankorotuksia ja vuokrasuhteen päättämistä. Se käsittelee vain asioita, jotka liittyvät ennen 1. kesäkuuta 1995 tehtyihin vuokrasopimuksiin.

Puheenjohtajana rauhantuomari (magistrate)

Maanlunastuslautakunta (Land Arbitration Board)

Ensim­mäinen oikeusaste

Maanlunastuslautakunta käsittelee asioita, jotka koskevat pakkolunastetun maan luokitusta, pakkolunastuksen perusteita ja omistajalle maksettavia korvauksia.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Maanvuokrauksen valvontalautakunta (Rural Lease Control Board)

Ensim­mäinen oikeusaste

Maanvuokrauksen valvontalautakunta käsittelee asioita, jotka koskevat maanvuokrausta ja vuokrasuhteen päättymiseen liittyviä omistajien vaatimuksia.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Hallintotuomioistuin (Administrative Review Tribunal)

Ensim­mäinen oikeusaste

Hallintotuomioistuimella on valta tutkia hallintosäädösten lainmukaisuutta.

Puheenjohtajana tuomari tai rauhantuomari

Perinnönjaon erityistuomioistuin (Partition of Inheritances Tribunal)

Ensim­mäinen oikeusaste

Perinnönjaon erityistuomioistuin käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat kuolleen henkilön perillisten yhteisen omaisuuden jakamista.

Puheenjohtajana välimies

Kilpailu- ja kuluttajavalitustuomioistuin (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Muutoksen­hakuelin

Kilpailu- ja kuluttajavalitustuomioistuin käsittelee kilpailuviraston pääjohtajan ja kuluttajaviraston pääjohtajan päätöksiä, määräyksiä tai toimia koskevat valitukset. Tuomioistuimen ratkaisu on lopullinen, lukuun ottamatta niitä poikkeustapauksia, joissa muutoksenhaku on mahdollinen. Muutosta voidaan kuitenkin hakea vain oikeuskysymysten osalta.

Istuntoa johtaa tuomari ja lisäksi siihen osallistuu kaksi tuomioistuimen jäsentä

Notaarintoimien tutkimustuomioistuin (Court of Revision of Notarial Acts)

Ensim­mäinen oikeusaste

Tämä erityistuomioistuin valvoo kaikkien notaarien toimintaa, notaariarkistoa sekä väestörekisteriä. Sillä on valtuudet tehdä tarkastuskäyntejä notaariarkistoon, väestörekisteriin ja notaarien toimistoihin, ja määrätä kurinpitoseuraamuksia. Lisäksi tällä tuomioistuimella on valtuudet määrätä oikaisuista väestörekisterissä oleviin virheellisiin tietoihin.

Jäseninä tuomarit, joista käytetään nimitystä Visitors

Hallintotuomioistuimet

Tuomioistuinvalvonta (judicial review) on prosessi, jolla tuomioistuimet voivat tutkia ministeriön, viranomaisen tai viraston päätöksen ja kumota sen, jos sen todetaan olevan laiton.

Asian voi panna vireille kuka tahansa, joka on kärsinyt häntä koskevasta hallituksen päätöksestä tai toimesta. Tuomioistuimille annetaan tällainen valvontavalta Maltan lain 12 luvun 469A §:ssä. Vaikka säännöstä ei olisikaan, tuomioistuinvalvontaa voitaisiin pitää tuomioistuimille ominaisena toimivaltana demokraattisten valtioiden tavallisesti soveltaman vallanjako-opin perusteella.

Yleisillä tuomioistuimilla – siviilituomioistuimen ensimmäisellä jaostolla (First Hall of the Civil Court) – on toimivalta tällaisissa asioissa, ja asiasta voi valittaa muutoksenhakutuomioistuimeen (Court of Appeal).

Hallinto-oikeuslaki (Administrative Justice Act) tuli voimaan 1. tammikuuta 2009, ja siinä säädetään hallintotuomioistuimen (Administrative Review Tribunal) perustamisesta. Tämä riippumaton ja puolueeton tuomioistuin tutkii hallintosäädökset, jotka niiden vuoksi kärsimään joutuneet henkilöt ovat saattaneet sen käsiteltäviksi, ja ratkaisee myös sen tutkittavaksi siirretyt riita-asiat. Tuomioistuinta johtaa henkilö, joka hoitaa tai on hoitanut tuomarin tai rauhantuomarin virkaa Maltalla. Tuomioistuimen päätöksistä voi valittaa Court of Appeal ‑tuomioistuimeen.

Muut erityistuomioistuimet

Paikalliset erityistuomioistuimet

Paikalliset erityistuomioistuimet ovat olennainen osa Maltan tuomioistuinjärjestelmää. Niitä voidaan pitää tuomioistuinten jatkeina, ja niissä käsitellään rikoksia, jotka voivat aiheuttaa paljon haittaa kansalaisille, vaikka ovatkin luonteeltaan vähäisiä. Paikallista erityistuomioistuinta johtaa oikeusasioiden valtuutettu (Commissioner for Justice), joka nimitetään ja erotetaan samalla tavalla kuin muut rauhantuomarit.  Näin varmistetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteen toteutuminen. Paikallisia erityistuomioistuimia on yhdeksän, ja niiden tuomiopiiri käsittää useita kuntia.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoa on saatavissa Maltaa koskevalla sivulla ”Jäsenvaltioiden oikeuslaitokset – Malta”, jossa on tarkemmat tiedot tietokannoista ja linkit niihin.

Linkkejä

Oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriö

Tuomioistuinpalvelut

Tuomioistuinpalvelut - Sentenzi Online -tietokanta

Tuomioistuinpalvelut - Oikeuskäsittelyt

Tuomioistuinpalvelut - Istuntosalien käyttö

Tuomioistuinpalvelut - Tilastot

Tuomioistuinpalvelut – Pakkohuutokaupat

Tuomioistuinpalvelut - Siviilioikeudelliset lomakkeet (maltankielinen)

Oikeudelliset palvelut (Maltan lainsäädäntö)

Päivitetty viimeksi: 13/05/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme