Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Luxemburg

Tässä osassa on tietoa Luxemburgin erikoistuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Erikoistuomioistuimet

Yleiset tuomioistuimet

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä välitystuomioistuin (Conseil arbitral) ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä ylin tuomioistuin (Conseil supérieur des assurances sociales)

Kaikki sosiaaliturvaan liittyvät riita-asiat, jotka koskevat sosiaaliturvan piiriin kuulumista tai vakuutusvelvollisuutta, vakuutusmaksuja, vakuutusjärjestelmään liittyviä sakkoja sekä etuuksia sosiaaliturvalain (code des assurances sociales) 317 §:ssä tarkoitettuja tai 147 ja 148 §:ä koskevia tapauksia lukuun ottamatta, ratkaistaan välitystuomioistuimessa ja muutoksenhakutapauksissa sosiaaliturvavakuutuksia käsittelevässä ylimmässä tuomioistuimessa. Välitystuomioistuimen viimeisenä oikeusasteena tekemistä päätöksistä sekä sosiaaliturva-asioita käsittelevän ylimmän tuomioistuimen antamista tuomioista on mahdollista valittaa kassaatiotuomioistuimeen.

Hallintotuomioistuimet

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative)

Ellei laissa toisin säädetä, ensimmäisenä oikeusasteena toimivan hallintotuomioistuimen (Tribunal administratif) kumoamiskanteita koskevista ratkaisuista, jotka koskevat yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä tai hallinnollisten säädösten perusteella tehtyjä päätöksiä, on mahdollista valittaa Luxemburgissa sijaitsevaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus käsittelee lisäksi pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen ominaisuudessa valituksia, jotka koskevat muutoksenhakukanteista muissa hallintotuomioistuimissa erityislainsäädännön mukaisen toimivallan nojalla tehtyjä päätöksiä.

Kaikilla asianajajilla, jotka saavat toimia asiamiehinä Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuimissa, on siihen oikeus myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kuitenkin ainoastaan asianajajayhdistysten (ordres des avocats) hallitusten vuosittain laatimien taulukoiden luetteloon I merkityllä asianajajilla on oikeus suorittaa selvittämistoimia ja prosessitoimia.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valtiota edustaa valtuutettu asiamies (délégué) tai asianajaja.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin (Tribunal administratif)

Luxemburgissa sijaitseva ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin käsittelee valituksia, jotka koskevat toimivallan puuttumista tai ylittämistä, yksityisten etujen turvaamiseksi säädettyjen lakien tai menettelymääräysten rikkomista, sellaisia hallinnollisia päätöksiä vastaan, joista ei lakien tai asetusten perusteella voida valittaa muilla keinoin, ja hallinnollisia säädöksiä vastaan niitä antaneista viranomaisista riippumatta. Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin käsittelee myös välittömiä veroja sekä kunnallisveroa ja ‑maksuja koskevia valituksia.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin käsittelee pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen ominaisuudessa kanteita, joita nostetaan verojohtajan (directeur de l'Administration des contributions directes) tekemistä päätöksistä tapauksissa, joissa asiaa koskeva lainsäädäntö mahdollistaa muutoksenhaun.

Muut erikoistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin (Cour constitutionnelle)

Perustuslakituomioistuin antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta. Tämä ei koske valtiosopimusten hyväksymistä koskevia lakeja.

Kun asianosainen esittää yleisessä tuomioistuimessa tai hallintotuomioistuimessa kysymyksen jonkin lain perustuslainmukaisuudesta, yleisen tuomioistuimen tai hallintotuomioistuimen on saatettava asia vireille perustuslakituomioistuimessa lukuun ottamatta tapauksia, joissa se katsoo, että a) esitetyn kysymyksen ratkaiseminen ei edellytä perustuslakituomioistuimen päätöstä, b) kysymys on perusteeton, c) perustuslakituomioistuin on jo aiemmin antanut ratkaisun samaa aihetta koskevasta kysymyksestä.

Perustuslakituomioistuin koostuu korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajista, kahdesta kassaatiotuomioistuimen oikeusneuvoksesta sekä viidestä muusta tuomarista, jotka suurherttua nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhteisestä ehdotuksesta. Perustuslakituomioistuimessa on vain yksi jaosto, joka käsittelee asiat viiden tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on oikeusministeriön verkkosivuston oikeuslaitosta käsittelevillä sivuilla.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

On, tietokantaa voi käyttää maksutta.

Tietoja lyhyesti

Ks. sosiaaliturvavakuutuksia käsittelevän välitystuomioistuimen ja sosiaalivakuutuksia käsittelevän ylimmän tuomioistuimen verkkosivut.

Ks. hallintotuomioistuimen verkkosivut.

Ks. perustuslakituomioistuimen verkkosivut.

Linkkejä

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 27/03/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme