Specializirana sodišča v državah članicah

Latvia

Ta stran nudi pregled specializiranih sodišč v Latviji.

Sisällön tuottaja:
Latvia

Specializirana sodišča

Ustavno sodišče Republike Latvije

V skladu z ustavo Republike Latvije ima Latvija ustavno sodišče, ki je neodvisna sodna institucija, ki v okviru svojih pristojnosti odloča o skladnosti zakonov z ustavo in obravnava tudi druge zadeve, ki so ji dodeljene z zakonom. Ustavno sodišče lahko odpravi zakone in druge pravne akte ali njihove dele.

V skladu s členom 16 zakona o ustavnem sodišču ustavno sodišče obravnava zadeve v zvezi s:

 1. skladnostjo zakonov z ustavo;
 2. skladnostjo mednarodnih sporazumov, ki jih podpiše ali sklene Latvija, z ustavo (dokler takih sporazumov ne ratificira parlament (Saeima));
 3. skladnostjo zakonov in drugih predpisov ali njihovih delov s predpisi z večjo pravno močjo;
 4. skladnostjo drugih aktov (razen upravnih aktov) parlamenta, kabineta ministrov, predsednika države, predsednika parlamenta in predsednika kabineta ministrov z zakoni;
 5. skladnostjo odredb, s katerimi minister s pooblastilom kabineta ministrov razveljavi odločitve sveta lokalne skupnosti, z zakoni;
 6. skladnostjo določb latvijske nacionalne zakonodaje z mednarodnimi sporazumi, ki jih sklene Latvija in ki niso v nasprotju z ustavo.

Ustavno sodišče je sestavljeno iz sedmih sodnikov, ki jih potrdi večina poslancev parlamenta (vsaj 51 glasov). Trije sodniki so potrjeni na predlog najmanj desetih poslancev parlamenta, dva na predlog kabineta ministrov in dva na predlog celotnega vrhovnega sodišča. Kandidati, ki jih predlaga vrhovno sodišče, morajo biti izbrani izmed latvijskih sodnikov.

Ustavno sodišče ne sme začeti postopka na lastno pobudo. Zadeve obravnava le na zahtevo oseb, ki so določene z zakonom. Po veljavni zakonodaji lahko zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem vložijo:

 • predsednik Latvije,
 • parlament (Saeima),
 • najmanj dvajset poslancev parlamenta,
 • kabinet ministrov,
 • generalni državni tožilec,
 • svet državnega urada za revizijo,
 • svet lokalne skupnosti,
 • varuh človekovih pravic, če institucija ali uradnik, ki je izdal izpodbijani akt, ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki ga določi varuh človekovih pravic,
 • sodišče, ki obravnava civilno, kazensko ali upravno zadevo,
 • sodnik zemljiškoknjižnega urada pri vpisu nepremičnin in z njimi povezanih pravic v zemljiško knjigo,
 • vsaka fizična ali pravna oseba, katere temeljne pravice iz ustave so bile kršene,
 • sodni svet (Tieslietu padome) v okviru zakonsko določenih pristojnosti.

Zadeve v zvezi s skladnostjo zakonov, uredb kabineta ministrov in drugih aktov kabineta ministrov z ustavo, skladnostjo določb latvijske nacionalne zakonodaje z mednarodnimi sporazumi, ki jih sklene Latvija in ki niso v nasprotju z ustavo, skladnostjo mednarodnih sporazumov, ki jih podpiše ali sklene Latvija, z ustavo (dokler takih sporazumov ne ratificira parlament (Saeima)) ter skladnostjo zakonov in drugih predpisov ali njihovih delov s predpisi z večjo pravno močjo obravnava ustavno sodišče v polni sestavi. Ostale zadeve obravnava senat treh sodnikov, razen če ustavno sodišče odloči drugače.

Sodba ustavnega sodišča je dokončna in začne veljati, ko je izdana. Sodba ustavnega sodišča in razlaga izpodbijane določbe, ki jo vsebuje, sta zavezujoči za vse državne organe in organe lokalnih skupnosti (vključno s sodišči), uradnike ter fizične in pravne osebe.

Določba, za katero ustavno sodišče ugotovi, da ni v skladu s predpisom z večjo pravno močjo, se šteje za razveljavljeno z učinkom od dne objave sodbe ustavnega sodišča, razen če ustavno sodišče odloči drugače. Če ustavno sodišče ugotovi, da mednarodni sporazum, ki ga je podpisala ali sklenila Latvija, ni v skladu z ustavo, mora kabinet ministrov nemudoma sprejeti ukrepe za spremembo sporazuma, odpoved sporazuma, začasno prekinitev njegovega izvajanja ali odstop od sporazuma.

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL zbirke podatkov

Postopki pred ustavnim sodiščem (funkcija iskanja)

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kratek opis vsebine zbirke podatkov

Zbirka podatkov vsebuje sodbe ustavnega sodišča Republike Latvije.

Dodatne informacije

Iskalni vmesnik in sodbe v zbirki podatkov so na voljo v latvijskem in angleškem jeziku.

Povezave

Ustavno sodišče Republike Latvije

Zadnja posodobitev: 09/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.