Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kroatiassa erikoistuomioistuimia ovat ensimmäisessä oikeusasteessa rikostuomioistuimet, kauppatuomioistuimet ja hallintotuomioistuimet ja toisessa oikeusasteessa ylin rikostuomio–istuin, ylin kauppatuomioistuin ja korkein hallinto-oikeus.

Oikeudenkäytön eri alat:

Rikostuomioistuimet (prekršajni sudovi): tuomioistuinten toimivaltaa ja kotipaikkaa koskevan lain (zakon o područjima i sjedištima sudova) nojalla on perustettu 61 rikostuomioistuinta. Ne toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina liikenneturvallisuuteen, talouteen ja yleiseen järjestykseen liittyvissä rikoksissa.

Laki on edelleen voimassa, mutta se kumotaan 1. heinäkuuta 2015, jolloin uusi laki tuomioistuinten toimivallasta ja kotipaikasta (virallinen lehti 128/14) tulee voimaan.

Kauppatuomioistuimet (trgovački sudovi): Kroatiassa on seitsemän kauppatuomioistuinta (Zagrebissa, Splitissä, Rijekassa, Osijekissa, Bjelovarissa, Varaždinissa ja Zadarissa). Niiden tehtävänä on muun muassa ratkoa yritysten välisiä riitoja, antaa päätöksiä yritysten perustamista tai lopettamista koskevista hakemuksista, pitää yritysrekisteriä, käsitellä ulkomaisten tuomioistuinten kauppaoikeudellisissa riita-asioissa antamien päätösten ja välitystuomioiden tunnustamista ja maksukyvyttömyysasioita sekä antaa todisteiden hankkimiseen liittyvää kansainvälistä oikeusapua kauppaoikeudellisissa asioissa.

Hallintotuomioistuimet (upravni sudovi): Kroatiassa on neljä hallintotuomioistuinta (Zagrebissa, Splitissä, Rijekassa ja Osijekissa). Ne antavat päätöksiä kanteluasioissa, jotka koskevat julkisoikeudellisen elimen päätöstä tai toimintaa, päätöksen tekemättä jättämistä taikka hallinnollista sopimusta tai sen täytäntöönpanoa.

Kroatian ylin rikostuomioistuin (Visoki prekršajni sud), ylin kauppatuomioistuin (Visoki trgovački sud) ja korkein hallinto-oikeus (Visoki upravni sud) ovat toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka käsittelevät muutoksenhakuja rikos-, kauppa- tai hallintotuomioistuimen päätökseen. Niiden kotipaikka on Zagrebissa.

Rikostuomioistuimet

 1. käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena vähäisiä rikoksia, paitsi jos lain mukaan jokin muu elin on asiassa toimivaltainen;
 2. antavat kansainvälistä oikeusapua niiden toimivaltaan kuuluvissa oikeudellisissa menettelyissä ja hoitavat muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Rikostuomioistuimet PDF (274 Kb) hr

Kauppatuomioistuimet

Muihin lakeihin perustuvan toimivallan lisäksi kauppatuomioistuimet

 1. hoitavat rekisteröintiin liittyviä asioita ja toimivat rekisterinpitäjinä;
 2. päättävät niiden toimivaltaan merenkulkulain (Pomorski zakon) nojalla kuuluvissa asioissa alus- ja huvivenerekisteriin ottamisesta, laivanomistajan vastuun rajoittamisesta ja yhteishaverista aiheutuvan kustannusrasituksen tasaamisen lopullista perustetta koskevista kanteluista, ellei laissa jonkin tietyn asian osalta muutoin säädetä;
 3. päättävät yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevista hakemuksista;
 4. ratkaisevat yhtiölaissa tarkoitettuja riidattomia asioita;
 5. käsittelevät ulkomaisen tuomioistuimen kauppaoikeudellisessa riita-asiassa antaman päätöksen tai välitystuomion tunnustamista;
 6. hankkivat todisteet niiden toimivaltaan kuuluvaa oikeudellista menettelyä varten;
 7. määräävät turvaamistoimia niiden toimivaltaan kuuluvissa oikeudellisissa menettelyissä ja niihin liittyen;
 8. päättävät konkurssihakemuksista ja käsittelevät konkurssiasioita;
 9. antavat kansainvälistä oikeusapua todisteiden hankkimiseksi kauppaoikeudellisissa asioissa;
 10. hoitavat muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Kauppatuomioistuimet PDF (192 KB) hr

Huom. 1. huhtikuuta 2015 otetaan käyttöön verkosto, johon kuuluu 24 kunnallista tuomioistuinta ja kahdeksan kauppatuomio–istuinta, ja 1. heinäkuuta 2015 verkosto, johon kuuluu 22 rikostuomioistuinta. Niitä säännellään lailla tuomioistuinten toimivallasta ja kotipaikasta (virallinen lehti 128/14.)
Nämä tiedot ovat tällä hetkellä ajantasaisia ja paikkansa pitäviä, mutta niitä päivitetään 1. huhtikuuta ja 1. heinäkuuta 2015 jälkeen.

Hallintotuomioistuimet

 1. antavat päätöksen julkisoikeudellisten elinten päätöksiä koskevista kanteluista;
 2. antavat päätöksen julkisoikeudellisten elimen toimintaa koskevista kanteluista;
 3. ratkaisevat asioita, joissa julkisoikeudellinen elin ei ole tehnyt päätöstä tai toiminut laissa säädetyssä määräajassa;
 4. antavat päätöksen hallinnollista sopimusta tai sen täytäntöönpanoa koskevasta kanteesta;
 5. antavat päätöksen laissa säädetyissä muissa asioissa.

Hallintotuomioistuimet PDF (192 KB) hr

Ylin rikostuomioistuin

 1. ratkaisee asioita, joissa haetaan muutosta rikostuomioistuimen tai kansallisen viranomaisen ensimmäisen oikeusasteen rikosoikeudellisessa menettelyissä antamiin päätöksiin tai muiden viranomaisten päätöksiin, jos asiaa koskevassa laissa niin säädetään;
 2. ratkaisee rikostuomioistuinten väliset toimivaltakiistat;
 3. päättää ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista rikoksia koskevissa lainvoimaisissa päätöksissä, jos asiaa koskevassa laissa niin säädetään;
 4. hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Puhelin: (+385-1) 480 75 10
Faksi: (+385-1) 461 12 91
Sähköposti: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Ylin kauppatuomioistuin

 1. ratkaisee asioita, joissa haetaan muutosta kauppatuomioistuimen ensimmäisessä oikeusasteessa antamiin päätöksiin;
 2. ratkaisee kauppatuomioistuinten väliset alueellista toimivaltaa koskevat kiistat ja päättää toimivallan siirrosta kauppatuomioistuinten välillä;
 3. hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Puhelin: (+385-1) 489 68 88
Faksi: (+385-1) 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Korkein hallinto-oikeus

 1. ratkaisee muutoksenhaut hallintotuomioistuimen tuomioihin ja muutoksenhaku–kelpoisiin päätöksiin;
 2. päättää yleisten lakien lainmukaisuudesta;
 3. ratkaisee hallintotuomioistuinten väliset toimivaltakiistat;
 4. antaa päätöksen laissa säädetyissä muissa asioissa.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Puhelin: (+385-1) 480 78 00
Faksi: (+385-1) 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Päivitetty viimeksi: 20/07/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme