See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Šotimaa

Sellel lehel kirjeldatakse mõningaid erikohtuid Šotimaal.

Sisu koostaja:
Šotimaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Halduskohtud

2007. aastal toimunud muudatuste tulemusel on Ühendkuningriigis uus ühtlustatud tribunalide süsteem. See on endiselt arendamisjärgus. Asjakohast teavet on võimalik leida tribunalide ameti (Tribunals Service) veebilehelt. Šotimaal on terve rida tribunale, mis tegelevad arenevate valdkondadega. Praegu käib reform nende juhtimissüsteemi muutmiseks ja struktuuri lihtsustamiseks.

Ühendkuningriigi esimese astme tribunal (First-tier tribunal)

Ühendkuningriigi esimese astme tribunal on üldkohus. Selle põhiülesanne on menetleda valitsuse otsuste vastu esitatud apellatsioone tribunali pädevusse kuuluvates valdkondades. Teatavatel põhjustel hõlmab tribunali pädevus kogu Ühendkuningriiki, sealhulgas Šotimaad. Esimese astme tribunal on jaotatud neljaks kojaks, uute pädevusvaldkondade lisandudes suureneb ka kodade arv. Need neli koda on järgmised:

  • sotsiaalõiguste koda (Social Entitlement Chamber);
  • tervishoiu, hariduse ja sotsiaalhoolekande küsimuste koda (Health, Education and Social Care Chamber);
  • sõjaväepensionite ja relvajõudude hüvitiste koda (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
  • maksunduskoda (Tax Chamber).

Ühendkuningriigi kõrgema astme tribunal (Upper tribunal)

Ühendkuningriigi kõrgema astme tribunal loodi esimese astme tribunali otsuste edasikaebuste menetlemiseks ja otsuste jõustamiseks. Kõrgema astme tribunali pädevus hõlmab kogu Ühendkuningriigi ning tribunal jaguneb kodadeks. Ühtlasi on kõrgema astme tribunal volitatud kohtulikult kontrollima otsuseid ja õigustoiminguid, mis ei kuulu vaidlustamisele.

Šotimaa tribunalid

Šotimaal on umbes 20 eraldi tribunali, millele on antud õigus lahendada Šotimaa parlamendile ja valitsusele delegeeritud pädevuste raames tehtud valitsuse ja avaliku sektori asutuste otsuste peale esitatud paljusid erineva sisuga kaebusi. Iga tribunali eesotsas on oma president või juhataja ja igal tribunalil on erinevad täitevolitused. Nad lahendavad kaebusi alates parkimistrahvidest kuni sundravini ja raske vaimse haigusega patsientide piiramiseni välja.

Šotimaa tribunalide tehtud otsuste peale esitatud kaebusi arutavad Šotimaa tsiviilkohtud ja kaebusi võib saata ka ülemšerifile (Sheriffs Principle) ja sessioonikohtule (Court of Session).

Šotimaa tribunalide reform

Šotimaa valitsus on asunud Šotimaa tribunalide süsteemi reformima. 2013. aasta kevadel jõustunud õigusaktidega antakse Šotimaa kõrgeimale kohtunikule, lordpresidendile, ülesanne juhtida ühtset Šotimaa tribunali, mis koosneb esimese ja teise astme tribunalist sarnaselt Ühendkuningriigis kehtivale mudelile. Teise astme tribunal võtab kohtute pädevusest üle suurema osa esimese astme tribunali otsuste peale esitatud kaebustest.

Menetlus tribunalides

Üldiselt on Ühendkuningriigi ja Šotimaa tribunalides menetlus vähem ametlik kui teistes kohtutes. Tribunalidesse võivad kuuluda spetsialistid ja eksperdid ka väljastpoolt õigusvaldkonda, nagu arstid ja teised kohtuvälised spetsialistid, ehkki eesistuja on peaaegu alati õigusharidusega.

Haldusõigusmenetlustega (kohtulik kontroll) tegeleb Šotimaal sessioonikohus (Court of Session). Šoti maa-asjade tribunal (Lands Tribunal for Scotland) tegeleb kinnistutega seotud kohustuste täitmise või muutmise ning sundostu kompensatsioonide küsimustega.

Erikohtud

Kui Šotimaal kerkivad (tsiviil- või kriminaal-) asja menetlemise käigus üles Ühendkuningriigi detsentraliseerimiskokkulepetest tulenevad põhiseaduslikud küsimused (nt inimõiguste küsimused), võib asja edasi anda Ühendkuningriigi Ülemkohtusse (Supreme Court of the United Kingdom).

Veel kohtuid:

Lingid

Tribunalide amet, Šoti maa-asjade tribunal, Lord Lyoni kohus, Šoti maa-asjade kohusŠotimaa tribunalid

Viimati uuendatud: 06/02/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta