Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Rumeenia

Sellel lehel esitatakse teavet Rumeenia erikohtute kohta.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Erikohtud

Braşovi alaealiste ja perekonnakohus (Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov)

Braşovis asuv alaealiste ja perekonnakohus arutab alaealiste poolt või alaealiste vastu toime pandud süütegusid. Varem kuulusid sellised kohtuasjad Braşovi üldkohtu pädevusse.

Ettevõtjatele spetsialiseerunud kohtud (tribunale specializate)

Ettevõtjatele on spetsialiseerunud kolm kohut (endised kaubandusasjadele spetsialiseerunud kohtud):

 • ettevõtjatele spetsialiseerunud kohus Clujs (Tribunalul Specializat Cluj);
 • ettevõtjatele spetsialiseerunud kohus Mureș'is (Tribunalul Specializat Mureș);
 • ettevõtjatele spetsialiseerunud kohus Argeș'is (Tribunalul Specializat Argeș).

Neis kohtutes arutatakse kohtuasju, mis on seotud professionaalidega. Professionaalidena käsitatakse isikuid, kes juhivad ja haldavad ettevõtteid.

Sõjaväekohtud (instanțele militare)

Sõjaväekohtute pädevus on sätestatud kriminaalmenetluse seadustikus. Sõjaväekohtul on sõjaväebaasi staatus.

Sõjaväekohtute hierarhia on järgmine:

 • 4 sõjaväe üldkohut (asuvad Bukarestis, Cluj-Napocas, Iaşis ja Timişoaras);
 • Bukaresti piirkondlik sõjaväekohus;
 • Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus.

Sõjaväekohtus töötavad sõjaväekohtunikud, kohtuametnikud, arhivaarid ja muud töötajad.

Sõjaväe üldkohtud (tribunalele militare)

Rumeenias on neli sõjaväe üldkohut, mis asuvad:

 • Bukarestis;
 • Cluj-Napocas;
 • Iașis;
 • Timișoaras.

Esimese astme kõrgeimate kohtutena võivad sõjaväe üldkohtud arutada kohtuasju, mis on seotud Rumeenia kaitsevõimet kahjustavate süütegudega (näiteks sõjaväelise korra ja distsipliini rikkumised, lahinguväljal toime pandud süüteod jne), või sõjaväelaste (kuni koloneli auastmeni (kaasa arvatud)) poolt ametiülesannete täitmisel toime pandud süütegudega.

Bukaresti piirkondlik sõjaväekohus (Tribunalul Militar Teritorial București)

Piirkondlik sõjaväekohus arutab allpool loetletud asju.

 • Esimese astme kohtuna arutab ta peamiselt järgmisi süütegusid, mille on toime pannud sõjaväelased (kuni koloneli auastmeni (kaasa arvatud) oma ametiülesannete täitmisel:
 1. teatavad elu-, füüsilise puutumatuse ja tervisevastased süüteod;
 2. teatavad isikuvabaduse vastased süüteod;
 3. teatavad seksuaalse enesemääramise vastased süüteod;
 4. teatavad varavastased süüteod;
 5. teatavad töökohal toimepandud või töökohaga seotud kuriteod;
 6. teatavad õigusemõistmist takistavad süüteod;
 7. isiku surma või enesetappu põhjustanud tahtlikud süüteod;
 8. narkootikumidega kauplemise või narkootikumide ebaseadusliku tarvitamisega seotud süüteod;
 9. kuritahtlik pankrot, kui süütegu on seotud pangandussüsteemiga.
 • Apellatsioonikohtuna arutab ta apellatsioonkaebusi, mis on esitatud sõjaväe üldkohtu poolt süüasjades tehtud otsuste peale, kui kohtumenetlus on algatatud kannatanud poole eelneva kaebuse alusel, apellatsioonkaebusi, mis on esitatud sõjaväe üldkohtu poolt kriminaalasjades tehtud otsuste peale seoses ennetusmeetmete, ajutise vabastamise või ettevaatusabinõudega, samuti apellatsioonkaebusi, mis on esitatud sõjaväe üldkohtu poolt kriminaalasjades tehtud otsuste peale seoses kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste jõustamise või süüaluse rehabiliteerimisega, ning muid seadusega ettenähtud asju.
 • Piirkondlik sõjaväekohus arutab ka tema tööpiirkonnas asuvate sõjaväe üldkohtute pädevusega seotud vaidlusi.

Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus (Curtea Militară de Apel București)

Sõjaväeapellatsioonikohus arutab allpool loetletud asju.

 • Esimese astme kohtuna arutab ta:
 1. riigi julgeoleku vastaseid süütegusid ja rahu- ning inimsusevastaseid süütegusid, mille on toime pannud sõjaväelased;
 2. süütegusid, mille on toime pannud sõjaväe üldkohtu või piirkondliku sõjaväekohtu kohtunikud või kõnealuste kohtute juures tegutsevate sõjaväeprokuratuuride prokurörid.
 • Apellatsioonikohtuna arutab ta apellatsioonkaebusi, mis on esitatud piirkondliku sõjaväekohtu poolt esimeses kohtuastmes tehtud otsuste peale.
 • Kassatsioonikohtuna arutab ta kassatsioonkaebusi, mis on esitatud sõjaväe üldkohtu poolt esimeses kohtuastmes kriminaalasjades tehtud otsuste peale, ja muid seaduses konkreetselt ette nähtud asju, välja arvatud selliseid asju, mis kuuluvad piirkondliku sõjaväekohtu pädevusse.
 • Sõjaväeapellatsioonikohus arutab ka piirkondlike sõjaväekohtute kohtualluvusvaidlusi või sõjaväe üldkohtute ja piirkondlike sõjaväekohtute vahelisi kohtualluvusvaidlusi või sõjaväe üldkohtute vahelisi kohtualluvusvaidlusi erinevate piirkondlike sõjaväekohtute kohtualluvuses ning muid seaduses konkreetselt ette nähtud asju.

Halduskohtud

Rumeenias puuduvad halduskohtud. Haldusasju on pädevad arutama kohtute haldusosakonnad.

Muud erikohtud

Konstitutsioonikohus (Curtea Constituțională)

Konstitutsioonikohtu koosseisu kuulub üheksa kohtunikku, kes nimetatakse ametisse üheksaks aastaks; kohtunike ametiaega ei saa pikendada ega uuendada. Kolm kohtunikku nimetab ametisse Saadikutekoda, kolm kohtunikku Senat ja kolm kohtunikku Rumeenia president. Konstitutsioonikohtu kohtunikud valivad salajasel hääletusel konstitutsioonikohtu esimehe, kelle ametiaeg on kolm aastat. Iga kolme aasta järel vahetatakse välja üks kolmandik konstitutsioonikohtu kohtunikest.

Vastavalt Rumeenia põhiseaduse paragrahvile 146 on konstitutsioonikohtul allpool loetletud volitused.

 • Konstitutsioonikohus teeb otsuseid seaduste põhiseadusele vastavuse kohta enne nende väljakuulutamist; seaduse saadab konstitutsioonikohtusse kas Rumeenia president, ühe parlamendikoja esimees, valitsus, Kõrgem Kassatsioonikohus, Rumeenia ombudsman, vähemalt 50 Saadikutekoja või vähemalt 25 Senati liiget; konstitutsioonikohus arutab ka ametiülesande korras kõiki põhiseaduse muutmise algatusi.
 • Konstitutsioonikohus teeb ühe parlamendikoja esimehe või vähemalt 50 Saadikutekoja või vähemalt 25 Senati liikme taotlusel otsuseid rahvusvaheliste lepingute või muude rahvusvaheliste kokkulepete põhiseadusele vastavuse kohta.
 • Konstitutsioonikohus teeb ühe parlamendikoja esimehe, parlamendifraktsiooni või vähemalt 50 Saadikutekoja või vähemalt 25 Senati liikme taotlusel otsuseid parlamendi kodukorra põhiseadusele vastavuse kohta.
 • Konstitutsioonikohus arutab seaduste ja määruste põhiseadusele mittevastavust käsitlevaid vastuväiteid, mis on esitatud kohtutes või kaubanduslikes vahekohtutes; põhiseadusele mittevastavuse väite võib esitada ka Rumeenia ombudsman.
 • Konstitutsioonikohus lahendab Rumeenia presidendi, ühe parlamendikoja esimehe, peaministri või kõrgema kohtunike nõukogu esimehe taotlusel riigiasutuste vahelisi põhiseadusliku iseloomuga õigusvaidlusi.
 • Konstitutsioonikohus teostab järelevalvet Rumeenia presidendivalimiste menetluse üle ja kinnitab valimiste tulemused.
 • Konstitutsioonikohus annab nõuandvaid arvamusi Rumeenia presidendi ametikohalt tagandamise ettepanekute kohta.
 • Konstitutsioonikohus teeb kindlaks asjaolud, mis võivad õigustada ametisoleva riigipea ametisse jäämist, ja esitab tulemused parlamendile või valitsusele.
 • Konstitutsioonikohus valvab rahvahääletuse nõuetekohase korraldamise ja toimumise järele ning kinnitab hääletuse tulemused.
 • Konstitutsioonikohus kontrollib, kas on täidetud tingimused, et kodanikud saaksid kasutada oma õigust teha ettepanekuid õigusaktide kohta.
 • Konstitutsioonikohus teeb otsuseid erakonna põhiseadusele mittevastavust käsitlevate vastuväidete kohta.
 • Konstitutsioonikohus täidab ka muid ülesandeid, mis on ette nähtud tema tegevust reguleerivas seaduses (seadus nr 47/1992).

Õigusaktide andmebaasid

Internetis on kättesaadavad järgmised õigusaktide andmebaasid:

Kas õigusaktide andmebaaside kasutamine on tasuta?

Jah, õigusaktide andmebaaside kasutamine on tasuta.

Seonduvad lingid

Kohtute pädevus – Rumeenia

Viimati uuendatud: 20/03/2014

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta