Liikmesriikide erikohtud

Holland

See teabeleht sisaldab teavet Madalmaade erikohtute korralduse kohta.

Sisu koostaja:
Holland

Halduskohtud

Madalmaade halduskohtud on:

  • esimese astme kohus (Rechtbank): esimese astme kohus kõikide haldusasjade puhul;
  • apellatsioonikohus (Gerechtshof): apellatsioonikohus maksuküsimustes;
  • kõrgeim kohus (Hoge Raad): kõrgeima astme kohus maksuküsimustes;
  • avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustusasjade apellatsioonikohus (Centrale Raad van Beroep): apellatsiooni- (ja kõrgeima astme) kohus sotsiaalkindlustusküsimustes;
  • apellatsiooniastme halduskohus majandusküsimustes (College van Beroep voor het bedrijfsleven): apellatsiooni- (ja kõrgeima astme) kohus sotsiaal-majandusliku haldusõiguse puhul;
  • riiginõukogu halduskohtukolleegium (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): apellatsiooni- (ja kõrgeima astme) kohus kõikides haldusasjades, mis ei kuulu teiste apellatsioonikohtute pädevusse.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet leiab Madalmaade kohtusüsteemi käsitlevalt veebisaidilt.

Seotud lingid

Teave erikohtute kohta (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 25/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta