Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Holland

Selles osas esitatakse teavet Madalmaade erikohtute korralduse kohta.

Sisu koostaja:
Holland

Halduskohtud

Madalmaade halduskohtud on:

  • ringkonnakohus (Rechtbank): esimese astme kohus kõikide haldusasjade puhul;
  • apellatsioonikohus (Gerechtshof): apellatsioonikohus maksuküsimustes;
  • ülemkohus (Hoge Raad): kõrgeima astme kohus maksuküsimustes;
  • tsentraalne apellatsioonitribunal (Centrale Raad van Beroep): apellatsiooni- (ja kõrgeima astme) kohus sotsiaalkindlustusküsimustes;
  • tööstus- ja kaubandusvaldkonna apellatsioonitribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven): apellatsiooni- (ja kõrgeima astme) kohus sotsiaal-majandusliku haldusõiguse puhul;
  • riiginõukogu halduskohtukolleegium (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): apellatsiooni- (ja kõrgeima astme) kohus kõikides teiste apellatsioonikohtute pädevusse mittekuuluvates haldusasjades.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teavet leiab Madalmaade kohtusüsteemi käsitlevalt veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade ülemkohus

Viimati uuendatud: 11/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.