Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Malta

Selles osas esitatakse teavet erikohtute korralduse kohta Maltal.

Sisu koostaja:
Malta
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Erikohtud

Konstitutsiooni-kohus

Teine aste

Apellatsi-oonkaebus

See kohus vaatab läbi apellatsioonkaebusi seoses kohtuasjadega, mis käsitlevad väidetavaid inimõiguste rikkumisi, põhiseaduse tõlgendamist ja seaduste kehtetuks tunnistamist. Samuti on see kohus pädev tegema otsuseid küsimustes, mis on seotud esindajatekoja liikmetega, ning mis tahes asjades, mis on kohtule suunatud seoses esindajatekoja liikmete valimisega.

Kohtu eesistujaks on ülemkohtunik, keda abistavad kaks kohtunikku

Tsiviilkohtu esimene kolleegium

Esimene aste

Tsiviilkohtu esimene kolleegium menetleb samuti kohtuasju, mis on seotud Malta põhiseadusega tagatud ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud inimõiguste ja põhivabaduste väidetava rikkumisega.

Eesistujaks on kohtunik

Töövaidlus-komisjon

Esimene aste

Komisjon vaatab läbi asju, mis käsitlevad ebaõiglast töölt vabastamist ning diskrimineerimist või muud ebaseaduslikku kohtlemist töökohal.

Eesistujaks on esimees

Üüri reguleerimise komisjon

Esimene aste

Komisjon vaatab läbi asju, mis käsitlevad üürilepingu tingimuste muutmist, sealhulgas üürisumma suurendamist ja üürilepingu lõpetamist. Need asjad peavad käsitlema enne 1. juunit 1995 jõustunud üürilepinguid.

Eesistujaks on magistraat

Maa-arbitraaži-komisjon

Esimene aste

Maa-arbitraažikomisjon vaatab läbi asju, mis käsitlevad sundvõõrandatud maa klassifitseerimist, sundvõõrandamise ametlikku alust ja omanikule makstava hüvitise suurust.

Eesistujaks on magistraat

Põllumajandus-like rendi-lepingute kontrollikomisjon

Esimene aste

See komisjon vaatab läbi põllumajanduslike rendilepingutega seotud asju ja omanike nõudeid seoses rendilepingu lõpetamisega.

Eesistujaks on magistraat

Haldusaktide läbivaatamise kohus

Esimene aste

See kohus on pädev vaatama läbi haldusakte.

Eesistujaks on kohtunik või magistraat

Pärandi jaotamise kohus

Esimene aste

See kohus vaatab läbi asju ja teeb otsuseid asjades, mis käsitlevad surnud isiku pärijate ühisomandisse kuuluva vara jaotamist.

Eesistujaks on vahekohtunik

Konkurentsi- ja tarbijaküsimusi menetlev apellatsiooni-kohus

Apellatsi-oonkaebus

See kohus vaatab läbi konkurentsiküsimuste peadirektori ja tarbijaküsimuste peadirektori otsuseid, korraldusi või meetmeid ja menetleb nende peale esitatud apellatsioonkaebusi. Kohtu otsused on lõplikud, välja arvatud erandjuhtudel, mil on lubatud esitada kassatsioonkaebusi. Selliseid kaebusi saab esitada siiski ainult seoses õigusküsimustega.

Eesistujaks on kohtunik ja kaks kaasistujat

Notariaalaktide läbivaatamise kohus

Esimene aste

See erikohus teostab järelevalvet kõikide notarite, nende arhiivide ja avaliku registri üle. Tal on õigus lähetada oma töötajaid kontrollimise eesmärgil notarite büroodesse ja arhiividesse, samuti avalikku registrisse, ning määrata distsiplinaarkaristusi. Kohtul on õigus teha ka korraldus parandada avalikus registris sisalduvaid vigaseid andmeid.

Kohtu koosseisu kuuluvad järelevalveametnikud (visitors)

Halduskohtud

Kohtulik läbivaatamine on protsess, mille raames vaadatakse läbi ministeeriumi, asutuse või ametkonna otsus ning kui leitakse, et otsus on ebaseaduslik, tunnistatakse see kehtetuks.

Menetlus on kättesaadav igaühele, kelle suhtes on valitsusasutus teinud otsuse või võtnud meetme, millega rikutakse tema õigusi. Selline pädevus on kohtutele antud Malta seadustekogu 12. peatüki artikliga 469A. Kuid isegi sellise sätte puudumisel võib kohtulikku läbivaatamist pidada kohtute loomuomaseks pädevuseks tulenevalt võimude lahususe põhimõttest, mida demokraatlikud riigid üldiselt järgivad.

Üldkohtutel, eelkõige tsiviilkohtu esimesel kolleegiumil, on pädevus sellistes küsimustes, millega kaasneb õigus esitada kaebus apellatsioonikohtule.

Halduskohtu seadus jõustus 1. jaanuaril 2009 ning sellega nähti ette haldusaktide läbivaatamise kohtu loomine. See sõltumatu ja erapooletu kohus vaatab läbi haldusakte, mille on talle läbivaatamiseks saatnud isikud, kelle õigusi on rikutud, ning teeb samuti otsuseid talle edastatud vaidlusküsimustes. Selle eesistujaks on isik, kes töötab või on töötanud Maltas kohtuniku või magistraadina. Kohtu otsuste peale saab esitada kaebusi apellatsioonikohtule.

Muud erikohtud

Kohalikud kohtud

Kohalikud kohtud on Malta kohtusüsteemi lahutamatu osa. Neid võib vaadelda kohtute laiendusena ning nad tegelevad selliste õigusrikkumiste arutamisega, mis ei ole küll rasked, kuid mis võivad olla elanikkonnale suureks nuhtluseks. Kohalike kohtute eesistujaks on kohtuvolinik, kes nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist samal moel nagu kõik teised magistraadid. Sellega tagatakse, et igal kodanikul on võimalus esitada konkreetseid kaebusi, ning kindlustatakse kohtuasja õiglase arutamise aluspõhimõtte järgimine. Kohalikke kohtuid on üheksa ja iga kohtu tööpiirkond hõlmab mitme kohaliku omavalitsuse territooriumit.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Palun vaadake Malta kohta veebilehte „Kohtukorraldus liikmesriikides – Malta”, kus on esitatud üksikasjalik teave asjaomaste andmebaaside kohta ja lingid nendele.

Seonduvad lingid

Sise- ja julgeolekuministeerium

Kohtuteenused

Kohtuteenused – Kohtuotsuste andmebaas

Kohtuteenused – Kohtumenetlused

Kohtuteenused – Saalide kasutamine

Kohtuteenused – Statistika

Kohtuteenused – Kohtulikud enampakkumised

Kohtuteenused – Tsiviilmenetluses kasutatavad vormid (maltakeelsed)

Õigusteenused (Malta seadustekogu)

Viimati uuendatud: 13/05/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.