Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi erikohtutest.

Sisu koostaja:
Luksemburg
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Erikohtud

Erikohtud üldkohtute süsteemis

Sotsiaalkindlustuse nõukogu ja kõrgem sotsiaalkindlustuse nõukogu

Kõiki sotsiaalkindlustusalaseid vaidlusi, mis on seotud kindlustuskaitse või sotsiaalmaksukohustuse, kindlustusmaksete, haldustrahvide ja hüvitistega, välja arvatud sotsiaalkindlustuse seadustiku (Code des assurances sociales) artiklis 317 sätestatud või sama seadustiku artiklitega 147 ja 148 seotud hüvitistega, arutab sotsiaalkindlustuse nõukogu (conseil arbitral des assurances sociales) ning edasikaebusi samades küsimustes kõrgem sotsiaalkindlustuse nõukogu (conseil supérieur des assurances sociales). Sotsiaalkindlustuse nõukogu lõplike otsuste ning kõrgema sotsiaalkindlustuse nõukogu otsuste kohta võib esitada kassatsioonkaebuse.

Halduskohtud

Kõrgem halduskohus

Kui seadus ei näe ette teisiti, võib Luxembourgis tegutsevasse kõrgemasse halduskohtusse (Cour Administrative) esitada edasikaebusi esimese astme halduskohtu (tribunal administratif) otsuste peale halduse üksikotsuste või regulatiivse iseloomuga haldusmeetmete kohta tehtud otsuste tühistamiseks. Kõrgem halduskohus arutab ka apellatsiooni- või esimese astme kohtuna edasikaebusi tühistamise taotlused läbi vaadanud teiste halduskohtute otsuste vastu, kui eriseaduste alusel on kõnealustele kohtutele antud asjaomane pädevus.

Kõigil advokaatidel, kellel on õigus esineda kaitsjana Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtutes, on õigus esineda kaitsjana kõrgemas halduskohtus; eeluurimis- ja menetlustoimingutes osalemise (esindamine õiguslikes küsimustes) õigus on siiski üksnes advokatuuri nõukogude (conseils des ordres des avocats) poolt igal aastal koostatavasse I nimekirja kantud advokaatidel.

Riiki esindab kõrgemas halduskohtus ametnikust esindaja või advokaat.

Esimese astme halduskohus

Luxembourgis tegutsev esimese astme halduskohus (Tribunal Administratif) arutab kaebusi, mis on seotud pädevuse puudumise, võimupiiride ületamise, võimu kuritarvitamise või seaduse või erahuvide kaitsmiseks mõeldud õigusnormide rikkumisega, samuti haldusotsuste vastu esitatud kaebusi, mille puhul ei ole muud meetmed seaduste ja eeskirjade kohaselt kättesaadavad, ning mistahes asutuse koostatud regulatiivse iseloomuga haldusmeetmete vastu esitatud kaebusi. Samuti on halduskohus üldjuhul pädev tegema otsuseid otseste maksudega ning kohalike omavalitsuste lõivude ja maksudega seotud vaidlustes.

Esimese astme halduskohtu otsuste vastu võib esitada edasikaebuse kõrgemasse halduskohtusse.

Esimese astme halduskohus arutab esimese astme kohtuna otseste maksude osakonna juhataja otsuste vastu esitatud kaebusi, kui asjaomastes õigusaktides on ette nähtud sellise edasikaebamise võimalus.

Muud erikohtud

Põhiseaduskohus

Põhiseaduskohus (Cour Constitutionnelle) otsustab, kas seadused (välja arvatud lepingute ratifitseerimise seadused) on kooskõlas põhiseadusega.

Kui üks pool tõstatab üld- või halduskohtus küsimuse mõne seaduse põhiseadusele vastavuse kohta, peab see kohus edastama küsimuse põhiseaduskohtule, välja arvatud juhul, kui ta leiab, et: a) tõstatatud küsimuse kohta otsuse vastuvõtmine pole kohtuotsuse tegemiseks vajalik; b) küsimus on täiesti põhjendamatu; c) põhiseaduskohus on samasisulises küsimuses juba otsuse teinud.

Põhiseaduskohtusse kuuluvad ülemkohtu esimees, kõrgema halduskohtu esimees, kaks kassatsioonikohtu kohtunikku ja viis kohtunikku, keda suurhertsog määrab ülemkohtu ja kõrgema halduskohtu ühisel ettepanekul. Põhiseaduskohus võtab otsuseid vastu viiest kohtunikust koosneva kolleegiumina.

Neid küsimusi käsitlevate õigusaktide andmebaasid

Vt justiitsministeeriumi veebisaidil kohtualluvust käsitlev alajaotus.

Kas andmebaasile on tasuta juurdepääs?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Lühike sisukirjeldus

Vt sotsiaalkindlustuse nõukogu ja kõrgema sotsiaalkindlustuse nõukogu veebisait.

Vt halduskohtute veebisait.

Vt põhiseaduskohtu veebisait.

Lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 27/03/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta