Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Itaalia

Selles osas esitatakse teavet erikohtute korralduse kohta Itaalias.

Sisu koostaja:
Itaalia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Erikohtud

Põhiseaduse artikliga 102 on keelatud uute erakorraliste või erikohtute loomine. Lubatud on aga konkreetsele valdkonnale spetsialiseerunud üksuste loomine üldise pädevusega kohtuasutuste juurde – s.t et nendes tegutsevad samad kohtunikud ja kohtunikkonna hulka mittekuuluvad kvalifitseeritud kodanikud (nt põllumajandusele spetsialiseerunud üksused),

Põhiseaduse § 103 näeb siiski ette teatavad erikohtud. Nendeks on halduskohtud, riigikontroll ja sõjaväekohtud, mis loodi enne põhiseaduse jõustumist.

Sõjaväekohtud [tribunali militari] – üldkohtutest eraldi seisvad kohtud, mis on pädevad lahendama sõjaväelaste süütegusid käsitlevaid asju ja mida juhib omavalitsusorgan sõjaväekohtute ülemkogu (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Halduskohtud

Halduskohtud lahendavad eraisikute ja ametiasutuste vahelisi vaidlusi seoses ametiasutuste tehtud otsustega.

Halduskohtud arutavad, kas haldusmeede on võetud korrektselt, meetme vajalikkuse üle nad ei juurdle. Halduse esitamisega halduskohtusse taotletakse, et halduskohus tühistaks otsuse kas pädevuse puudumise tõttu (incompetenza), õiguse rikkumise tõttu (violazione di legge) või võimu kuritarvitamise tõttu (eccesso di potere).

Seda, kas asi kuulub tavakohtu või halduskohtu pädevusse, otsustatakse kannatatud kahju laadi alusel, nimelt otsustatakse, kas haldusmeetmega on rikutud mõnda õigust (diritto soggettivo) või ainult õiguspärast ootust (interesse legittimo). Halduskohus arutab ainult õiguspärase ootuse rikkumisega seotud asju, kuigi mõningates valdkondades on neil ka ainupädevus.

Halduskohtunike omavalitsusorganiks on halduskohtute eesistujate nõukogu (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Maakonna halduskohtud [tribunali amministrativi regionali] – esimese astme kohtud;
  • Riiginõukogu [Consiglio di Stato] – teise astme kohus.

Riigikontroll ja maksukohtud arutavad haldusasju konkreetsetes teemavaldkondades.

Riigikontroll (Corte dei Conti) koosneb audiitor-kohtunikest ja süüdistajatest. Riigikontrolli juurde on loodud süüdistustega tegelev uurimisosakond (Ufficio del procuratore generale). Riigikontrolli süsteemi on hiljuti reformitud; selle käigus loodi iseseisvad piirkondlikud kohtu- ja süüdistusüksused (sezioni regionali), mis toimetavad menetlusi ja kontrolle oma tööpiirkonnas.

Selle omavalitsusorgan on kohtu eesistujate nõukogu (Consiglio di Presidenza).

Riigikontrolli pädevusse kuulub:

  • mitmesuguste valitsuse ja muude riigiorganite meetmete seaduspärasuse kontrollimine enne nende võtmist;
  • riigiasutuste finantsjuhtimise ja varade kontrollimine;
  • otsuste tegemine avaliku sektori raamatupidamisaruannete, pensionide ja riigiteenistujate ning riigi- või muude avalik-õiguslike asutuste ametnike vastutuse küsimustes.

Maksukohtutel (commissioni tributarie) on pädevus arutada maksuküsimusi.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Varasemate dokumentide ja menetluste kohta leiate teavet sõjaväekohtute veebisaidilt. Sealt võib leida andmeid ka raskeimaid sõjakuritegusid käsitlevate kohtumenetluste kohta (ainult ajaloolised menetlused).

Maakonna halduskohtute ja riiginõukogu veebisait pakub vaba juurdepääsu istungite ajakavadele, kohtuotsuste, ‑määruste ja dekreetide terviktekstidele vaidlustes ametiasutuste ja eraisikute vahel ametiasutuste võetud meetmete kohta.

Andmekaitse eesmärgil on menetluses olevate apellatsioonkaebuste otsing piiratud.

Riigikontroll avaldab peamised otsused oma veebisaidil. Need on avalikud ning juurdepääs neile on tasuta.

Kõnealune veebisait täidab kohtu piirkondlike osakondade jaoks ka portaali ülesandeid ning sisaldab rohkelt teavet kõnealuste organite pädevuse ja ülesannete kohta.

Andmebaasi nimi ja internetiaadress

Viimati uuendatud: 02/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta