Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Bulgaaria

Käesolevas rubriigis on esitatud teave Bulgaaria kohtusüsteemi kuuluvate erikohtute kohta. Erikohtud Bulgaarias ei ole erikohtuid töö-, mere-, kaubandus- ja muude küsimuste käsitlemiseks. Ringkonnakohtutes on kaubandusasju käsitlevad eriosakonnad. Kõikides kohtu astmetes on üksused tsiviil- ja kriminaalasjade käsitlemiseks, osakonnad ja kolleegiumid.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Halduskohtud

2006. aastal võeti vastu uus halduskohtumenetlusseadustik, millega Bulgaaria Vabariigis kehtestati halduskohtute süsteem. Halduskohtute süsteemi kuulub 28 halduskohut ringkonna tasandil ja Kõrgem Halduskohus.

Halduskohtud ringkonna tasandil

Halduskohtud on pädevad kõikides asjades, mis puudutavad:

  • haldusaktide väljaandmist, muutmist, tühistamist või kehtetuks tunnistamist;
  • lahendite kehtetuks tunnistamist haldusmenetlusseadustiku alusel;
  • kaitsevahendeid, mis võetakse haldusasutuste lubatamatu tegevuse või tegevusetuse korral;
  • kaitset ebaseaduslike sunnimeetmete eest;
  • kompensatsiooni kahju korral, mis tuleneb haldusasutuste ja ametnike seadusele mittevastavast tegevusest ja tegevusetusest;
  • kompensatsiooni kahju korral, mis tuleneb sunnimeetmetest;
  • halduskohtute tehtud kohtuotsuste kehtetuks tunnistamist, tühistamist või tagasitäitmist;
  • haldusaktide vääruse kindlakstegemist haldusmenetlusseadustiku alusel.

Igaüks võib esitada hagi haldusõiguse või õigussuhte olemasolu või puudumise kindlakstegemiseks, kui ükski muu kaitsemeede ei ole kättesaadav.

Need asjad vaatab läbi halduskohus, kelle tööpiirkonnas on vaidlustatud haldusakti välja andnud asutuse asukoht, ning Sofia linna halduskohus, kui asutus asub välismaal.

Kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti, ei saa apellatsiooni esitada ühegi haldusakti suhtes, millega rakendatakse viivitamata riigi välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikat.

Kõrgem Halduskohus

Kõrgem Halduskohus käsitleb ministrite nõukogu, peaministri, asepeaministri, ministrite, ministrite nõukogu otsesesse alluvusse kuuluvate muude institutsioonide juhtide aktide, Kõrgema Justiitsnõukogu aktide, Bulgaaria riigipanga aktide, ringkonnakuberneride aktide ja samuti muude seadusega kindlaksmääratud aktide suhtes esitatud apellatsioone ja kaebusi; ta teeb otsuseid teiseste õigusaktide vaidlustamise korral; kassatsioonikohtuna vaatab ta läbi kohtulahendeid, teeb otsuseid haldusasjades ja vaatab läbi hagisid haldusasju käsitlevate kehtivate kohtuotsuste tagasitäitmiseks.

Kõrgemas Halduskohtus on kaks kolleegiumi, millel on osakonnad. Kolleegiumeid juhivad kohtu esimees ja tema asetäitjad.

Muud erikohtud

Sõjaväekohtud

Sõjaväekohtute ajalugu algab 1. juulist 1879. Sõjaväekohtute süsteemi muudeti 1956. aastal pärast sõjaväe paigutamist järgmistesse linnadesse: Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna ja Pleven. Sõjaväekohtutel on endiselt sama struktuur.

Sõjaväekohus

Sõjaväekohus

Esimese astme kohtuna vaatavad sõjaväekohtud läbi kriminaalasju, mis puudutavad kuritegusid, mille on oma ülesannete täitmise käigus toime pannud sõjaväeteenistujad, kindralid, ohvitserid, allohvitserid ja reatöötajad teistes ministeeriumides ja ametites, tsiviiltöötajad kaitseministeeriumis, Bulgaaria armees, kaitseministrile aru andvates struktuurides, riigi julgeolekuametis ja riigi luureteenistuses. Sõjaväekohtus tehtud otsused vaatab teise astme apellatsioonikohtuna läbi sõjaväe apellatsioonikohus. Sõjaväekohtute kohtualluvus on kindlaks määratud kriminaalmenetluse seadustikus. Nendel kohtutel on sama põhikiri nagu ringkonnakohtul.

Vahekohus Bulgaaria Kaubandus-Tööstuskojas

Vahekohus Bulgaaria Kaubandus-Tööstuskojas lahendab tsiviilõiguslikke omandivaidlusi ning samuti vaidlusi, mis puudutavad lünkade täitmist lepingutes või lepingute kohandamist uute tingimustega, olenemata sellest, kas üks või mõlemad pooled elavad või nende alaline asukoht on Bulgaaria Vabariigis või välismaal.

Nimetatud vahekohus on kindlustanud oma koha Bulgaarias kõige olulisema vahekohtuna ning ta on saavutanud usaldusväärsuse tänu oma kõrgele professionaalsusele õiguslike vaidluste lahendamisel. Vahekohus lahendab igal aastal 250 kuni 300 vaidlust, sh nii rahvusvahelisi kui ka riigisiseseid vaidlusi. 82% riigisisestest asjadest lahendatakse üheksa kuu jooksul ning 66% rahvusvahelisest asjadest leiavad lahenduse 12 kuu jooksul.

Vahekohus on samal ajal aktiivselt kaasatud vahekohtu alaste õigusaktide täiustamisesse. Vahekohtule ei saa suunata vaidlusi, mis puudutavad kinnisvaraga seotud õigusi, elatisnõudeid või tööalastest suhetest tulenevaid õigusi, immateriaalset vara või perekonnaõigust.

Õigusandmebaas

Kohtute veebisaidid

Igal Bulgaaria kohtul on veebisait, kus on esitatud teave kohtu korralduse ja tegevuse, menetletavate või juba lõpetatud kohtuasjade kohta ning samuti muu kasulik teave, mis on üldsusele kättesaadav.

Kõrgema Justiitsnõukogu veebisaidil on esitatud üksikasjalik loetelu Bulgaaria kohtutest koos nende aadresside ja veebisaitidega (üksnes bulgaaria keeles).

Kohtuasjade lahendid avaldatakse viivitamata pärast nende jõustumist vastava kohtu veebisaidil kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja salastatud teabe kaitse seadusega.

Isikute perekonnaseisu või tervislikku seisundit puudutavad kohtuasjade lahendid avaldatakse põhjendusteta.

Täiendava teabe saamiseks tutvuge palun järgmiste kodulehekülgedega:

Viimati uuendatud: 17/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta