Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Ισπανία

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ισπανικού Συντάγματος του 1978, η οργάνωση και η λειτουργία των δικαστηρίων διέπεται από την αρχή της ενότητας της δικαιοδοσίας. Στο ισπανικό δικαστικό σύστημα, η τακτική δικαιοσύνη διαιρείται σε πέντε πεδία δικαίου: αστικό, ποινικό, διοικητικό, εργατικό και στρατιωτικό. Στην Ισπανία δεν υπάρχει σύστημα έκτακτων δικαστηρίων, αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω πεδίων έχουν συσταθεί καθ’ ύλην ειδικά δικαστήρια, π.χ. τα δικαστήρια σεξιστικής βίας, τα εμποροδικεία, τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών και τα δικαστήρια ανηλίκων. Τα εν λόγω δικαστήρια είναι μεν τακτικά, πλην όμως εξειδικεύονται στην εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ειδικά δικαστήρια

Στον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία προβλέπονται τα ακόλουθα ειδικά δικαστήρια:

ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΑ

Τα εμποροδικεία, τα οποία λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2004, είναι εξειδικευμένα δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία αποτελούν τμήμα των πολιτικών δικαστηρίων.

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Κατά κανόνα, σε κάθε νομό υπάρχει τουλάχιστον ένα εμποροδικείο, με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη του νομού και έδρα την πρωτεύουσά του.

Εμποροδικεία μπορούν να συσταθούν και σε πόλεις εκτός της πρωτεύουσας του νομού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο λόγω πληθυσμού, ύπαρξης βιομηχανικών ή εμπορικών ζωνών ή ζωνών οικονομικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως ορίζεται σαφώς η χωρική αρμοδιότητά τους.

Είναι δυνατόν να συσταθούν εμποροδικεία με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη δύο ή περισσοτέρων νομών της ίδιας αυτόνομης κοινότητας.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα εμποροδικεία εκδικάζουν υποθέσεις που διέπονται από το πτωχευτικό δίκαιο με τους όρους που προβλέπονται από τον ρυθμιστικό νόμο τους.

Επίσης, τα εμποροδικεία εκδικάζουν υποθέσεις που υπάγονται στο αστικό δίκαιο και αφορούν, μεταξύ άλλων, αγωγές σχετικά με αθέμιτο ανταγωνισμό, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία και διαφήμιση, καθώς και κάθε υπόθεση που υπάγεται στο αστικό δίκαιο και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των εμπορικών εταιριών και των συνεταιρισμών.

Τα εμποροδικεία είναι αρμόδια για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων και διαιτητικών αρχών, εφόσον αυτές αφορούν θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός εάν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε διεθνείς συνθήκες ή άλλα νομικά μέσα, η αρμοδιότητα ανατίθεται σε άλλο δικαστήριο.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων των εμποροδικείων, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί υποθέσεων πτώχευσης με την οποία επιλύονται εργασιακά ζητήματα, οπότε πρέπει προς τον σκοπό αυτό να προσδιοριστούν ένα ή περισσότερα Τμήματα του Εφετείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Τα δικαστήρια κοινοτικού σήματος είναι τα Εμποροδικεία του Αλικάντε οσάκις ασκούν την αρμοδιότητά τους να δικάζουν σε πρώτο βαθμό και κατ’ αποκλειστικότητα κάθε διαφορά για την οποία ασκείται προσφυγή στο πλαίσιο των διατάξεων των κανονισμών αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα και αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αυτής, τα εν λόγω δικαστήρια επεκτείνουν την κατά τόπον αρμοδιότητά τους στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.

Αποτελούν τμήμα του συστήματος πολιτικών δικαστηρίων.

Παρομοίως, το ή τα ειδικά Τμήματα του Εφετείου του Αλικάντε δικάζουν, πέραν των άλλων, σε δεύτερο βαθμό και κατ’ αποκλειστικότητα κάθε ένδικο μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 101 του κανονισμού αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα και στον κανονισμό αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αυτής, τα εν λόγω δικαστήρια επεκτείνουν την κατά τόπον αρμοδιότητά τους στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και, προς τον σκοπό αυτό, καλούνται δικαστήρια κοινοτικού σήματος.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

Τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών επιφορτίζονται με τα δικαστικά καθήκοντα που προβλέπονται από τον γενικό σωφρονιστικό νόμο όσον αφορά την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας, τον δικαστικό έλεγχο της πειθαρχικής εξουσίας των σωφρονιστικών αρχών, την προστασία των δικαιωμάτων και ευεργετημάτων των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα λοιπά ιδρύματα που ορίζονται από τον νόμο. Αποτελούν τμήμα του συστήματος ποινικών δικαστηρίων.

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε κάθε νομό, στο πλαίσιο του συστήματος ποινικών δικαστηρίων, συστήνεται τουλάχιστον ένα δικαστήριο εκτέλεσης ποινών.

Στην πόλη της Μαδρίτης, με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο της επικράτειας, συστήνεται τουλάχιστον ένα κεντρικό δικαστήριο εκτέλεσης ποινών.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών επιφορτίζονται με τα δικαστικά καθήκοντα που προβλέπονται από τον γενικό σωφρονιστικό νόμο όσον αφορά την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας, τον δικαστικό έλεγχο της πειθαρχικής εξουσίας των σωφρονιστικών αρχών, την προστασία των δικαιωμάτων και ευεργετημάτων των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα λοιπά ιδρύματα που ορίζονται από τον νόμο.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων εκτέλεσης ποινών του νομού.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε κάθε νομό συστήνεται τουλάχιστον ένα δικαστήριο ανηλίκων, με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη του νομού και έδρα την πρωτεύουσά του.

Στην πόλη της Μαδρίτης, με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο της επικράτειας, συστήνεται Κεντρικό Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις τις οποίες υπάγει στην αρμοδιότητά του η νομοθεσία περί ποινικών ευθυνών των ανηλίκων.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα δικαστήρια ανηλίκων είναι αρμόδια για την εκδίκαση εγκλημάτων που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας άνω των 14 και κάτω των 18 ετών.

Οι δικαστές ανηλίκων ασκούν τα καθήκοντα που ορίζει ο νόμος σχετικά με τους ανηλίκους οι οποίοι εκδηλώνουν συμπεριφορές που τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα από τον νόμο και κάθε άλλο σχετικό με τους ανηλίκους καθήκον που τους ανατίθεται από τον νόμο.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων ανηλίκων του νομού.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε κάθε δικαστική επαρχία συστήνεται τουλάχιστον ένα δικαστήριο σεξιστικής βίας, με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη της επαρχίας και έδρα την πρωτεύουσά της. Το όνομα του δικαστηρίου περιλαμβάνει το όνομα του δήμου της έδρας του.

Στις δικαστικές επαρχίες στις οποίες υπάρχει μόνον ένα Πρωτοδικείο, οι υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων σεξιστικής βίας εκδικάζονται από το εν λόγω Πρωτοδικείο.

Τα δικαστήρια σεξιστικής βίας αποτελούν τμήμα του συστήματος ποινικών δικαστηρίων.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοδοσίας και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων σεξιστικής βίας υπάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Διαδικασίες ερευνών για τον καταλογισμό ποινικής ευθύνης για αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως ανθρωποκτονία, έκτρωση, σωματική βλάβη, σωματική βλάβη εμβρύου, εγκλήματα κατά της ελευθερίας, εγκλήματα κατά της ηθικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και κάθε άλλο έγκλημα που διαπράττεται με άσκηση βίας ή εκφοβισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το θύμα είναι ή υπήρξε σύζυγος του δράστη ή συνδέεται με τον δράστη με ανάλογο αισθηματικό δεσμό, έστω και χωρίς συμβίωση, καθώς και για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος των τέκνων του δράστη ή της συζύγου ή συμβίας του ή εις βάρος ανήλικων ή ανίκανων για δικαιοπραξία προσώπων τα οποία συμβιώνουν με τον δράστη ή επί των οποίων η σύζυγος ή συμβία ασκεί επιμέλεια, γονική μέριμνα, επιτροπεία, αναδοχή ή εν τοις πράγμασι επιμέλεια, εφόσον συντρέχει πράξη σεξιστικής βίας.
 • Διαδικασίες ερευνών για τον καταλογισμό ποινικής ευθύνης για παραβιάσεις των οικογενειακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εφόσον το θύμα είναι κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
 • Έκδοση των αντίστοιχων διαταγών προστασίας των θυμάτων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του δικαστή υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο του αστικού δικαίου και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων σεξιστικής βίας υπάγονται, μεταξύ άλλων:

 • Σχέσεις συγγένειας, μητρότητα και πατρότητα
 • Ακύρωση γάμου, διάσταση και διαζύγιο
 • Υποθέσεις σχετικές με τις σχέσεις πατέρα-τέκνου
 • Υποθέσεις σχετικές με την ανάγκη συναίνεσης σε υιοθεσία.

Τα δικαστήρια σεξιστικής βίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε αστικές υποθέσεις εφόσον συντρέχουν ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εφόσον πρόκειται για αστική διαδικασία με αντικείμενο κάποιο από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Εφόσον ένας διάδικος στην αστική διαδικασία είναι θύμα σεξιστικής βίας
 • Εφόσον ένας διάδικος στην αστική διαδικασία κατηγορείται ως δράστης, ηθικός αυτουργός ή συνεργός σε πράξη σεξιστικής βίας
 • Εφόσον έχει κινηθεί ενώπιον του δικαστή του δικαστηρίου σεξιστικής βίας ποινική διαδικασία επί ποινικού αδικήματος συνεπεία πράξης σεξιστικής βίας ή έχει εκδοθεί διαταγή προστασίας θύματος σεξιστικής βίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαστής εκτιμά ότι τα περιστατικά που περιήλθαν σε γνώση του δημοσίως δεν συνιστούν πράξη σεξιστικής βίας, μπορεί να κρίνει απαράδεκτη την προσφυγή και να την παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαγορεύεται η διαμεσολάβηση.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων σεξιστικής βίας του νομού.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

.

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Ισπανία, τα ειδικά δικαστήρια, τα οποία δεν θίγουν την αρχή της δικαιοδοτικής ενότητας δεδομένου ότι εντάσσονται στα πέντε πεδία δικαιοδοσίας, δεν είναι μόνον όσα προβλέπονται ειδικά από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία (π.χ. εμποροδικεία, δικαστήρια ανηλίκων, δικαστήρια σεξιστικής βίας), αλλά και όσα προκύπτουν ως απόρροια της εξειδίκευσης την οποία προωθεί το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 98 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (π.χ. οικογενειακά δικαστήρια, δικαστήρια αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποθήκης ή δικαστήρια αναγκαστικής εκτέλεσης επί δικαστικών αποφάσεων).

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ισπανικού Συντάγματος του 1978, η οργάνωση και η λειτουργία των δικαστηρίων διέπεται από την αρχή της ενότητας της δικαιοδοσίας.

Η αρχή αυτή συνεπάγεται την ύπαρξη ενιαίας δικαιοδοσίας, η οποία απαρτίζεται από ενιαίο δικαστικό σώμα το οποίο συνιστά την τακτική δικαιοσύνη.

Παρά ταύτα, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει τη σύσταση σειράς ειδικών δικαστηρίων, οργάνων τα οποία χαίρουν πλήρους ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, και υπόκεινται πλήρως στην έννομη τάξη.

Τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα εξής:

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο είναι όργανο το οποίο δεν εντάσσεται στο σύστημα της τακτικής δικαιοσύνης, πλην όμως είναι δικαιοδοτικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ισπανικού Συντάγματος του 1978.

Είναι ο υπέρτατος ερμηνευτής του Συντάγματος, χαίρει πλήρους ανεξαρτησίας, είναι μοναδικό στην τάξη του και αρμόδιο για το σύνολο της εθνικής επικράτειας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Συντίθεται από δώδεκα δικαστές οι οποίοι διορίζονται από τον Βασιλέα, τέσσερις κατόπιν πρότασης της Βουλής με πλειοψηφία 3/5 των μελών της, τέσσερις κατόπιν πρότασης της Γερουσίας με την ίδια πλειοψηφία, δύο κατόπιν πρότασης της κυβέρνησης και δύο κατόπιν πρότασης του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται μεταξύ των μελών του δικαστηρίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εκδικάζει, στις περιπτώσεις και με τον τύπο που προβλέπεται από τον νόμο, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Προσφυγές αντισυνταγματικότητας κατά νόμων, κανονιστικών διατάξεων ή πράξεων με ισχύ νόμου
 • Προσφυγές για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του άρθρου 53.2 του Συντάγματος
 • Συνταγματικές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και αυτόνομων κοινοτήτων ή μεταξύ αυτόνομων κοινοτήτων
 • Συγκρούσεις μεταξύ των συνταγματικών οργάνων του κράτους
 • Δηλώσεις συνταγματικότητας των διεθνών συνθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Συνταγματικό Δικαστήριο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο των δημόσιων λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης του κράτους, αλλά και του δημόσιου τομέα.

Με την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας του, κινείται στην τροχιά της νομοθετικής εξουσίας και υπάγεται απευθείας στο Κοινοβούλιο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δώδεκα μέλη, έξι εκ των οποίων διορίζονται από τη Βουλή και έξι από τη Γερουσία. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου χαίρουν της ίδιας ανεξαρτησίας και ισοβιότητας με τους δικαστικούς λειτουργούς και υπάγονται στα ίδια ασυμβίβαστα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Δύο είναι τα καθήκοντα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

 • Το ελεγκτικό: πρόκειται για εξωτερικό, διαρκή και προληπτικό έλεγχο δαπανών, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις του δημοσίου τομέα συνάδουν με τις αρχές της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων.
 • Το δικαιοδοτικό: στην ουσία πρόκειται απλώς για τον καταλογισμό διαχειριστικών ευθυνών στους αρμόδιους για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, δημόσιων κονδυλίων ή δημόσιων πραγμάτων, με στόχο την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το Δημόσιο λόγω υπεξαίρεσης, εσφαλμένης, ατελούς ή ανύπαρκτης αιτιολόγησης δαπανών ή για άλλους λόγους ή πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αναγνωρίζονται στο άρθρο 125 του Συντάγματος ως μια μορφή συμμετοχής των πολιτών στην απονομή δικαιοσύνης.

Στο άρθρο 19 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία αναγνωρίζονται ως παραδοσιακά δικαστήρια το Δικαστήριο Άρδευσης της πεδιάδας της Βαλένθια (Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) και το Συμβούλιο Προεστών της Μούρθια (Consejo de Hombres Buenos de Murcia).

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Είναι αρμόδιο για την περιοχή της Βαλένθια.

Συντίθεται από οκτώ γαιοκτήμονες οι οποίοι εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες από τους γεωργούς που έχουν αρδευτικά δικαιώματα στην πεδιάδα της Βαλένθια και είναι επιφορτισμένοι με την ισότιμη κατανομή του νερού στους διάφορους κατόχους αγροτικών γαιών, με την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ των γεωργών και με την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων για παραβάσεις των Οδηγιών Άρδευσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΡΘΙΑ

Το Συμβούλιο Προεστών της Μούρθια θεσπίστηκε το 1849 ως ανώτατο δικαστικό όργανο της πεδιάδας της Μούρθια. Το Συμβούλιο Προεστών απαρτίζεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και πέντε μέλη.

Το Συμβούλιο Προεστών της Μούρθια συνεδριάζει κάθε Πέμπτη στην αίθουσα της ολομέλειας του Δημαρχείου. Η ακροαματική διαδικασία είναι δημόσια και οι αποφάσεις εκδίδονται την ίδια ημέρα ή το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Αποφασίζει χωρίς περαιτέρω διαδικασία κατά πλειοψηφία, αν και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι κυρώσεις που επιβάλλει είναι αποκλειστικά χρηματικά πρόστιμα. Οι αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου είναι οριστικές, αμετάκλητες και εκτελεστές.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Συμβούλιο Προεστών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο