Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Σλοβακία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στη Σλοβακία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Διοικητικά δικαστήρια

Οι διοικητικές υποθέσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων (krajský súd) και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν έχει χωριστά διοικητικά δικαστήρια υπάρχουν όμως χωριστά τμήματα με διοικητικούς δικαστές.

Ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ústavný súd Slovenskej republiky) είναι ανεξάρτητο δικαστικό όργανο, αρμόδιο να αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα των νόμων.

Η έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου βρίσκεται στο Košice (Hlavná 110, Košice 042 65), και τα άλλα γραφεία του βρίσκονται στη Μπρατισλάβα (Župné námestie 12).

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με το κατά πόσον:

 • οι νόμοι είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει τη συγκατάθεσή του και οι οποίες έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • τα κυβερνητικά διατάγματα, οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί υπουργείων της κυβέρνησης και άλλων οργάνων της κεντρικής διοίκησης είναι σύμφωνα προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει τη συγκατάθεσή του και οι οποίες έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα (άρθρο 68), τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει τη συγκατάθεσή του και οι οποίες έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο – εκτός εάν άλλο δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί
 • οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί των τοπικών διοικητικών οργάνων και οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 ) είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • τα κυβερνητικά διατάγματα και οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί υπουργείων και άλλων οργάνων της κεντρικής διοίκησης είναι σύμφωνα προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο, καθώς και τους νόμους – εκτός εάν άλλο δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο οφείλει επίσης:

 • να αποφαίνεται επί του σύννομου χαρακτήρα των διεθνών συνθηκών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, για τις οποίες απαιτείται τόσο η συγκατάθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας όσο και συμφωνία με το σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις
 • να αποφαίνεται κατά πόσον το αντικείμενο ενός δημοψηφίσματος που προκηρύσσεται ως απάντηση σε αναφορά πολιτών ή ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1) είναι σύμφωνο προς το Σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις
 • να αποφαίνεται επί διαφορών αρμοδιότητας μεταξύ οργάνων της κεντρικής διοίκησης, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ότι οι εν λόγω διαφορές κρίνονται από άλλη κρατική αρχή
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι παραβιάσθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή οι ελευθερίες τους ως αποτέλεσμα διεθνούς συνθήκης που κυρώθηκε από τη Σλοβακική Δημοκρατία και δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται από τον νόμο – εκτός εάν άλλο δικαστήριο πρέπει να κρίνει σχετικά με την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται από αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τον αντισυνταγματικό ή παράνομο χαρακτήρα αποφάσεων ή ενεργειών σε θέματα αυτοδιοίκησης – εκτός εάν άλλο δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί σχετικά με την προστασία τους
 • να ερμηνεύει το Σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις όταν ένα θέμα είναι αμφισβητούμενο
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται κατά απόφασης επικύρωσης ή ακύρωσης της εντολής βουλευτή
 • να κρίνει κατά πόσον οι εκλογές (προεδρικές, βουλευτικές ή τοπικής αυτοδιοίκησης) διεξάχθηκαν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται κατά του αποτελέσματος δημοψηφίσματος ή του αποτελέσματος προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία για την ανάκληση του προέδρου της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • να κρίνει κατά πόσον η απόφαση διάλυσης ενός πολιτικού κόμματος ή κινήματος ή αναστολής των πολιτικών του δραστηριοτήτων είναι σύμφωνη προς τις συνταγματικές πράξεις και άλλους νόμους
 • να αποφαίνεται για την άσκηση δίωξης από το Εθνικό Συμβούλιο κατά του προέδρου της Σλοβακικής Δημοκρατίας λόγω υπαίτιας παράβασης του Συντάγματος ή εσχάτης προδοσίας
 • να κρίνει κατά πόσον η απόφαση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και άλλες αποφάσεις που σχετίζονται με την απόφαση αυτή εκδόθηκαν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις συνταγματικές πράξεις.

Σύνθεση του δικαστηρίου

Το Συνταγματικό Δικαστήριο συγκροτείται από 13 δικαστές.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζονται από τον πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας για θητεία 12 ετών, βάσει πρότασης του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από εκείνο των δικαστών που θα διορίσει ο πρόεδρος.

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου λαμβάνονται από τμήματα 3 δικαστών ή από τη σύνοδο ολομέλειας.

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικες, ήτοι δεν είναι δυνατή η άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να κινήσει διαδικασία με την παραλαβή σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται από:

 • τουλάχιστον το ένα πέμπτο του συνόλου των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • τον πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • την κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • δικαστήριο
 • τον γενικό εισαγγελέα (generálny prokurátor)
 • κάθε πρόσωπο που διαθέτει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 127 (καταγγελίες φυσικών ή νομικών προσώπων) και το άρθρο 127α (καταγγελίες οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης)
 • την Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) στις υποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 126 παράγραφος 2 (ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας της Ανώτατης Ελεγκτικής Υπηρεσίας)
 • τον Συνήγορο του πολίτη (Ombudsman) σε υποθέσεις που αφορούν τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας στο πλαίσιο του άρθρου 125 παράγραφος 1 (ανεξαρτήτως του εάν το αντικείμενο ενός δημοψηφίσματος που προκηρύσσεται ως απάντηση σε αναφορά πολιτών ή σε ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι σύμφωνο ή όχι προς το Σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις), όταν η περαιτέρω εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες ή τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που απορρέουν από διεθνή συνθήκη η οποία κυρώθηκε από τη Σλοβακική Δημοκρατία και δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε:

 • αποφάσεις του δικαστηρίου
 • εκθέσεις σχετικά με πορίσματα και αποφάσεις
 • δελτία Τύπου
 • διεθνείς δραστηριότητες
 • πληροφορίες σχετικά με το δικαστήριο.

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο (Špecializovaný trestný súd) του Pezinok ιδρύθηκε το 2009 ως διάδοχος του Ειδικού Δικαστηρίου. Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί ποινικών υποθέσεων. Είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο υπάγεται στο ίδιο επίπεδο με τα περιφερειακά δικαστήρια. Ο νόμος αριθ. 291/2009 για το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο και την τροποποίηση ορισμένων νόμων ορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του δικαστηρίου αυτού.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας:

Διεύθυνση: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Τηλέφωνο: +421 33 69 031 14
Τηλεομοιοτυπία: +421 33 69 032 72

Αρμοδιότητες

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί των ακόλουθων αδικημάτων:

 • ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
 • απάτη σε δημόσιες προμήθειες και δημοπρασίες, άρθρο 266 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα της Σλοβακικής Δημοκρατίας (στο εξής: «ΠΚ»)
 • παραχάραξη και κιβδηλεία νομισμάτων και χαρτονομισμάτων, άρθρο 270 παράγραφος 4 του ΠΚ
 • κατάχρηση εξουσίας από δημόσιο λειτουργό, άρθρο 326 παράγραφοι 3 και 4 του ΠΚ, και αδικήματα που περιγράφονται στα στοιχεία β), γ), ε), στ), ζ), η), ια) ή ιβ)
 • παθητική δωροδοκία, άρθρα 328 έως 331 του ΠΚ
 • ενεργητική δωροδοκία, άρθρα 332 έως 335 του ΠΚ
 • έμμεση δωροδοκία, άρθρο 336 του ΠΚ
 • εκλογική δωροδοκία, άρθρο 336α του ΠΚ
 • σύσταση, οργάνωση ή προαγωγή εγκληματικών ή τρομοκρατικών ομάδων
 • ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα που διαπράττονται από εγκληματικές ή τρομοκρατικές ομάδες
 • αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας που αναφέρονται στον Τίτλο IV του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα ή οικονομικά αδικήματα που αναφέρονται στον Τίτλο V του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, όταν από το αδίκημα προκλήθηκε βλάβη ή προέκυψε κέρδος τουλάχιστον 25 000 φορές μεγαλύτερο από το ποσό μικρής βλάβης κατά την έννοια του Ποινικού Κώδικα, ή όταν το ποσό του διαπραχθέντος αδικήματος είναι τουλάχιστον 25 000 φορές μεγαλύτερο από το ποσό μικρής βλάβης κατά την έννοια του Ποινικού Κώδικα
 • απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • αδικήματα που συνδέονται με τα προαναφερόμενα όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνεκδίκασή τους.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο