Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Σκωτία

Στην παρούσα σελίδα περιγράφονται μερικά από τα ειδικά δικαστήρια της Σκωτίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Διοικητικά δικαστήρια

Σε συνέχεια των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2007, δρομολογήθηκε ένα νέο ενοποιημένο σύστημα δικαστηρίων (tribunals) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο αυτό σύστημα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Tribunals Service (Υπηρεσία Δικαιοδοτικών Οργάνων). Η Σκωτία διαθέτει επίσης διάφορα tribunal που εξετάζουν υποθέσεις σε τομείς που υπάγονται στο αποκεντρωμένο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό την ενοποίηση της ηγεσίας τους και την απλούστευση της δομής τους.

First-tier UK tribunal (Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου)

Το first-tier tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα γενικό δικαιοδοτικό όργανο. Κύριο καθήκον του είναι η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων της κυβέρνησης σε τομείς στους οποίους έχει δικαιοδοσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας. Το first-tier tribunal υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα, με περαιτέρω υποδιαιρέσεις καθώς προστίθενται νέες δικαιοδοσίες. Τα υφιστάμενα τέσσερα τμήματα είναι τα εξής:

  • Social Entitlement Chamber (τμήμα κοινωνικών παροχών)
  • Health, Education and Social Care Chamber (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
  • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (τμήμα συντάξεων πολέμου και αποζημιώσεων ενόπλων δυνάμεων)
  • Tax Chamber (τμήμα φορολογίας).

UK Upper tribunal (Ανώτερο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου)

Το upper tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργήθηκε για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του first-tier tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου και την εκτέλεση αυτών. Η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και υποδιαιρείται επίσης σε τμήματα. Έχει εξουσία να προβαίνει σε δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων ή των αγωγών κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο.

Δικαιοδοτικά όργανα (tribunal) της Σκωτίας

Υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικά θεσμικά δικαιοδοτικά όργανα στη Σκωτία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την εξέταση προσφυγών κατά διαφόρων αποφάσεων της κυβέρνησης και των δημόσιων φορέων, οι οποίες λαμβάνονται βάσει των εξουσιών που έχουν εκχωρηθεί στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Σκωτίας. Σε κάθε tribunal προεδρεύει διαφορετικός πρόεδρος, με διαφορετικές εξουσίες επιβολής κυρώσεων. Τα δικαιοδοτικά όργανα εξετάζουν υποθέσεις που εκτείνονται από προσφυγές κατά προστίμων για παράνομη στάθμευση μέχρι την υποχρεωτική θεραπεία και τον περιορισμό ασθενών με σοβαρές ψυχικές ασθένειες.

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal) της Σκωτίας εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια της Σκωτίας και ενδεχομένως από το Sheriffs Principle και το Court of Session.

Μεταρρύθμιση των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal) της Σκωτίας

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση του σκωτσέζικου συστήματος των tribunal. Η νομοθεσία που πρόκειται να ψηφισθεί την άνοιξη του 2013 προβλέπει την εκχώρηση εξουσιών στον ανώτερο δικαστή της Σκωτίας, τον Lord President, ώστε να προεδρεύει ενός ενιαίου δικαιοδοτικού οργάνου που θα αποτελείται από ένα πρωτοβάθμιο (first-tier) και ένα ανώτερο (upper-tier) δικαστήριο, παρόμοιο με το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφεται ανωτέρω. Το ανώτερο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της πλειονότητας των προσφυγών κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, αφαιρώντας αυτή την κατηγορία προσφυγών από την αρμοδιότητα των δικαστηρίων.

Πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal)

Γενικά, η διαδικασία στα tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας τείνει να είναι λιγότερο τυπική από ό,τι στα υπόλοιπα δικαστήρια. Τα μέλη των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν μη νομικούς ειδικούς ή εμπειρογνώμονες, όπως γιατρούς και απλούς πολίτες, παρότι ο πρόεδρος διαθέτει σχεδόν πάντοτε νομική κατάρτιση.

Οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου (δικαστικός έλεγχος) στη Σκωτία εκδικάζονται από το Court of Session. Το Lands Tribunal for Scotland ασχολείται με την απαλλαγή από υποχρεώσεις εγγείου ιδιοκτησίας ή με τη μεταβολή τους, καθώς και με ζητήματα αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.

Ειδικά δικαστήρια

Στη Σκωτία, όταν μια (αστική ή ποινική) υπόθεση εγείρει συνταγματικά ζητήματα τα οποία απορρέουν από τις συναφείς με την εκχώρηση εξουσιών ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα), μπορεί να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Supreme Court of the United Kingdom).

Άλλα δικαστήρια είναι:

  • Το Court of the Lord Lyon – που ασχολείται με ζητήματα εραλδικής
  • Το Scottish Land Court – που εκδικάζει διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Tribunals Service (Υπηρεσία Δικαιοδοτικών Οργάνων), Lands Tribunal for Scotland, Court of the Lord Lyon - Σκωτία, Scottish Land CourtΔικαιοδοτικά όργανα της Σκωτίας (Scottish tribunals)

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.