Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Πορτογαλία

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στην Πορτογαλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πρωτοβάθμια δικαστήρια (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Τα πρωτοδικεία είναι τακτικά δικαστήρια με αρμοδιότητα την εκδίκαση αστικών και ποινικών υποθέσεων και η δικαιοδοσία τους εκτείνεται σε όλες τις υποθέσεις που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά είναι, κατά κανόνα, δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας.

Ενδέχεται επίσης ορισμένα πρωτοδικεία να έχουν ειδική αρμοδιότητα (για την εκδίκαση ειδικών υποθέσεων σε συνάρτηση με το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας) ή εξειδίκευση σε συγκεκριμένες υποθέσεις (ανεξάρτητα από την εφαρμοστέα διαδικασία).

Δικαστήρια με ειδική αρμοδιότητα

Δικαστήρια ποινικής έρευνας (Tribunais de Instrução Criminal)

Ο ρόλος των δικαστηρίων ποινικής έρευνας είναι να διεξάγουν ποινικές έρευνες, να αποφασίζουν για την πρόοδο της διαδικασίας και να ασκούν τα δικαστικά τους καθήκοντα σε σχέση με την έρευνα.

Δικαστήρια οικογενειακών διαφορών και ανηλίκων (Tribunais de Família e Menores)

Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων οικογενειακών διαφορών και ανηλίκων εμπίπτουν τα εξής:

 • οι αγωγές που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων: οι αγωγές που αφορούν τη διάσταση συζύγων, τον χωρισμό περιουσιακών στοιχείων και το διαζύγιο, καθώς και όλες οι σχετικές αγωγές που αφορούν, για παράδειγμα, τις απογραφές περιουσιακών στοιχείων και τις προκαταρκτικές διαδικασίες, οι αγωγές για κήρυξη πολιτικού γάμου ως άκυρου ή ανυπόστατου και οι διαδικασίες εκτέλεσης σχετικά με την υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων και μεταξύ πρώην συζύγων
 • οι αγωγές που συνδέονται με την ύπαρξη συγγένειας: υιοθεσία, ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας και συναφή ζητήματα, επίσημη αναγνώριση μητρότητας και πατρότητας, και προσβολή εικαζόμενης πατρότητας
 • οι αγωγές που αφορούν την προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων σε κατάσταση κινδύνου: έκδοση δικαστικών εντολών σχετικά με ανήλικα παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης, εγκατάλειψης ή εξαθλίωσης ή που βρίσκονται σε καταστάσεις που είναι πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση ή τα χρηστά ήθη, ή ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης σχετικά με αιτήσεις για την προστασία των ανήλικων παιδιών από την καταχρηστική άσκηση εξουσίας εντός της οικογένειας ή εντός των ιδρυμάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί.

Εργατοδικεία (Tribunais de Trabalho)

Σε αστικές υποθέσεις, τα εργατοδικεία έχουν αρμοδιότητα για την εκδίκαση, για παράδειγμα:

 • υποθέσεων που αφορούν σχέσεις εξαρτημένης απασχόλησης και σχέσεις που θεσπίστηκαν ενόψει της σύναψης συμβάσεων απασχόλησης
 • υποθέσεων που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
 • υποθέσεων που αφορούν ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης ή οικογενειακά επιδόματα, καθώς και τους δικαιούχους τους, σε σχέση με τα δικαιώματα, τις εξουσίες ή τις νομικές, ρυθμιστικές ή καταστατικές υποχρεώσεις των μερών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των διοικητικών και φορολογικών δικαστηρίων
 • αστικών υποθέσεων που αφορούν απεργίες.

Εμποροδικεία (Tribunais de Comércio)

Τα εμποροδικεία έχουν αρμοδιότητα, ιδίως, για:

 • διαδικασίες αφερεγγυότητας, εάν ο οφειλέτης είναι εμπορική επιχείρηση ή εάν η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει εταιρεία:
 • αναγνωριστικές αγωγές για το ανυπόστατο, την ακυρότητα και την κατάργηση συστατικών πράξεων και άρθρων σε καταστατικά εταιρειών
 • αγωγές για την αναστολή ή την ακύρωση αποφάσεων εταιρειών
 • αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν βιομηχανική ιδιοκτησία, σε οιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ναυτιλιακά δικαστήρια (Tribunais Marítimos)

Τα ναυτιλιακά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν:

 • οφειλόμενη αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από (ή που υπέστησαν) πλοία, λέμβοι και άλλα πλωτά σκάφη, ή που προέκυψαν από τη ναυτική τους χρήση υπό τους γενικούς όρους του νόμου
 • συμβάσεις για τη ναυπήγηση, επισκευή, αγορά και πώληση πλοίων, λέμβων και άλλων πλωτών μέσων, εφόσον αυτά προορίζονται για ναυτική χρήση
 • συμβάσεις για θαλάσσιες μεταφορές ή συνδυασμένες μεταφορές ή μεταφορές με πολλαπλά μέσα
 • συμβάσεις για την ασφάλιση πλοίων, λέμβων και άλλων πλωτών μέσων που προορίζονται για θαλάσσια χρήση, και του φορτίου τους
 • υποθήκες και προνόμια σε πλοία ή σκάφη, επιπλέον των τυχόν εμπράγματων εγγυήσεων όσον αφορά τα πλωτά μέσα και τα φορτία τους
 • αστική ευθύνη σε σχέση με τη ρύπανση της θάλασσας και άλλων υδάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

Δικαστήρια εκτέλεσης (Tribunais de Execução de Penas)

Τα δικαστήρια εκτέλεσης είναι αρμόδια, ιδίως, για τα εξής:

 • Παρέχουν απόλυση υπό όρο (Liberdade condicional) και αποφασίζουν για την ανάκλησή της
 • Αναθεωρούν, παρατείνουν και επανεξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας στις συνθήκες εγκλεισμού ποινικά ακαταλόγιστων προσώπων (inimputáveis)
 • Παρέχουν απόλυση υπό επιτήρηση (Liberdade para prova) και αποφασίζoυν την ανάκλησή της
 • Κηρύσσουν το τέλος μιας ποινής φυλάκισης, μιας ποινής για την οποία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διάρκεια (Pena relativamente indeterminada) ή μέτρων ασφαλείας σε συνθήκες εγκλεισμού.

Ειδικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Το δικαστήριο αυτό συνεδριάζει στη Λισαβόνα και είναι αρμόδιο για την εκδίκαση αγωγών που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τους τομείς του Διαδικτύου, τις εταιρείες και τις εμπορικές επωνυμίες επίσης για την εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν από το «Instituto Nacional da Propriedade Industrial» (Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), το «Fundação para a Computação Científica Nacional» (Ίδρυμα για την Εθνική Επιστημονική ανάλυση) και το «Instituto dos Registos e do Notariado» (Ινστιτούτο των αρχείων και των συμβολαιογράφων).

Δικαστήρια με ειδική αρμοδιότητα:

Τα δικαστήρια με ειδική αρμοδιότητα ασχολούνται με υποθέσεις που συνδέονται με την εφαρμοστέα διαδικασία. Δεν πρόκειται για δικαστήρια, αλλά μάλλον για τμήματα των περιφερειακών δικαστηρίων για αστικές υποθέσεις (varas cíveis), για ποινικές υποθέσεις (varas criminais), έδρες αστικών υποθέσεων(juízos cíveis), ποινικές έδρες (juízos criminais), έδρες που ασχολούνται με ήσσονος σημασίας αστικές υποθέσεις (juízos de pequena Instância cível), έδρες που ασχολούνται με ήσσονος σημασίας ποινικές υποθέσεις (juízos de pequena Instância criminal) και έδρες εκτέλεσης (juízos de execução).

Τα «varas cíveis» είναι αρμόδια να εξετάζουν αναγνωριστικές αγωγές αξίας που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του Εφετείου, εάν ο νόμος προβλέπει την παρέμβαση πολυμελούς Δικαστηρίου.

Τα «varas criminais» είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εξέταση υποθέσεων ποινικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολυμελούς δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού.

Οι «juízos cíveis» είναι αρμόδιες για την εξέταση αστικών υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των «varas cíveis» ή των «juízos de pequena Instância cível». Οι έδρες «juízos criminais» είναι αρμόδιες, ιδίως, για την εξέταση ποινικών υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των «varas criminais» ή των «juízos de pequena instância criminal».

Οι «juízos de pequena instância cível» είναι αρμόδιες για την εκδίκαση των αστικών υποθέσεων με συνοπτική διαδικασία («processo sumaríssimo»), και των αστικών υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που καλύπτονται από ειδική διαδικασία και οι αποφάσεις τους δεν προσβάλλονται με τακτικό ένδικο μέσο. Οι «juízos de pequena instância criminal» είναι αρμόδιες, ιδίως, για την εξέταση και εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες εφαρμόζεται μια από τις τρεις συνοπτικές διαδικασίες (processo sumário, abreviado και sumaríssimo).

Ως μέρος της διαδικασίας εκτέλεσης, τα δικαστήρια εκτέλεσης έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο