Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Λουξεµβούργο

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ειδικά δικαστήρια

Τακτικά δικαστήρια

Διαιτητικό Συμβούλιο και Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Όλες οι διαφορές για θέματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την εγγραφή ή την υπαγωγή, τις εισφορές, τις χρηματικές ποινές τάξης και τις παροχές, εκτός από τις διαφορές του άρθρου 317 ή τις διαφορές που αφορούν τα άρθρα 147 και 148 του Κώδικα κοινωνικών ασφαλίσεων, εκδικάζονται από το Διαιτητικό Συμβούλιο και, σε δεύτερο βαθμό, από το Ανώτατο Συμβούλιο κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι τελεσίδικες αποφάσεις του Διαιτητικού Συμβουλίου, καθώς και οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου, υπόκεινται σε αναίρεση.

Διοικητικά δικαστήρια

Το Διοικητικό Εφετείο

Επιφυλασσομένων αντιθέτων διατάξεων του νόμου, το Διοικητικό Εφετείο, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων που εκδίδει το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί ακυρωτικών προσφυγών κατά ατομικών διοικητικών αποφάσεων, καθώς και κατά αποφάσεων που αφορούν διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. Επίσης, το Διοικητικό Εφετείο αποφαίνεται κατ’ έφεση και ως δικαστήριο της ουσίας επί προσφυγών κατά αποφάσεων άλλων διοικητικών δικαιοδοτικών οργάνων που κρίνουν μεταρρυθμιστικές προσφυγές για τις οποίες είναι αρμόδια δυνάμει ειδικών νόμων.

Όλοι οι δικηγόροι που έχουν το δικαίωμα να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου μπορούν να παρίστανται και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Εντούτοις, μόνον οι «δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα I» των μητρώων που συντάσσουν κάθε χρόνο τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων έχουν το δικαίωμα να διενεργούν πράξεις προδικασίας και διαδικαστικές πράξεις (υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου).

Το Δημόσιο εκπροσωπείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της κυβέρνησης ή από δικηγόρο.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εκδικάζει προσφυγές λόγω αναρμοδιότητας, υπέρβασης και παράνομης οικειοποίησης εξουσίας, παράβασης νόμου ή τύπου που έχει τεθεί για την προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων, καθ’ όλων των διοικητικών αποφάσεων κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή άλλου είδους συμφώνως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κατά των διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως της εκδούσας αρχής. Είναι επίσης κατ’ αρχήν αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν άμεσους φόρους και κοινοτικούς φόρους και τέλη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εκδικάζει ως δικαστήριο της ουσίας προσφυγές κατά των αποφάσεων του διευθυντή της Διοίκησης άμεσης φορολογίας, στις περιπτώσεις που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την άσκηση ανάλογης προσφυγής.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει με αποφάσεις του τη συμβατότητα των νόμων προς το Σύνταγμα, εξαιρουμένων των νόμων που αφορούν κύρωση συνθηκών.

Όταν ένας διάδικος προβάλλει ισχυρισμό που αφορά τη συμβατότητα νόμου προς το Σύνταγμα ενώπιον τακτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, το δικαστήριο αυτό υποχρεούται να παραπέμψει το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εκτός αν κρίνει ότι: α) δεν απαιτείται να κριθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός για να εκδώσει την απόφασή του, β) ο ισχυρισμός είναι παντελώς αβάσιμος, γ) το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί επί ισχυρισμού με το ίδιο αντικείμενο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου, δύο δικαστές του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και πέντε δικαστές τους οποίους διορίζει ο Μεγάλος Δούκας κατόπιν κοινής γνώμης του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Εφετείου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από ένα πενταμελές τμήμα.

Οι συναφείς νομικές βάσεις δεδομένων

Επισκεφθείτε τη σελίδα για τα δικαστήρια του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Διαιτητικού Συμβουλίου και Ανωτάτου Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο των διοικητικών δικαστηρίων.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο