Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των ειδικών δικαστηρίων της Λεττονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λετονίας

Βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λετονίας, η Λετονία διαθέτει Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο είναι ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο που εξετάζει κατά πόσον, σε υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, ο νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα, και επιλαμβάνεται επίσης άλλων υποθέσεων που του ανατίθενται βάσει του νόμου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να κηρύσσει νόμους και άλλες νομικές πράξεις, ή τμήματα αυτών, άκυρους και ανίσχυρους.

Βάσει του άρθρου 16 του νόμου περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν:

 1. τη συνταγματικότητα νόμων
 2. τη συνταγματικότητα διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει ή συνάψει η Λετονία (μέχρις ότου οι εν λόγω συμφωνίες κυρωθούν από το Saeima, [το Κοινοβούλιο της Λετονίας])
 3. τη συμμόρφωση νόμων ή κανονισμών ή τμημάτων αυτών προς κανόνες δικαίου υπέρτερης ισχύος
 4. τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία άλλων πράξεων του Κοινοβουλίου, του υπουργικού συμβουλίου, του Προέδρου, του προέδρου του Κοινοβουλίου ή του πρωθυπουργού (εκτός διοικητικών πράξεων)
 5. τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία διατάξεων με τις οποίες υπουργός εξουσιοδοτημένος από το υπουργικό συμβούλιο αναστέλλει τις αποφάσεις τοπικού συμβουλίου
 6. τη συμμόρφωση διατάξεων της λετονικής εθνικής νομοθεσίας προς διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Λετονία οι οποίες δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά δικαστές, οι οποίοι εγκρίνονται από την πλειοψηφία των βουλευτών (τουλάχιστον 51 ψήφοι). Τρεις εκ των δικαστών εγκρίνονται κατόπιν πρότασης τουλάχιστον δέκα βουλευτών, δύο εγκρίνονται κατόπιν πρότασης του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι δύο κατόπιν πρότασης της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι προτεινόμενοι από το Ανώτατο Δικαστήριο υποψήφιοι επιλέγονται υποχρεωτικά μεταξύ των δικαστών της Λετονίας.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν μπορεί να κινεί διαδικασία αυτεπαγγέλτως εκδικάζει υποθέσεις μόνον κατόπιν παραλαβής αίτησης από τα πρόσωπα που δικαιούνται βάσει του νόμου να υποβάλουν τέτοια αίτηση. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αίτηση κίνησης διαδικασίας ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου μπορούν να υποβάλουν:

 • ο Πρόεδρος της Λετονίας
 • το Κοινοβούλιο (Saeima)
 • ένα ελάχιστο σύνολο είκοσι βουλευτών
 • το υπουργικό συμβούλιο
 • ο Γενικός Εισαγγελέας
 • το Συμβούλιο της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας
 • τοπικό συμβούλιο
 • ο Διαμεσολαβητής, εάν το όργανο ή ο υπάλληλος που εξέδωσε την αμφισβητούμενη πράξη δεν επανόρθωσε τις εντοπισθείσες ελλείψεις εντός της προθεσμίας που έταξε ο Διαμεσολαβητής
 • δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αστική, ποινική ή διοικητική υπόθεση
 • δικαστής σε υπηρεσία κτηματολογίου όταν μεταγράφει ακίνητα και συναφή δικαιώματα στο κτηματολόγιο
 • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά του βάσει του Συντάγματος
 • το Δικαστικό Συμβούλιο (Tieslietu padome), εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του.

Υποθέσεις οι οποίες αφορούν τη συνταγματικότητα νόμων, κανονισμών και άλλων πράξεων του υπουργικού συμβουλίου, τη συμμόρφωση διατάξεων της λετονικής εθνικής νομοθεσίας προς διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Λετονία οι οποίες δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και τη συνταγματικότητα διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει ή συνάψει η Λετονία (έως ότου οι εν λόγω συμφωνίες κυρωθούν από το Saeima) και νόμων ή κανονισμών, ή τμημάτων αυτών, εκδικάζονται από την ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Άλλες υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών, εκτός εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και τίθεται σε ισχύ από την έκδοσή της. Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και η περιεχόμενη σε αυτήν ερμηνεία αμφισβητούμενης διάταξης, είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς και τους υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων) καθώς και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Διάταξη, την οποία το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ασυμβίβαστη προς κανόνα δικαίου με υπέρτερη ισχύ, θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκτός εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο ορίσει διαφορετικά. Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο κηρύξει αντισυνταγματική διεθνή συμφωνία την οποία υπέγραψε ή σύναψε η Λετονία, το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει αμέσως μέτρα για την τροποποίηση, την καταγγελία ή την αναστολή της συμφωνίας ή την αποχώρηση από αυτήν.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Υποθέσεις ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου (λειτουργία αναζήτησης)

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων περιέχει αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διεπαφή αναζήτησης στη βάση δεδομένων και οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες στα λετονικά και στα αγγλικά.

Σύνδεσμοι

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λετονίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο