Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Βουλγαρία

Το παρόν τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Βουλγαρίας. Ειδικά δικαστήρια Στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν ειδικά εργατικά, ναυτικά, εμπορικά δικαστήρια ή άλλα ειδικά δικαστήρια.  Λειτουργούν ειδικά εμπορικά τμήματα στα περιφερειακά δικαστήρια. Όλα τα δικαστήρια της δικαστικής ιεραρχίας είναι διαρθρωμένα σε αστικές και ποινικές συνθέσεις, τμήματα και συλλογικά όργανα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Διοικητικά δικαστήρια

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το 2006 καθιερώθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ένα σύστημα διοικητικών δικαστηρίων. Το σύστημα διοικητικής δικαιοσύνης αποτελείται από 28 διοικητικά δικαστήρια σε περιφερειακό επίπεδο και ένα Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Διοικητικά δικαστήρια σε περιφερειακό επίπεδο

Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία ως προς όλες τις προσφυγές που αφορούν :

  • την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση ή κήρυξη της ακυρότητας διοικητικών πράξεων,
  • την κήρυξη της ακυρότητας ή ακύρωση διακανονισμών δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
  • ένδικα μέσα κατά καταχρηστικών ενεργειών και παραλείψεων της διοίκησης,
  • την προστασία έναντι παράνομης αναγκαστικής εκτέλεσης,
  • την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αντίθετες προς το νόμο πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις διοικητικών αρχών και υπαλλήλων,
  • την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αναγκαστική εκτέλεση,
  • τη δήλωση της ακυρότητας, την ακύρωση ή την ανατροπή αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων,
  • τη διαπίστωση της μη κανονικότητας διοικητικών πράξεων δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει δικαστική αγωγή για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας διοικητικού δικαιώματος ή έννομης σχέσης, εφόσον έχει λόγο και δεν διαθέτει άλλο είδος προσφυγής.

Οι υποθέσεις εξετάζονται από το διοικητικό δικαστήριο στην κατά τόπον δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη διοικητική πράξη και, εφόσον η έδρα της αρχής αυτής ευρίσκεται στο εξωτερικό, από το διοικητικό δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις στις οποίες έχουν άμεση εφαρμογή οι εθνικές πολιτικές σε θέματα εξωτερικών σχέσεων, άμυνας και ασφάλειας δεν υπόκεινται σε δικαστική προσφυγή, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το νόμο.

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ασχολείται με τις καταγγελίες και αμφισβητήσεις πράξεων του Συμβουλίου των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, των υπουργών, των προϊσταμένων άλλων οργάνων που υπάγονται άμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, πράξεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, πράξεων των διοικητών περιφερειών και άλλων πράξεων βάσει καταστατικού·  αποφαίνεται επί αμφισβητήσεων των νομικών μέσων του παράγωγου δικαίου·  ως ακυρωτικό όργανο εξετάζει δικαστικές αποφάσεις, αποφαίνεται επί διοικητικών υποθέσεων και εξετάζει αιτήσεις ανατροπής ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο συνίσταται από δύο συλλογικά σώματα, που κατανέμονται σε τμήματα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου και οι αναπληρωτές του ηγούνται των συλλογικών σωμάτων.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Στρατιωτικά δικαστήρια

Η ιστορία των στρατιωτικών δικαστηρίων αρχίζει την 1η Ιουλίου 1879. Το 1956 το σύστημα των στρατιωτικών δικαστηρίων υπέστη αναδιάρθρωση λόγω της εγκαταστάσεως στρατευμάτων στις πόλεις της Σόφιας, του Plovdiv, του Sliven, της Βάρνας και του Pleven. Τα στρατιωτικά δικαστήρια εξακολουθούν να έχουν τη διάρθρωση αυτή.

Στρατιωτικό δικαστήριο

Στρατιωτικό δικαστήριο

Τα στρατιωτικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εξετάζουν τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αξιωματικοί σε στρατιωτική υπηρεσία, στρατηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί καθώς και απλοί στρατιώτες απασχολούμενοι σε άλλα υπουργεία και οργανισμούς, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας, του βουλγαρικού στρατού ή απασχολούμενο σε δομές που εξαρτώνται από το Υπουργείο Άμυνας, στον Οργανισμό Εθνικής Ασφάλειας και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια εξετάζονται από το Στρατιωτικό Εφετείο, ως όργανο ενδιάμεσης κατ' έφεση εξέτασης. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ορίζει τη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά έχουν το ίδιο καθεστώς με τα περιφερειακά δικαστήρια.

Διαιτητικό Δικαστήριο του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΔΔ του ΒΕΒΕ)

Το ΔΔ του ΒΕΒΕ επιλύει περιουσιακές διαφορές καθώς και διαφορές σχετικές με τη συμπλήρωση συμβάσεων ή την προσαρμογή συμβάσεων σε νέες περιστάσεις, ανεξάρτητα από το κατά πόσον ένας ή και οι δύο διάδικοι διαμένουν ή κατοικούν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή στο εξωτερικό.

Το ΔΔ του ΒΕΒΕ επιβεβαίωσε ότι αποτελεί το σημαντικότερο διαιτητικό θεσμό στη Βουλγαρία, κερδίζοντας αξιοπιστία χάρη στο υψηλό επαγγελματικό επίπεδο της δραστηριότητάς του ως οργάνου επίλυσης νομικών διαφορών. Το ΔΔ του ΒΕΒΕ επιλύει ετησίως μεταξύ 250 και 300 διαφορών - τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό πλαίσιο. Το 82% των εθνικών υποθέσεων επιλύεται εντός εννέα μηνών, ενώ το 66% των διεθνών υποθέσεων επιλύεται εντός δώδεκα μηνών.

Ταυτοχρόνως το Διαιτητικό Δικαστήριο συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία βελτίωσης της νομοθεσίας περί διαιτησίας. Δεν επιτρέπεται να παραπέμπονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο διαφορές σχετικά με δικαιώματα όσον αφορά ακίνητα, αξιώσεις διατροφής ή δικαιώματα που απορρέουν από εργασιακές σχέσεις ή οι διαφορές σχετικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία ή θέματα οικογενειακού δικαίου.  

Νομική βάση δεδομένων

Ιστότοποι των δικαστηρίων

Κάθε βουλγαρικό δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητές του, στοιχεία όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις υποθέσεις που έχουν αρχειοθετηθεί ήδη καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που είναι προσιτές στο κοινό.

Ο ιστότοπος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρέχει λεπτομερή κατάλογο των βουλγαρικών δικαστηρίων καθώς και τις διευθύνσεις και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται αμέσως μετά την έκδοσή τους στον ιστότοπο του αντίστοιχου δικαστηρίου, σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το νόμο περί προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Οι αποφάσεις επί υποθέσεων που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας φυσικών προσώπων δημοσιεύονται χωρίς το σκεπτικό τους.

Για περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους κατωτέρω ιστοτόπους :

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο