Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών αστικών και ποινικών δικαστηρίων στην Αυστρία.

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ειδικά δικαστήρια

Καταρχήν, όλα τα δικαστήρια εκδικάζουν κάθε είδους νομικές υποθέσεις.

Ωστόσο, στις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστρίας, ορισμένα δικαστήρια είναι εξειδικευμένα:

  • στη Βιέννη υπάρχουν πέντε τέτοια δικαστήρια, που εξειδικεύονται σε αστικές υποθέσεις, ποινικές υποθέσεις, εμπορικές υποθέσεις (δύο δικαστήρια) και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
  • στο Graz υπάρχουν δύο δικαστήρια, ένα που εξειδικεύεται σε ποινικές υποθέσεις και το δεύτερο που ασχολείται με άλλες υποθέσεις.

Οι υποθέσεις εργατικού δικαίου είναι κατ’ ουσία αστικές διαφορές που απαριθμούνται στο άρθρο 50 του Νόμου για τα δικαστήρια εργατικών διαφορών και διαφορών κοινωνικής ασφάλισης (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz — ASGG) και αφορούν εργασιακές σχέσεις οι υποθέσεις αυτές διέπονται από τους δικούς τους διαδικαστικούς κανόνες, που είναι παρόμοιοι με αυτούς των αστικών υποθέσεων αλλά συμπληρώνονται με μερικούς ειδικούς κανόνες.

Αρμόδια δικαστήρια για τις υποθέσεις εργατικού δικαίου σε πρώτο βαθμό είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (Landesgerichte), σε δεύτερο βαθμό τα ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandsgerichte) και σε τελευταίο βαθμό το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof). Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τμήμα (Senat) του αρμόδιου δικαστηρίου που αποτελείται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες δικαστές (Berufsrichter) και δύο μη επαγγελματίες δικαστές (Laienrichter), έναν που προέρχεται από τις οργανώσεις των εργοδοτών και έναν που προέρχεται από τις οργανώσεις των εργαζομένων.

Η διαδικασία προσφυγών στις εργατικές υποθέσεις είναι παρόμοια με τη διαδικασία προσφυγών στις αστικές υποθέσεις, αλλά με λιγότερους περιορισμούς.  Για παράδειγμα, μια προσφυγή για νομικό ζήτημα (Revision) μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως της αξίας της διαφοράς εάν πρόκειται για νομικό ζήτημα μεγάλης σημασίας.

Οι εμπορικές υποθέσεις είναι κατ’ ουσία αστικές υποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 51 του Κώδικα για τη Δικαιοδοσία (Jurisdiktionsnorm) και στις οποίες ο ένας από τους διαδίκους είναι έμπορος με ελάχιστες εξαιρέσεις, ακολουθείται η τακτική πολιτική διαδικασία. Όταν η υπόθεση εκδικάζεται από τμήμα δικαστηρίου πρώτου ή δεύτερου βαθμού μαζί με τους δικαστές συνεδριάζει και μη επαγγελματίας δικαστής που αντιπροσωπεύει τους εμπόρους. Αυτό δεν ισχύει όταν η υπόθεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Verfahren außer Streitsachen) τα δικαστήρια εξετάζουν θέματα ιδιωτικού δικαίου που τους έχουν ανατεθεί λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα (διαδικασίες συμβιβασμού, διαδικασίες επιμέλειας ή διαδικασίες στις οποίες δεν υπάρχει το τυπικό σχήμα δύο αντιδίκων με αντιτιθέμενα συμφέροντα).

Κατά γενικό κανόνα, οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα τοπικά δικαστήρια (Bezirksgerichte), σε δεύτερο βαθμό από τα περιφερειακά δικαστήρια και σε τελευταίο βαθμό από το Ανώτατο Δικαστήριο. Στον πρώτο βαθμό οι υποθέσεις εκδικάζονται από ένα μόνο δικαστή ή από δικαστικό υπάλληλο που έχει ειδική κατάρτιση (καλούμενο Rechtspfleger) σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τμήματα τα οποία απαρτίζονται από τρεις ή πέντε επαγγελματίες δικαστές.

Η διαδικασία προσφυγών στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας είναι επίσης παρόμοια με αυτή των αστικών υποθέσεων. Ωστόσο, λόγω της ειδικής φύσης της διαδικασίας, υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί στις προσφυγές.  Επίσης, είναι δυνατόν, ως ένα σημείο, κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό να προβληθούν νέα επιχειρήματα διαφορετικά από αυτά που προβλήθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.

Λόγω της ποικιλομορφίας των υποθέσεων που υπάγονται σε αυτό το είδος διαδικασίας, υπάρχουν πολλές ειδικές παρεκκλίσεις στους διάφορους τομείς.

Διοικητικά δικαστήρια

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον προσφυγή κατά απόφασης των διοικητικών αρχών στο πλαίσιο διοικητικής δομής. Οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με την υποβολή καταγγελίας (Beschwerde) ενώπιον περιφερειακού ή ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου. Το διοικητικό δικαστήριο αποφασίζει το ίδιο για την απόφαση και δεν την παραπέμπει στην αρχή που έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων για νομικό ζήτημα στο Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof).

Άλλα εξειδικευμένα δικαστήρια

Ειδική θέση

Το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο κατέχουν ειδική θέση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Αυστρίας και είναι γνωστά ως «δικαστήρια δημοσίου δικαίου» (Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts).  Είναι ανεξάρτητα δικαστήρια, αλλά όπως και τα διοικητικά δικαστήρια που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαθέτουν οργανωτική αυτοτέλεια. Αμφότερα έχουν την έδρα τους στη Βιέννη και η αρμοδιότητά τους εκτείνεται σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή επικράτεια.

Η δικαιοδοσία τους διαφέρει από εκείνη των τακτικών δικαστηρίων. Δεν εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις (ούτε καν σε δεύτερο βαθμό) αλλά έχουν ειδικά καθήκοντα στον τομέα του δημοσίου δικαίου. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι διάδικοι υπόθεσης που αποφασίζεται από τακτικό δικαστήριο μπορούν να προσφύγουν σε διοικητικό δικαστήριο για να ζητήσουν την ακύρωση καταστατικού ή κανονισμού.

Συνταγματικό Δικαστήριο

Πρωταρχικό καθήκον του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Verfassungsgerichtshof) είναι ο έλεγχος της συμφωνίας με το Σύνταγμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ειδικότερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει τη συνταγματικότητα:

  • ομοσπονδιακών νόμων και νόμων των ομόσπονδων κρατιδίων
  • κανονισμών (Verordnungen) που εκδίδονται από διοικητικές αρχές
  • οριστικών αποφάσεων (Bescheide) που λαμβάνονται από διοικητικές αρχές.

Το Δικαστήριο μπορεί να καταργήσει τις πράξεις αυτές, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

Σε αντίθεση με τους δικαστές άλλων δικαστηρίων, οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν είναι επαγγελματίες δικαστές (Berufsrichter) αλλά επίτιμοι δικαστές (Honoratiorenrichter). Μέλη του δικαστηρίου είναι εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν ήδη ολοκληρώσει μια επιτυχημένη νομική σταδιοδρομία σε άλλο αξίωμα.  Οι περισσότεροι από αυτούς ασκούν τα καθήκοντά τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης και ενδέχεται να εξακολουθούν να ασκούν το προηγούμενο επάγγελμά τους (π.χ. δικαστές ή καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά όχι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πρέπει να παραιτηθούν από τα επίσημα καθήκοντά τους). Το Συνταγματικό Δικαστήριο συνεδριάζει μόνον σε «συνόδους», οι οποίες συγκαλούνται συνήθως τέσσερις φορές τον χρόνο.

Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof) οφείλει να ελέγχει τη νομιμότητα όλων των πράξεων της δημόσιας διοίκησης, με εξαίρεση τους κανονισμούς (Verordnungen), τους οποίους μπορεί να εξετάσει και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καταργήσει μόνον το Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο αποφαίνεται κυρίως επί προσφυγών για νομικά ζητήματα κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η αρχική σελίδα της Αυστριακής Δικαιοσύνης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Αυστρίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αρμοδιότητα δικαστηρίων – Αυστρία

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.