Specialdomstole i de enkelte lande

Dette afsnit indeholder oplysninger om specialretternes organisation i Sverige.

Specialretter

Der er nedsat en række specialretter, som afgør tvister på forskellige områder:

  • Arbejdsretten (arbetsdomstolen), der afgør arbejdsretlige tvister. Arbejdsretlige tvister er tvister, som vedrører forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Arbejdsretten er normalt den første og eneste kompetente instans i arbejdsretlige tvister. Visse arbejdsretlige tvister behandles imidlertid først af byretten (tingsrätten), og byrettens dom kan efterfølgende indbringes for arbejdsretten som anden og sidste instans.
  • Handelsretten (Marknadsdomstolen) behandler bl.a. tvister vedrørende konkurrenceloven og markedsføringsloven.
  • Patentappelretten kan foretage en prøvelse af patent- og varemærkestyrelsens (Patent- och registreringsverket) afgørelser vedrørende patenter, varemærker og design mv. Rettens afgørelser kan indbringes for den Højeste Forvaltningsdomstol (Högsta förvaltningsdomstolen).

Jord- og miljøretterne (Mark- och miljödomstolar) behandler sager om bl.a. tilladelse til at drive vandbygningsvirksomhed og udøve aktiviteter, der er farlige for miljøet, spørgsmål vedrørende sundhedsbeskyttelse, naturbeskyttelse, renovation, forurenede områder og farligt affald, erstatningskrav i miljøsager, spørgsmål om tilladelse til bebyggelse, nedrivning og arealudnyttelse i henhold til plan- og byggeloven, bebyggelsesret, klager i arealanvendelsessager, udstykning og bygge- og anlægsret samt ekspropriation. Der er fem jord- og miljøretter, som fungerer som særskilte retter ved byretterne i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå og Östersund. Jord- og miljøretternes domme og kendelser kan appelleres til Jord- og Miljøappeldomstolen (Mark- och miljööverdomstolen), som er en del af Svea hovrät. Sager som er blevet anlagt ved jord- og miljøretterne, og som har været indbragt for Jord- og Miljøappeldomstolen, kan appelleres til Højesteret (Högsta domstolen).

Søretterne (Sjörättsdomstolar) behandler sager vedrørende forhold, som er reguleret i søloven (1994:1009). Der er syv søretter i Sverige, og de er en del af byretterne i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg og Värmland.

Udlændingeretterne prøver udlændingestyrelsens (Migrationsverket) afgørelser i spørgsmål om udlændinge og statsborgerskab. Udlændingeretterne er særlige domstole ved forvaltningsretterne i Malmö, Göteborg, Stockholm og Luleå. Udlændingeretternes domme og kendelser kan indbringes for Udlændingeappeldomstolen (Migrationsöverdomstolen), som er en del af landsretten (kammarrätten) i Stockholm.

Til behandling af visse typer af tvister, der vedrører lejemål, boligret (bostadsrätt) og forpagtning (arrende), er der oprettet regionale husleje- og forpagtningsnævn (hyres- och arrendenämnder). Der er tale domstolslignende organer, der har samme beføjelser som domstolene.

Andre specialretter

Der findes ingen forfatningsdomstol eller lignende i Sverige.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website