Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Spanien

I artikel 117 i den spanske forfatning fra 1978 fastsættes princippet om retslig enhed baseret på domstolenes organisation og virke. I henhold til den spanske retsorden inddeles det almenretlige område i fem retsområder: Civilretter, strafferetter, forvaltningsdomstole, social- og arbejdsretter samt militærdomstole. Der findes ikke nogen ekstraordinær retsorden i Spanien, men det skal dog understreges, at der inden for de allerede nævnte retsområder er etableret særlige domstole baseret på saglig kompetence. Eksempler herpå er domstole, der behandler sager vedrørende vold mod kvinder, domstole med særlige ansvarsopgaver i forbindelse med domfældelse i straffesager samt ungdomsdomstole. Disse domstole er almindelige domstole, men er specialiserede inden for deres respektive område.

Indholdet er leveret af
Spanien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Særlige domstole

Organisk lov om domstolsordningen [Ley orgánica del Poder Judicial] indeholder bestemmelser om følgende særlige domstole:

HANDELSRETTER

Handelsretterne, som påbegyndte deres virke den 1. september 2004, er særlige domstole. De udgør en del af det civile retssystem.

TERRITORIALT ANVENDELSESOMRÅDE

Almindeligvis er der en eller flere handelsretter i hver provins med kompetence i hele provinsen og med sæde i hovedbyen i provinsbyen.

De kan også oprettes i andre byer end i hovedbyen, hvor befolkningens behov, eksistensen af industrielle eller kommercielle centre og den økonomiske aktivitet nødvendiggør det, i hvilken forbindelse omfanget af deres kompetence fastlægges fra sag til sag.

Der kan ligeledes oprettes handelsretter, hvor kompetencen udvides til at omfatte to eller flere provinser inden for den samme selvstyrende region.

KOMPETENCEOMRÅDER

Handelsretterne behandler sager, der opstår i forbindelse med konkurrencespørgsmål, på de betingelser, der angives i den regulerende lov herom.

Handelsretter behandler også sager, som falder ind under det civile retssystems kompetenceområde, der bl.a. vedrører søgsmål i forbindelse med illoyal konkurrence, industriel ejendomsret, intellektuel ejendomsret og reklame samt alle de sager, som inden for denne retsorden fremmer omfanget af regulerende regler for erhvervsdrivende virksomheder og kooperativer.

Handelsretterne har kompetence til at anerkende og fuldbyrde udenlandske domme og andre retlige afgørelser og voldgiftsafgørelser, hvis disse vedrører forhold inden for deres kompetenceområde, medmindre de bør behandles af en anden domstol i overensstemmelse med internationale traktater og andre regler.

APPELSAGER

Provinsdomstolene behandler de appeller, som loven etablerer, mod afgørelser, der er truffet i første instans af handelsretterne, med undtagelse af dem, der er truffet i insolvenssager, der afgør arbejdsretlige sager, i forbindelse med hvilke en eller flere af domstolens afdelinger skal være specialiseret, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 98 i organisk lov om domstolsordningen [Ley Orgánica del Poder Judicial].

Andre afgørelser i appelsager kan anfægtes som bestemt ved organisk lov om domstolsordningen i de deri fastsatte tilfælde.

DOMSTOLE FOR SAGER VEDRØRENDE EF-VAREMÆRKER

Handelsretterne i byen Alicante virker som domstole for sager vedrørende fællesskabsvaremærker [Juzgados de Marca Comunitaria], når de udøver deres enekompetence til i første instans at pådømme alle de sager i henhold til Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker og Rådets forordning nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design.

Når de udøver deres kompetence i denne egenskab, dækker deres stedlige kompetence hele det nationale territorium.

De udgør en del af det civile retssystem.

Desuden behandler de specialiserede afdelinger ved provinsdomstolen i Alicante udelukkende og i anden instans de appeller, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 101 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker samt i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design. I forbindelse med udøvelsen af denne kompetence udvider de deres kompetence til hele det nationale territorium, og som til dette formål alene kaldes domstole for sager vedrørende EF-varemærker.

DOMSTOLE MED SÆRLIGE ANSVARSOPGAVER I FORBINDELSE MED DOMFÆLDELSE I STRAFFESAGER

Domstolene med særlige ansvarsopgaver i forbindelse med domfældelse i straffesager [Juzgados de Vigilancia Penitenciaria] har de retlige roller, der er fastsat i strafferetten med hensyn til fuldbyrdelse af frihedsstraffe og sikkerhedsforanstaltninger, retlig kontrol over de dømmende myndigheders disciplinære beføjelser, hvilket omfatter fængselsindsattes rettigheder og fordele og andre forhold i henhold til loven. Disse domstole udgør en del af strafferetssystemet.

TERRITORIALE GRÆNSER

I hver provins og inden for det strafferetlige system er der en eller flere domstole med særlige ansvarsopgaver i forbindelse med domfældelse i straffesager.

I Madrid ligger der en eller flere centrale domstole med særlige ansvarsopgaver i forbindelse med domfældelse i straffesager [Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria] med kompetence i hele Spanien.

KOMPETENCEOMRÅDER

Domstolene med særlige ansvarsopgaver i forbindelse med domfældelse i straffesager har de jurisdiktionelle roller, der er fastsat i strafferetten med hensyn til fuldbyrdelse af frihedsstraffe og sikkerhedsforanstaltninger, retlig kontrol over de dømmende myndigheders disciplinære beføjelser, hvilket omfatter fængselsindsattes rettigheder og fordele og andre forhold i henhold til loven.

APPELSAGER

Provinsdomstolene behandler appeller, der er etableret ved lov, mod afgørelser, der er truffet af provinsdomstole med særlige ansvarsopgaver i forbindelse med domfældelse i straffesager.

De andre appeller, der er omhandlet i lov om domstolsordningen [LOPJ], kan indbringes i de tilfælde, der er fastsat i samme.

UNGDOMSDOMSTOLE [JUZGADOS DE MENORES]

TERRITORIALE GRÆNSER

Der er en eller flere ungdomsdomstole i hver provins med kompetence i hele provinsen og med sæde i hovedbyen i provinsen.

I Madrid ligger der en central ungdomsdomstol [Juzgado Central de Menores] med kompetence i hele Spanien. Den behandler de sager, der er fastsat i lovgivningen vedrørende mindreåriges strafansvar.

KOMPETENCEOMRÅDER

Ungdomsdomstole har kompetence til at behandle forbrydelser og småforseelser, der er begået af personer i alderen 14-18 år.

Dommere ved ungdomsdomstolene skal udøve de funktioner, der er fastsat i lovgivningen vedrørende mindreårige, som har begået handlinger, der ved lov klassificeres som forbrydelser eller småforseelser, samt andre funktioner i relation til mindreårige, som falder ind under deres kompetenceområde i henhold til loven.

APPELSAGER

Provinsdomstolene behandler de appeller, der er fastsat i lovgivningen, mod afgørelser truffet af ungdomsdomstolene i provinsen.

De øvrige appeller i lov om domstolsordningen [LOPJ] kan indledes i de tilfælde, der er fastsat i denne lov.

 

DOMSTOLE, DER BEHANDLER SAGER VEDRØRENDE VOLD MOD KVINDER

TERRITORIALE GRÆNSER

I hver retskreds er der i hovedbyen en eller flere domstole, der behandler sager vedrørende vold mod kvinder, og som har kompetence over hele det pågældende territorium. De tager navn efter navnet på den kommune, hvor de er beliggende.

I retskredse, hvor der kun er én førsteinstans- og forundersøgelsesdomstol [Juzgado de Primera Instancia e Instrucción], er det den domstol, der behandler de sager, som falder ind under kompetenceområdet for domstole, der behandler sager vedrørende vold mod kvinder.

De udgør en del af strafferetssystemet.

KOMPETENCEOMRÅDER

Domstole, der pådømmer sager vedrørende vold mod kvinder, behandler under det civilretlige system, i overensstemmelse med de procedurer og appelmuligheder, der er foreskrevet i straffeprocesloven [Ley de Enjuiciamiento Criminal], bl.a. følgende spørgsmål:

 • Undersøgelse af påstande om strafansvar, der opstår på baggrund af overtrædelser af bestemmelser i straffeloven, som vedrører manddrab, abort, kvæstelser, fosterskader, frihedsberøvelse, krænkelser af den moralske integritet, seksuelt krænkende handlinger eller enhver anden krænkelse begået med vold eller intimidering, hvor disse er begået mod en nuværende eller tidligere hustru, eller en kvinde, der har eller har haft tilknytning til den krænkende part, i et følelsesmæssigt sammenligneligt forhold, selv uden at være samboende, samt krænkelser begået mod livsarvingerne til den krænkende part, hustruen eller samleveren, eller mod mindreårige børn, handicappede eller invalide personer, der bor sammen med den krænkende part eller er underlagt værgemål, beskikket værgemål, begrænset beskikket værgemål, pleje eller forvaring, af hustruen eller samleveren, herunder i de tilfælde, hvor der er forekommet kønsbestemte voldshandlinger.
 • Undersøgelse af påstande om strafansvar, som opstår på baggrund af enhver overtrædelse af familiens rettigheder og ansvarsopgaver, hvis ofret er en af de personer, der er anført som sådan i ovenstående afsnit.
 • Udstedelse af de relevante polititilhold til beskyttelse af ofrene, uden at det i øvrigt berører de kompetenceområder, som falder ind under embedsdomstolen.

Domstole, der pådømmer sager vedrørende vold mod kvinder, kan under det civilretlige system, i overensstemmelse med de procedurer og appelmuligheder, der er foreskrevet i straffeprocesloven, bl.a. behandle følgende spørgsmål:

 • Forældreskab, moderskab og faderskab.
 • Omstødelse af ægteskab, separation og skilsmisse.
 • Sager vedrørende forholdet mellem forældre og børn.
 • Sager vedrørende behovet for godkendelse af adoptioner.

Domstole, der behandler sager om vold mod kvinder, har alene og udelukkende kompetence i henhold til det civilretlige system, når følgende forhold optræder samtidigt:

 • I tilfælde af en civilretlig procedure, der vedrører et af emnerne i ovenstående afsnit.
 • Hvis en af parterne i civilsager er offer for kønsbestemte voldshandlinger.
 • Hvis en af parterne i civilsager er sigtet for at være gerningsmanden, bagmanden eller medskyldig i forbindelse med kønsbestemte voldshandlinger.
 • Hvis sager vedrørende kriminelle handlinger er indbragt for de domstole, der behandler sager om vold mod kvinder med hensyn til forbrydelser eller småforseelser, som følger af en voldshandling mod kvinder, eller der er udstedt polititilhold i forbindelse med et offer for kønsbestemt vold.

Hvis dommeren mener, at de ham offentligt forelagte handlinger ikke er et udtryk for kønsbestemt vold, kan han afvise klagen og henvise til den relevante retlige enhed.

I disse tilfælde er mediation ikke tilladt.

APPELSAGER

Provinsdomstolene behandler de i lovgivningen fastsatte appelsager mod afgørelser, der er truffet af provinsdomstole, som behandler sager vedrørende vold mod kvinder.

Andre afgørelser i appelsager kan anfægtes i henhold til organisk lov om domstolsordningen i de deri fastsatte tilfælde.

SÆRLIGE DOMSTOLE EFTER AFTALE MED DEN SPANSKE DOMSTOLSSTYRELSE

I Spanien kan der oprettes særlige domstole, som ikke er omfattet af princippet om, at retsvæsenet udgør én samlet enhed. Da disse domstole indgår i de fem retsgrene, er de ikke nødvendigvis oprettet i henhold til organisk lov om domstolsordningen, som det er tilfældet med handelsretter, ungdomsdomstole eller domstole, der pådømmer sager vedrørende vold mod kvinder, men de kan også være et resultat af den specialisering, som den spanske domstolsstyrelse har fastsat i artikel 98 heri, sådan som det er tilfældet med familiedomstole [Juzgados de Familia], pantefogeder [Juzgados de Ejecución Hipotecaria] eller fogedretter [Juzgados de Ejecutorias].

Andre særlige domstole

I artikel 117 i den spanske forfatning fra 1978 indeholder bestemmelserne om dette enhedsprincip, som er grundlaget for domstolenes organisation og virke.

Princippet kommer til udtryk ved eksistensen af én enkelt jurisdiktion med ét enkelt dommerorgan, som udgør den almindelige domstol.

I selve forfatningen fastlægges eksistensen af en række særlige domstole. Det er organer, der handler med fuldstændig uafhængighed og upartiskhed, og de er omfattet af loven.

Disse domstole er:

FORFATNINGSDOMSTOLEN

Den spanske forfatningsdomstol er fastlagt som et udenretsligt organ, men er dog udstyret med jurisdiktionsmæssige kendetegn (artikel 159 i den spanske forfatning fra 1978).

Forfatningsdomstolen er den øverste fortolker af forfatningen, uafhængig og unik inden for sit område, og dens kompetence dækker hele det nationale territorium.

SAMMENSÆTNING

Den omfatter tolv magistrater, der udnævnes af kongen, hvoraf fire foreslås af kongressen (kræver trefemtedels flertal blandt dens medlemmer), fire foreslås af senatet med det samme flertal, to foreslås af regeringen og to af den spanske domstolsstyrelse, og de vælger præsidenten og vicepræsidenten blandt dem selv.

KOMPETENCEOMRÅDER

Forfatningsdomstolen behandler de sager, som loven foreskriver, bl.a.:

 • Appelsager og sager om, hvorvidt love, lovbestemmelser eller retsakter med lovkraft er i strid med forfatningen.
 • Appelsager til prøvelse af krænkelser af borgernes rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 53.2 i forfatningen.
 • Forfatningsmæssige konflikter vedrørende kompetence, mellem staten og de selvstyrende regioner eller mellem de enkelte selvstyrende regioner.
 • Konflikter mellem statens forfatningsorganer.
 • Erklæringer om internationale traktaters opfyldelse af forfatningens krav.

Yderligere oplysninger findes på: Forfatningsdomstolen

REVISIONSRETTEN

Den spanske revisionsret [Tribunal de Cuentas] er den øverste fiskale myndighed, der har ansvaret for kontrol med regnskaberne og for den økonomiske styring af statens og den offentlige sektors udgifter.

Uden at det i øvrigt berører dens egen kompetence, falder revisionsretten ind under den lovgivende magts kompetenceområde og sorterer direkte under parlamentet.

SAMMENSÆTNING

Den består af tolv medlemmer, revisorer [Consejeros de Cuentas], hvoraf seks udpeges af kongressen og seks af senatet, og de er på samme måde som dommere underlagt princippet om uafhængighed, uopsigelighed og hvervsuforenelighed.

FUNKTIONER

Revisionsretten har to funktioner:

 • Den fiskale funktion, karakteriseret ved at være ekstern, permanent og forbrugende, består i at kontrollere, hvorvidt den offentlige sektors økonomisk-finansielle aktivitet opfylder kriterierne for lovlighed, effektivitet og sparsommelighed.
 • Den jurisdiktionelle funktion omfatter den proces, hvor de personer, der har ansvaret for forvaltning af offentlig ejendom, formue eller effekter, påtager sig det fiskale ansvar herfor, og formålet hermed er at kompensere offentlige fonde, der har lidt tab som følge af underslæb, forkert, ufuldstændig eller manglende berettigelse, eller som følge af andre årsager eller handlinger.

Yderligere oplysninger findes på:

Revisionsretten

DOMSTOLE FOR SÆDVANERET

I forfatningens artikel 125 anerkendes disse som et af midlerne for offentlig deltagelse i retsplejen.

I henhold til artikel 19 i organisk lov om domstolsordningen anerkendes som domstole for sædvaneret domstolen for forvaltning af vandressourcer i Valencia-regionens lavlandsområder [Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia] og rådet af gode mænd fra Murcia [Consejo de Hombres Buenos de Murcia].

DOMSTOL FOR FORVALTNING AF VANDRESSOURCER I VALENCIA-REGIONENS LAVLANDSOMRÅDER

Denne domstol, Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, har beføjelse inden for Valencia-regionens territorielle grænser.

Den består af otte syndikater af landarbejdere, der vælges demokratisk af driftslederne i Huerta Valenciana (et frugtbart område i Valencia-regionen), og dens kompetenceområder er en ligelig fordeling af vand mellem de forskellige ejere af landbrugsjord, træffe beslutninger i konkrete sager, der opstår mellem driftslederne, og pålæggelse af de relevante sanktioner ved overtrædelse af kunstvandingsbestemmelserne.

RÅDET AF GODE MÆND FRA MURCIA

Dette råd, El Consejo de Hombres Buenos de Murcia, er blevet institutionaliseret og reguleret siden 1849 som det øverste retsorgan i det frugtbare Murciaområde. Rådet består af en formand, en sekretær og fem medlemmer.

Rådet af gode mænd fra Murcia afholder sine rådsmøder offentligt hver torsdag i rådhusets mødesal og træffer afgørelse i hver enkelt sag under det pågældende møde eller senest ved det efterfølgende rådsmøde. Rådets afgørelser kundgøres i deres helhed og træffes på basis af flertalsafstemning. Dog er det i tilfælde af stemmelighed formanden, der har den afgørende stemme. De sanktioner, der følger af rådets afgørelser, har udelukkende pengemæssig karakter. Afgørelser truffet af denne domstol er endelige og retskraftige.

Yderligere oplysninger findes på: Rådet af gode mænd fra Murcia.

Relevante links

DEN SPANSKE DOMSTOLSSTYRELSE

FORFATNINGSDOMSTOLEN

REVISIONSRETTEN

DOMSTOLE FOR SÆDVANERET

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website