Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Slovenien

Der findes flere oplysninger om domstolene i Slovenien på detofficielle websted for Sloveniens højesteret. Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retterne for arbejdsretlige spørgsmål og retten for socialretlige spørgsmål i første instans (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Arbejdsretterne har kompetence til at afgøre individuelle og kollektive arbejdsretlige tvister, og socialretterne har kompetence i sociale tvister i henhold til bestemmelserne i lovgivningen.

Retterne for arbejdsretlige spørgsmål og retten for socialretlige spørgsmål i første instans træffer afgørelse i første instans. Landsretten for arbejds- og socialretlige spørgsmål (Višje delovno in socialno sodišče) træffer afgørelse i appelsager i forbindelse med afgørelser truffet af retterne for arbejdsretlige spørgsmål og retten for socialretlige spørgsmål i første instans, mens Sloveniens højesteret træffer afgørelse i appelsager og i forbindelse med fornyet prøvelse af afgørelser truffet af landsretten for arbejds- og socialretlige spørgsmål.

En ret for arbejdsretlige spørgsmål har kompetence til at træffe afgørelse i nedenstående individuelle arbejdsretlige tvister:

 • om ansættelsesforholds indgåelse, beståen, varighed og ophør
 • om rettigheder, forpligtelser og ansvar i tilknytning til ansættelsesaftaler mellem arbejdstagere og arbejdsgivere eller personer, der er indtrådt i deres rettigheder
 • om rettigheder og forpligtelser i tilknytning til arbejdsforholdet mellem en arbejdstager og en arbejdsleder, som arbejdstageren arbejder for i henhold til en kontrakt mellem arbejdsgiveren og brugeren
 • mellem arbejdsgivere og ansøgere i forbindelse med ansættelsesprocedurer
 • om rettigheder og forpligtelser i tilknytning til industriel ejendomsret, som er aftalt mellem arbejdstager og arbejdsgiver på grundlag af ansættelsesforholdet
 • om arbejde, der udføres af unge under 15 år, lærlinge/elever, skoleelever og studerende
 • om sager vedrørende personalestipendier mellem arbejdsgiver og elever eller studerende
 • om sager om ulønnet prøveansættelse
 • inden for områder, der er fastsat i loven.

En ret for arbejdsretlige spørgsmål har desuden kompetence til at afgøre, om et forsikringsselskab er medsagsøgt i en erstatningssag, som hører under retten for arbejdsretlige spørgsmåls kompetenceområde.

Hvis sagsøger er arbejdstager, er den kompetente domstol ikke blot den domstol, som har den almindelige geografiske kompetence, men også domstolen i den retskreds, hvor arbejdet bliver eller blev udført eller skulle have været udført, og domstolen i den retskreds, hvor ansættelsesforholdet blev indgået.

En ret for arbejdsretlige  spørgsmål har kompetence til at træffe afgørelse i nedenstående kollektive arbejdsretlige tvister:

 • om gyldigheden af kollektive aftaler og fuldbyrdelsen heraf mellem aftaleparterne eller mellem aftaleparterne og andre personer
 • om kompetence i kollektive forhandlinger
 • om kollektive aftalers overensstemmelse med loven, om indbyrdes overensstemmelse mellem kollektive aftaler og om overensstemmelse mellem arbejdsgiverens generelle retsakter og loven og de kollektive aftaler
 • om lovligheden af strejker og andre faglige aktioner
 • om arbejdstagernes medbestemmelsesret
 • om fagforeningernes beføjelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • i forbindelse med afgørelser om fagforeningernes repræsentativitet
 • inden for områder, der er fastsat i loven.

I forbindelse med behandlingen af overenskomstmæssige arbejdstvister, hvor arbejdsgiveren er part i sagen, har domstolen med den overordnede geografiske kompetence, for så vidt angår arbejdsgiveren, den geografiske kompetence.

Retten for socialretlige spørgsmål har kompetence til at afgøre følgende socialretlige tvister:

1. inden for pensions- og invalideforsikring:

 • om rettigheder til og fra pensions- og invalideforsikring
 • om rettigheder til og fra supplerende pensionsforsikring
 • om betaling af bidrag til obligatorisk pensions- og invalideforsikring og obligatorisk supplerende pensionsforsikring
 • om specifikation eller opsigelse af stillinger, hvor tegning af supplerende pensionsforsikring er obligatorisk
 • om frivillig tegning af obligatorisk pensions- og invalideforsikring og betaling af bidrag til denne forsikring
 • om anerkendelse og forlængelse af pensionsperioden mod betaling
 • om ret til statspension
 • i forbindelse med det officielle register

2. inden for sundhedsforsikring:

 • om rettigheder til og fra obligatoriske sundhedsforsikringer og betaling af bidrag til denne forsikring

3. inden for arbejdsløsheds- og arbejdsforsikring:

 • om rettigheder til og fra obligatoriske arbejdsløshedsforsikringer og betaling af bidrag til denne forsikring
 • om rettigheder til frivillig tegning af obligatorisk arbejdsløshedsforsikring og betaling af bidrag til denne forsikring
 • om stipendier, der er formueafhængige, og stipendier til talenter
 • Om studielån, der ydes i form af garantier og rentetilskud, og som er formueafhængig

4. Inden for forældrebeskyttelse og familieydelser:

 • om rettigheder til og fra forældrebeskyttelsesforsikringer og betaling af bidrag til denne forsikring
 • om ret til familieydelse

5. inden for sociale ydelser:

 • om socialsikringsydelser
 • om ret til forskellige former for sociale ydelser, hvis formålet hermed er at yde ansøgeren social sikring, og hvis ansøgerens formue er afgørende for anerkendelsen af retten til denne ydelse

Retten for socialretlige spørgsmål har også kompetence inden for ovennævnte områder i følgende socialretlige tvister:

 • om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte midler
 • om udbetaling af godtgørelse for skader forvoldt af et officielt statsorgan eller en offentlig myndighedsperson mod en forsikret eller ansøger om social sikring, eller skader, som en forsikret har forvoldt mod en institution i forbindelse med forsikringsforhold eller i forbindelse med udøvelse af socialsikringsrettigheder.

Retten for socialretlige spørgsmål  har ligeledes kompetence i sociale tvister, der er nærmere angivet i loven.

Nedenstående domstole er førsteinstansdomstole i Republikken Slovenien:

 • retten for arbejdsretlige spørgsmål i Celje med sæde i Celje og med kompetence i retskredsen Celje
 • retten for arbejdsretlige spørgsmål i Koper med sæde i Koper og med kompetence i retskredsene Koper og Nova Gorica
 • retten for arbejdsretlige spørgsmål og retten for socialretlige spørgsmål i Ljubljana med sæde i Ljubljana og med kompetence i arbejdsretlige tvister i retskredsene Kranj, Krško, Ljubljana og Novo Mesto og i socialretlige tvister i Republikken Slovenien
 • retten for arbejdsretlige spørgsmål i Maribor og med kompetence i retskredsene Maribor, Murska Sobota, Ptuj og Slovenj Gradec.

Førsteinstansdomstole træffer afgørelse i arbejdsretlige sager i de byer, hvor domstolen har sæde, medmindre det er bestemt, at afgørelsen skal træffes af eksterne domstole.

I arbejds- og socialretlige tvister beklædes førsteinstansdomstolene af et kollegium bestående af en dommer, der er formand for kollegiet, og to lægdommere, hvoraf en udnævnes fra en liste over kandidater, der er arbejdstagere eller forsikrede, og den anden fra en liste over kandidater, der er arbejdsgivere eller repræsenterer institutioner.

Arbejds- og socialretlige tvister om materielle retlige krav afgøres af en dommer alene, hvis værdien af den omtvistede genstand ikke overstiger det beløb, der er fastsat som grænse for genoptagelse i lov om borgerlig retspleje. Uanset den omtvistede sagsgenstands værdi træffer en dommer alene afgørelse om visse vigtige spørgsmål, f.eks. individuelle arbejdsretlige tvister vedrørende ophævelse af en ansættelseskontrakt, prøveansættelser, overtidsarbejde, pauser, hvil og orlov og andre former for fravær fra arbejdet, pligt til udførelse af arbejdet som følge af ekstraordinære omstændigheder, disciplinære sanktioner, midlertidig ophævelse af ansættelsen som følge af rejsning af en disciplinærsag og midlertidig genansættelse, sociale tvister om retten til plejetilskud, ret til invaliditetsydelse som følge af fysisk handicap og ret til kurbehandling.

Landsretten for arbejds- og socialretlige spørgsmål (Višje delovno in socialno sodišče)

Retterne for arbejdsretlige spørgsmål har kompetence til at afgøre individuelle og kollektive arbejdsretlige tvister, mens retterne for socialretlige spørgsmål træffer afgørelse i sociale tvister i henhold til bestemmelserne i lovgivningen.

Landsretten for arbejds- og socialretlige spørgsmål behandler appelsager i forbindelse med afgørelser truffet af retten for arbejdsretlige spørgsmål og retten for socialretlige spørgsmål i første instans. Sloveniens højesteret træffer afgørelse i appelsager og i forbindelse med fornyet prøvelse af afgørelser truffet af landsretten for arbejds- og socialretlige spørgsmål.

Landsretten for arbejds- og socialretlige spørgsmål har sæde i Ljubljana.

Den højere ret for arbejds- og socialretlige spørgsmål beklædes af et kollegium bestående af tre dommere.

Republikken Sloveniens forvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Sloveniens forvaltningsdomstol har kompetence til at afgøre forvaltningsretlige tvister i overensstemmelse med de metoder og procedurer, der er fastlagt i loven om forvaltningsretlige tvister.

I forvaltningsretlige tvister beskyttes fysiske personers og organisationers rettigheder og retlige interesser mod de afgørelser og foranstaltninger, der iværksættes af statslige organer, lokalsamfundsorganer og offentlige myndighedspersoner, i medfør af loven.

I forvaltningsretlige tvister skal domstolen:

 • afgøre lovligheden af endelige forvaltningsakter, der griber ind i sagsøgerens retsstilling
 • pådømme lovligheden af individuelle akter og foranstaltninger, der griber ind i enkeltpersoners menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, medmindre der er blevet garanteret en anden form for behørig proces
 • afgøre lovligheden af forvaltningsakter, der er udstedt af statslige organer, lokalsamfundsorganer og personer, der er i besiddelse af offentlige autorisationer, som er udstedt i form af en forskrift, når de regulerer individuelle forhold.

Republikken Sloveniens forvaltningsdomstol træffer afgørelse i forvaltningsretlige tvister. Republikken Sloveniens højesteret skal imidlertid behandle klager over førsteinstansafgørelser i forvaltningsretlige tvister og i forbindelse med afgørelser om ekstraordinære retsmidler.

Sloveniens forvaltningsdomstol har hovedkontor i Ljubljana.

Forvaltningsdomstolen skal afgøre sagerne på hovedkontoret og i nedenstående afdelinger:

 • afdelingen i Celje for det område, der er omfattet af den højere domstol i Celje
 • afdelingen i Nova Gorica for de områder, der er omfattet af den højere domstol i Koper
 • afdelingen i Maribor for det område, der er omfattet af den højere domstol i Maribor

Den geografiske placering af sagsøgerens bopæl eller hovedkontor er afgørende for beslutningen om, hvilken afdeling der skal pådømme en sag.

Hvis sagsøgeren ikke har bopæl eller hovedkontor i Republikken Slovenien, pådømmer forvaltningsdomstolen sagen i den afdeling, som er beliggende i det område, hvori den i sagen omtvistede forvaltningsretlige handling blev gennemført.

Forvaltningsdomstolen træffer afgørelse i et kollegium bestående af tre dommere, undtagen i særlige sager fastsat ved lov, hvor en enkelt dommer træffer afgørelse.

Højesteret pådømmer i appelsager og i forbindelse med fornyet prøvelse af afgørelser i et kollegium bestående af tre dommere. I sager, der vedrører tvister om kompetence, består kollegiet af tre eller fem dommere.

Juridiske databaser

Der findes flere oplysninger om domstolene i Slovenien på det officielle websted for Sloveniens højesteret.

Relevante links

Retsinstanser

Sidste opdatering: 02/11/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website