Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Slovakiet

Dette afsnit indeholder oplysninger om organisationen af specialdomstole i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Forvaltningsdomstole

Forhold under forvaltningslovgivningen hører primært under de regionale domstoles (krajský súd) og Den Slovakiske Republiks (Najvyšší súd Slovenskej republiky) jurisdiktion.

Den Slovakiske Republik har ikke særlige forvaltningsdomstole, men derimod særlige kamre med dommere inden for forvaltningsområdet.

Særlige domstole

Forfatningsdomstolen

Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstol (Ústavný súd Slovenskej republiky) er en uafhængig retsinstans med beføjelser til at afsige kendelser om, hvorvidt retsregler er i overensstemmelse med forfatningen.

Forfatningsdomstolen har sæde i Košice på adressen Hlavná 110, Košice 042 65, og den har et andet kontor i Bratislava på adressen Župné námestie 12.

Kompetence

Ifølge Den Slovakiske Republiks forfatning træffer forfatningsdomstolen afgørelse om, hvorvidt:

 • love er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove og internationale traktater godkendt af Den Slovakiske Republiks nationalråd, og som er ratificeret og bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen
 • statslige bekendtgørelser, alment gældende retsregler fra ministerier og andre instanser i centraladministrationen er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove og internationale traktater godkendt af Den Slovakiske Republiks nationalråd, og som er ratificeret og bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen
 • alment gældende bekendtgørelser er i overensstemmelse med forfatningen (artikel 68), forfatningslove og internationale traktater godkendt af Den Slovakiske Republiks nationalråd, og som er ratificeret og bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen, medmindre en anden domstol har kompetence til at pådømme sagen
 • alment gældende retsregler fra lokale forvaltningsorganer i centraladministrationen og alment gældende bekendtgørelser fra selvstyrende enheders instanser (i henhold til artikel 71, stk. 2) er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove og internationale traktater, der er bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen
 • statslige bekendtgørelser og alment gældende retsregler fra ministerier og andre instanser i centraladministrationen er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove, internationale traktater, der er bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen, og love, medmindre en anden domstol har kompetence til at pådømme sagen.

Forfatningsdomstolen skal endvidere:

 • afgøre, hvorvidt forhandlede internationale traktater, som både skal godkendes af Den Slovakiske Republiks nationalråd og være i overensstemmelse med forfatningen og/eller en forfatningslov, er i overensstemmelse med forfatningen
 • afgøre, hvorvidt et spørgsmål, der skal afgøres ved en folkeafstemning, der er udskrevet som reaktion på et krav fra borgerne eller en beslutning vedtaget af Den Slovakiske Republiks nationalråd (i henhold til artikel 95, stk. 1), er i overensstemmelse med forfatningen og/eller en forfatningslov
 • træffe afgørelse i kompetencetvister mellem instanser i centralforvaltningen, medmindre loven kræver, at en anden statslig myndighed skal afgøre disse tvister
 • træffe afgørelser om klager fra fysiske eller juridiske personer, der påstår, at deres grundlæggende menneskerettigheder eller friheder er blevet overtrådt i henhold til en international traktat, der er ratificeret af Den Slovakiske Republik og bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen, medmindre en anden domstol skal træffe afgørelse om beskyttelsen af disse rettigheder og friheder
 • afgøre klager fra selvstyrende enheders instanser over forfatningsstridige eller ulovlige beslutninger om indblanding i forhold vedrørende selvstyre, medmindre en anden domstol skal træffe afgørelse om beskyttelsen af disse
 • fortolke forfatningen eller en forfatningslov, når der hersker tvivl om fortolkningen
 • afgøre klager over en beslutning, der bekræfter eller forkaster et parlamentsmedlems mandat
 • afgøre, hvorvidt valg (af præsidenten for Den Slovakiske Republik, til det slovakiske for nationalråd og selvstyrende enheders instanser) er foregået i overensstemmelse med forfatningen og andre gældende love
 • afgøre klager over resultatet af en folkeafstemning eller resultatet af en folkeafstemning om afsættelse af Den Slovakiske Republiks præsident
 • afgøre, hvorvidt en beslutning om at opløse et politisk parti eller bevægelse eller at suspendere dets politiske aktiviteter er i overensstemmelse med forfatningsloven og andre love
 • afgøre rigsretsanklager, som nationalrådet har indledt mod Den Slovakiske Republiks præsident vedrørende en bevidst overtrædelse af forfatningen eller højforræderi
 • afgøre, hvorvidt en beslutning om indførelse af undtagelsestilstand eller nødretstilstand og andre beslutninger i forbindelse med en sådan beslutning er truffet i henhold til forfatningen og/eller en forfatningslov.

Domstolens sammensætning

Forfatningsdomstolen består af 13 dommere.

Dommerne ved forfatningsdomstolen udnævnes af Den Slovakiske Republiks præsident for en periode på 12 år efter indstilling fra det slovakiske nationalråd. Nationalrådet skal udpege dobbelt så mange kandidater, som det antal medlemmer præsidenten skal udnævne.

Andre relevante oplysninger

Forfatningsdomstolens afgørelser skal træffes af et kollegium bestående af tre medlemmer (kammeret) eller i plenum.

Forfatningsdomstolens afgørelser er endelige: Det er således ikke muligt at appellere sådanne afgørelser.

Forfatningsdomstolen kan indlede behandlingen af en sag efter at have modtaget en begæring fra:

 • mindst en femtedel af alle det slovakiske nationalråds medlemmer
 • Den Slovakiske Republiks præsident
 • Den Slovakiske Republiks regering
 • en domstol
 • rigsadvokaten (generálny prokurátor)
 • enhver, der har ret til at få sin sag behandlet i henhold til artikel 127 (klager fra fysiske eller juridiske personer) og artikel 127a (klager fra selvstyrende enheders instanser)
 • Den Slovakiske Republiks øverste revisionskontor (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) i sager, der er omfattet af artikel 126, stk. 2 (uanset om det øverste revisionskontor er kompetent eller ej)
 • Ombudsmanden i forhold vedrørende, hvorvidt lovgivning er i overensstemmelse med forfatningen i henhold til artikel 125, stk. 1, (hvorvidt et spørgsmål, der skal afgøres ved en folkeafstemning, der er udskrevet som reaktion på et krav fra borgerne eller en beslutning vedtaget af Den Slovakiske Republiks nationalråd er i overensstemmelse med forfatningen og/eller en forfatningslov), hvor den fortsatte anvendelse af sådan lovgivning kan bringe de grundlæggende rettigheder eller friheder eller menneskerettighederne og grundlæggende friheder i henhold til en international traktat, der er ratificeret af Den Slovakiske Republik og bekendtgjort som foreskrevet i lovgivningen, i fare.

Juridiske databaser

Webstedet for Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstol giver gratis adgang til:

 • domstolens afgørelser
 • rapporter over undersøgelsesresultater og kendelser
 • pressemeddelelser
 • internationale aktiviteter
 • information om domstolen.

Den særlige kriminalret

Den særlige kriminalret (Špecializovaný trestný súd) i Pezinok blev oprettet i 2009 som efterfølger til den særlige domstol. Kriminalretten pådømmer straffesager. Det er en domstol i første instans på samme niveau som de regionale domstole. Rettens kompetencer og funktioner fastsættes i lov nr. 291/2009 om den særlige kriminalret og om ændring af visse love.

Kontaktoplysninger for den særlige kriminalret i Den Slovakiske Republik:

Adresse: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Tlf.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Kompetencer

Den særlige kriminalret har kompetence til at behandle sager vedrørende følgende lovovertrædelser:

 • manddrab
 • tvang og utilbørlig påvirkning i forbindelse med offentlige indkøb og offentlige auktioner som omhandlet i straffelovens artikel 266, stk. 3
 • falskneri og efterligning af valuta og værdipapirer som omhandlet i straffelovens artikel 270, stk. 4
 • forseelse begået i offentligt embede som omhandlet i straffelovens artikel 326, stk. 3 og 4, i forbindelse med lovovertrædelser i henhold til litra b), c), e), f), g), h), k) eller l)
 • modtagelse af bestikkelse, jf. straffelovens artikel 328-331
 • bestikkelse som omhandlet i straffelovens artikel 332-335
 • indirekte korruption, jf. straffelovens artikel 336
 • bestikkelse i forbindelse med valg som omhandlet i straffelovens artikel 336a
 • oprettelse og organisering af samt støtte til kriminelle grupper eller terrorgrupper
 • særligt grove forbrydelser begået af kriminelle grupper eller terrorgrupper
 • lovovertrædelser begået mod goder som omhandlet i fjerde afsnit i den særlige afdeling af den slovakiske straffelov eller økonomiske forbrydelser som omhandlet i fjerde afsnit i den særlige afdeling af den slovakiske straffelov, hvor lovovertrædelsen forårsager tab eller medfører fordele, der er 25.000 gange større end et småkrav i henhold til straffeloven, eller hvor lovovertrædelsens omfang er mindst 25.000 gange større end et småkrav i henhold til straffeloven
 • skade mod Den Europæiske Unions økonomiske interesser
 • lovovertrædelser forbundet med de ovennævnte, hvor betingelserne for forenede retssager er opfyldt.
Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website