Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Portugal

Dette afsnit indeholder oplysninger om organiseringen af de specialiserede domstole i Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Almindelige domstole i første instans (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Domstolene fungerer som almindelige domstole i civile sager og straffesager, og de har kompetence til at behandle alle sager, der ikke er tillagt andre domstole. De har som regel generel kompetence.

Der kan også være domstole med særlig kompetence (som behandler sager på grundlag af den relevante rettergangsmåde) og specialiserede domstole, som behandler særlige sager (uanset rettergangsmåde).

Domstole med særlig kompetence:

Straffedomstole (Tribunais de Instrução Criminal)

Straffedomstolene gennemfører strafferetlige undersøgelser, afgør, om der skal rejses tiltale, og varetager de retslige opgaver i forbindelse med efterforskningen.

Familie- og ungdomsdomstole (Tribunais de Família e Menores)

Familie- og ungdomsdomstolenes kompetence omfatter følgende:

 • behandling af sager vedrørende personers civilstand: sager vedrørende separation, bodeling og skilsmisse samt alle dermed forbundne retshandlinger, som f.eks. formueopgørelse og indledende retsmøder, sager vedrørende omstødelse eller annullering af civile ægteskaber og sager vedrørende fuldbyrdelse af afgørelser om underholdsbidrag mellem ægtefæller og tidligere ægtefæller
 • behandling af sager vedrørende slægtskab: bevilling af adoption, spørgsmål om udøvelse af forældreansvar eller andre spørgsmål i den forbindelse, officielle moderskabs-/faderskabserklæringer og behandling af sager vedrørende formodet faderskab
 • behandling af sager vedrørende beskyttelse af udsatte mindreåriges interesser: udstedelse af påbud vedrørende mindreårige, der misrøgtes, forlades eller lever i fattigdom, eller som befinder sig i situationer, der sandsynligvis kan bringe deres sundhed, uddannelse eller retskaffenhed i fare, eller behandling og afgørelse af ansøgninger vedrørende beskyttelse af mindreårige mod overgreb i familien eller på de institutioner, i hvis varetægt de er anbragt.

Arbejdsretten (Tribunais de Trabalho)

I civile sager er arbejdsretten f.eks. ansvarlig for at behandle:

 • sager vedrørende arbejdsforhold og forhold, der etableres med henblik på at indgå ansættelseskontrakter
 • sager vedrørende arbejdsulykker og erhvervsrelaterede sygdomme
 • tvister, der opstår mellem institutioner, som yder socialsikrings- eller familieydelser, og modtagerne heraf, hvis de vedrører en af parternes rettigheder, juridiske beføjelser eller lovbestemte forpligtelser, uden at det berører forvaltnings- og skattedomstolenes kompetence
 • civile sager vedrørende strejker.

Handelsdomstole (Tribunais de Comércio)

Handelsdomstolene er bl.a. ansvarlige for at behandle:

 • insolvenssager, hvis skyldneren er en erhvervsvirksomhed, eller hvis det insolvente bo omfatter et selskab
 • sager vedrørende ikke-eksistens, annullering og ophævelse af memoranda og vedtægter
 • sager vedrørende suspension eller ophævelse af selskabsbeslutninger
 • anerkendelsessøgsmål, hvor påstanden vedrører industriel ejendom i sager omfattet af loven om industriel ejendom.

Maritime domstole (Tribunais Marítimos)

De maritime domstole er bl.a. ansvarlige for at behandle sager om:

 • erstatning for skader, der forårsages af eller rammer skibe, både og andre flydende fartøjer, eller som følger af deres maritime anvendelse under de generelle lovbestemte betingelser
 • kontrakter vedrørende byggeri, reparation, køb og salg af skibe, både og andre flydende fartøjer, såfremt de er beregnet til maritim anvendelse
 • aftaler vedrørende søtransport eller kombinerede eller multimodale transportaftaler
 • aftaler vedrørende forsikring af skibe, både og andre flydende fartøjer beregnet til maritim anvendelse, og deres last
 • pant og rettigheder i skibe eller både ud over reel sikkerhed med hensyn til flydende fartøjer og deres last
 • civilretligt ansvar vedrørende forurening af havet og andre farvande under deres jurisdiktion.

Straffuldbyrdelsesdomstole (Tribunais de Execução de Penas)

Disse domstole har bl.a. ansvar for:

 • bevilling af betinget løsladelse (liberdade condicional) og tilbagekaldelse heraf
 • kontrol, udvidelse og fornyet undersøgelse af sikkerhedsforanstaltninger vedrørende tilbageholdelse af utilregnelige personer (inimputáveis)
 • bevilling af prøveløsladelse (liberdade para prova) og tilbagekaldelse heraf
 • erklæringer om, at en fængselsdom er afsonet, forvaringsdomme (pena relativamente indeterminada) eller sikkerhedsforanstaltninger i form af institutionsanbringelse.

Domstol med særlig kompetence inden for immateriel ret (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Denne domstol har sæde i Lissabon og har ansvar for at behandle sager vedrørende ophavsret og tilknyttede rettigheder, industriel ejendom, internetdomæner, selskaber og varemærker samt appeller af afgørelser truffet af den nationale styrelse for industriel ejendom (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), det nationale institut for videnskabelig analyse (Fundação para a Computação Científica Nacional) og instituttet for justitssekretærer og notarer (Instituto dos Registos e do Notariado).

Domstole med specifik kompetence

Domstole med specifik kompetence behandler sager på grundlag den relevante rettergangsmåde. De er ikke domstole, men snarere opdelinger af distriktsdomstole i civile afdelinger (varas cíveis), strafferetlige afdelinger (varas criminais), civilretlige dommerkollegier (juízos cíveis), strafferetlige dommerkollegier (juízos criminais), dommerkollegier, der behandler mindre civilsager (juízos de pequena instância cível), dommerkollegier, der behandler mindre straffesager (juízos de pequena instância criminal), og fogedretter (juízos de execução).

Varas cíveis har kompetence til at behandle sager vedrørende domme, hvis værdi overstiger appeldomstolens kompetence, såfremt loven foreskriver den kollektive retsinstans' medvirken.

Varas criminais har bl.a. kompetence til at behandle straffesager, der henhører under den kollektive retsinstans eller nævningedomstolen.

Juízos cíveis har kompetence til at behandle civile sager, som ikke henhører under jurisdiktionen for varas cíveis eller juízos de pequena instância cível. Juízos criminais har bl.a. kompetence til at behandle straffesager, som ikke henhører under varas criminais eller juízos de pequena instância criminal.

Juízos de pequena instância cível har kompetence til at behandle civile sager ved summariske procedurer (processo sumaríssimo) og civile sager, som ikke er omhandlet i den civile retsplejelov, som er omfattet af en særlig procedure, og hvor afgørelsen ikke kan gøres til genstand for almindelig appel. Juízos de pequena instância criminal har bl.a. kompetence til at behandle sager, som er underlagt en af de tre summariske procedurer (processo sumário, abreviado eller sumaríssimo).

Som en del af tvangsfuldbyrdelsesproceduren har fogedretten kompetence til at udføre de opgaver, der er fastlagt i den civile retsplejelov.

Sidste opdatering: 15/11/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website