Specialdomstole i de enkelte lande

Nederlandene

Dette afsnit indeholder oplysninger om specialretter i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Forvaltningsdomstole

Forvaltningsdomstolene i Nederlandene er:

  • distriktsdomstolen (Rechtbank): første instans for alle forvaltningsretlige sager
  • appeldomstolen (Gerechtshof): appeldomstol for alle skattesager
  • højesteret (Hoge Raad): højesteret for alle skattesager
  • appeldomstolen for sager om social sikring og offentlig forvaltning (Centrale Raad van Beroep), der træffer endelig afgørelse i sager vedrørende social sikring
  • Appeldomstolen for forvaltningssager vedrørende økonomiske spørgsmål (College van Beroep voor het bedrijfsleven): appeldomstol (og sidste instans) i forvaltningsretlige og socio-økonomiske sager
  • Statsrådets forvaltningsretlige afdeling (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): appeldomstol (og sidste instans) for alle forvaltningsretlige sager, der ikke er afgjort af andre appeldomstole

Retlige databaser

Oplysninger kan findes på webstedet om retssystemet i Nederlandene.

Relevante links

Oplysninger om specialretter (på engelsk)

Sidste opdatering: 27/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website