Specialdomstole i de enkelte lande

Letland

Dette afsnit giver et overblik over de særlige domstole i Letland.

Indholdet er leveret af
Letland

Særlige domstole

Letlands forfatningsdomstol

Det fremgår af Letlands forfatning , at Letland har en forfatningsdomstol, som er en uafhængig retsinstans, der foretager en prøvelse af, om loven i sager inden for dens kompetenceområde er i overensstemmelse med forfatningen, og den behandler også andre sager, som den er tillagt ved lov. Forfatningsdomstolen kan kende love og andre retsakter eller dele deraf ugyldige.

I medfør af artikel 16 i loven om forfatningsdomstolen behandler forfatningsdomstolen sager vedrørende:

 1. lovenes forenelighed med forfatningen
 2. foreneligheden af internationale aftaler, som Letland har undertegnet eller indgået, med forfatningen (indtil sådanne aftaler er blevet vedtaget af Saeima (Letlands parlament))
 3. foreneligheden af love og forskrifter eller dele heraf med trinhøjere retsakter
 4. foreneligheden med lovgivningen af andre retsakter (undtagen forvaltningsakter), som vedtages af parlamentet, ministerkabinettet, præsidenten, parlamentets formand eller premierministeren
 5. foreneligheden med lovgivningen af bekendtgørelser, ved hvilke en minister, som handler efter bemyndigelse af ministerkabinettet, har suspenderet afgørelser truffet af et lokalråd
 6. lettisk national lovgivnings forenelighed med internationale aftaler, som Letland har indgået, og som ikke strider mod forfatningen.

Forfatningsdomstolen sættes med syv dommere, der er godkendt af et flertal af Parlamentets medlemmer (mindst 51 stemmer). Tre af dommerne beskikkes på forslag af mindst ti medlemmer af parlamentet, to på forslag af ministerkabinettet, og yderligere to på forslag af højesterets samlede dommerkollegium. De kandidater, som højesteret foreslår, skal vælges blandt Letlands dommere.

Forfatningsdomstolen kan ikke af egen drift indlede en retssag. Den behandler kun sager på begæring af personer som fastlagt i lovgivningen. Ifølge gældende lovgivning kan en sag indbringes for forfatningsdomstolen af:

 • Letlands præsident
 • Saeima
 • mindst tyve parlamentsmedlemmer
 • ministerkabinettet
 • den offentlige anklager
 • statsrevisionens råd
 • et lokalråd
 • ombudsmanden, hvis den institution eller embedsmand, der udstedte den anfægtede bekendtgørelse, ikke har udbedret de konstaterede mangler inden for den af ombudsmanden fastlagte frist
 • en domstol, der behandler en civil sag, straffesag eller forvaltningssag
 • en dommer ved et matrikelkontor, som registrerer fast ejendom og dermed forbundne rettigheder i matrikelregistret
 • enhver fysisk eller juridisk person, hvis grundlæggende rettigheder ifølge forfatningen er blevet krænket
 • retsrådet (Tieslietu padome), inden for dets ved lov fastlagte kompetenceområde.

Forfatningsdomstolens samlede dommerkollegium behandler sager vedrørende foreneligheden af love, ministerkabinettets forskrifter og andre af kabinettet vedtagne retsakter med forfatningen, overensstemmelse mellem bestemmelser i national lettisk lovgivning og internationale aftaler indgået af Letland, som ikke strider mod forfatningen, og overensstemmelse mellem forfatningen og internationale aftaler undertegnet eller indgået af Letland (indtil disse aftaler godkendes af Saeima) og love eller forskrifter eller dele heraf. Andre sager behandles af et kollegium bestående af tre dommere, medmindre forfatningsdomstolen bestemmer andet.

Forfatningsdomstolens afgørelser er endelige og får retskraft ved deres meddelelse. En dom afsagt af forfatningsdomstolen og den fortolkning, der heri gives af en omtvistet bestemmelse, er bindende for alle centrale og lokale offentlige organer (herunder domstole) og embedsmænd samt fysiske og juridiske personer.

En lovbestemmelse, som forfatningsdomstolen har erklæret uforenelig med anden trinhøjere lovgivning, betragtes som ugyldig fra dagen for offentliggørelsen af forfatningsdomstolens dom, medmindre forfatningsdomstolen bestemmer andet. Hvis forfatningsdomstolen har erklæret en international aftale, som Letland har undertegnet eller indgået, uforenelig med forfatningen, skal ministerkabinettet straks tage skridt til at ændre, opsige eller suspendere aftalen eller udtræde af den.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Sager anlagt ved forfatningsdomstolen (søgefunktion)

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Databasens indhold i korte træk

Databasen indeholder domme fra Letlands forfatningsdomstol.

Yderligere oplysninger

Søgeinterfacet og dommene i databasen findes på lettisk og engelsk.

Links

Letlands forfatningsdomstol

Sidste opdatering: 09/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website