Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Finland

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Særlige domstole

Der findes særlige domstole i Finland, hvis funktioner er fastlagt i speciallove. De særlige domstole er etableret med henblik på behandling af sager, som ikke kan behandles ved de almindelige domstole eller forvaltningsdomstolene, fordi de kræver særlig ekspertise. De særlige domstoles sammensætning afspejler sædvanligvis den relevante ekspertise inden for det pågældende område. De særlige domstole omfatter:

  • arbejdsretten
  • retten for konkurrence- og forbrugersager
  • forsikringsretten og
  • højesteret for rigsretsanklager.

Arbejdsretten

Arbejdsretten behandler og træffer afgørelse i retssager på grundlag af lov om ansættelseskontrakter, lov om statsansatte tjenestemænd, lov om kommunale tjenestemænd og lov om tjenestemænd, der er ansat i den evangelisk-lutherske kirke. Den behandler også sager i forbindelse med tjenestemænds kontrakter og ansattes kollektive overenskomster.

Retten for konkurrence- og forbrugersager

Retten for konkurrence- og forbrugersager behandler sager, der er omfattet af loven om forbrugerbeskyttelse, loven om forbrugerombudsmanden og loven om markedsføring. Den behandler også sager vedrørende markedsføring og kontrakter, der hører under loven om aftaler mellem kreditinstitutter og entreprenører, samt overtrædelser af loven om restriktiv handelspraksis.

Forsikringsretten

Forsikringsretten er en særlig forvaltningsdomstol. Den fungerer som kompetent domstol i sager om indkomstsikkerhed, der henhører under dens kompetenceområde. Den behandler bl.a. sager i forbindelse med forskellige former for syge- og ulykkesforsikring og appeller af afgørelser truffet af klageudvalget for pensioner, klageudvalget for ulykkesforsikring, appelretten for socialsikring og klageudvalget for arbejdsløshedsydelser.

Højesteret for rigsretsanklager

Højesteret for rigsretanklager er en særlig ret, der behandler sager, hvor medlemmer af den finske regering, højesteretsdommere og dommere for den øverste forvaltningsdomstol og visse højtstående tjenestemænd tiltales for ulovlig embedsførelse. Højesteret for rigsretsanklager træder kun sammen, når det er nødvendigt.

Yderligere oplysninger

De finske domstoles websted indeholder oplysninger om det finske retssystem. Det er en portal, som giver oplysninger om domstole, anklagere, retshåndhævende myndigheder og retshjælp.

Den omfatter f.eks. den seneste retspraksis fra appeldomstolene og forvaltningsdomstolene og links til alle domstolenes websteder.

Sidste opdatering: 30/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.