Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Bulgarien

I dette afsnit findes oplysninger om specialdomstole i det bulgarske retsvæsen. Specialdomstole Der findes ingen specialdomstole inden for arbejdsret, søret, selskabsret eller andre retsområder i Bulgarien. Der findes specialiserede handelsafdelinger ved distriktsdomstolene. Alle domstole i domstolshierarkiet har en afdeling bestående af civil- og strafferetlige paneler, afdelinger og kollegier.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Forvaltningsdomstole

Med vedtagelsen af den nye civile retsplejelov i 2006 blev der i Republikken Bulgarien indført et system med forvaltningsdomstole. Forvaltningsretssystemet består af 28 forvaltningsdomstole på distriktsniveau og den øverste forvaltningsdomstol.

Forvaltningsdomstole på distriktsniveau

Forvaltningsdomstolene har kompetence til at træffe afgørelse i alle sager om

  • udstedelse, ændring og tilbagekaldelse af forvaltningsakter eller afgørelse om deres ugyldighed
  • afgørelse om ugyldighed af forlig i henhold til forvaltningsloven
  • afhjælpning af mangler i forbindelse med administrationens ubegrundede handlinger og forsømmelser
  • beskyttelse mod uberettiget tvangshåndhævelse
  • skadeserstatning for administrative myndigheders og embedsmænds retlige adfærd, handlinger og forsømmelser
  • skadeserstatning for uberettiget tvangshåndhævelse
  • ugyldighedsafgørelse, ugyldighedserklæring eller omstødelse af forvaltningsdomstoles afgørelser
  • konstatering af fejl i forvaltningsakter i forvaltningsloven.

Enhver kan anlægge en sag for at få afgjort, om der foreligger en administrativ rettighed eller et lovligt forhold, hvis vedkommende har partsstatus, og der ikke findes andre mulige retsmidler.

Sagerne behandles af den forvaltningsdomstol, inden for hvis geografiske jurisdiktion hovedsædet for den myndighed, som udstedte den anfægtede forvaltningsakt, ligger. Hvis det nævnte hovedsæde ligger i udlandet, behandles sagerne af forvaltningsdomstolen i Sofia.

Forvaltningsakter, hvorved den nationale udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik gennemføres umiddelbart, kan ikke ankes, medmindre andet følger af en lov.

Den øverste forvaltningsdomstol

Den øverste forvaltningsdomstol behandler klager og protester over retsakter udstedt af ministerrådet, premierministeren, vicepremierministeren, ministre, chefer for andre institutioner, der hører direkte under ministerrådet, retsakter udstedt af det øverste retsråd, retsakter udstedt af den bulgarske nationalbank, retsakter udstedt af distriktsguvernører samt andre retsakter, som er angivet i en statut; den træffer afgørelse om indsigelser mod retsregler i den afledte ret; som kassationsinstans behandler den retsakter, træffer afgørelse i forvaltningssager og behandler anmodninger om omstødelse af retsakter med retsvirkning i forvaltningssager.

Den øverste forvaltningsdomstol består af to kollegier, som har underafdelinger. Domstolens formand og dennes næstformænd leder kollegierne.

Andre specialdomstole

Militærdomstole

Militærdomstolene blev oprettet den 1. juli 1879. I 1956 gennemgik systemet af militærdomstole en omstrukturering efter hærens placering i byerne Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna og Pleven. Militærdomstolene følger nu den samme struktur.

Militærdomstol

Militærdomstol

Som en ret i første instans behandler militærdomstole sager om forbrydelser, der er begået af militærets tjenestemænd, generaler, officerer, underofficerer og menigt personale i andre ministerier og agenturer, civilt personale i forsvarsministeriet, i den bulgarske hær, inden for de strukturer, der refererer til forsvarsministeren, i agenturet for national sikkerhed og i den nationale efterretningstjeneste under udøvelsen af tjenesten. De sager, som militærdomstolene træffer afgørelse om, behandles af militærappeldomstolen i dens egenskab af appeldomstol i anden instans. Strafferetsplejeloven fastlægger militærdomstolenes jurisdiktion. Disse domstole har samme statut som distriktsdomstolene.

Voldgiftsretten i det bulgarske handels- og industrikammer

Voldgiftsretten i det bulgarske handels- og industrikammer bilægger tvister om civil ejendom og tvister om udfyldning af huller i kontrakter eller tilpasning af kontrakter til nye forhold, uanset om den ene eller begge parter opholder sig eller har bopæl i Republikken Bulgarien eller i udlandet.

Voldgiftsretten i det bulgarske handels- og industrikammer har slået sin position fast som den vigtigste voldgiftsinstitution i Bulgarien og vundet tillid på grund af dens yderst professionelle aktivitet som et organ, der løser retstvister. På årsplan løser voldgiftsretten i det bulgarske handels- og industrikammer mellem 250 og 300 såvel internationale som nationale tvister. 82 % af de nationale sager løses inden for 9 måneder, mens 66 % af de internationale sager løses inden for 12 måneder.

Samtidig er voldgiftsdomstolen aktivt involveret i processen med at forbedre voldgiftslovgivningen. Tvister om rettigheder vedrørende fast ejendom, underholdsbidrag eller rettigheder, som er afledt af arbejdsforhold, eller tvister vedrørende immaterielle goder eller familieret kan ikke henvises til voldgiftsdomstolen.

Juridisk database

Domstolenes websteder

Alle bulgarske domstole har et websted med oplysninger om domstolens struktur og aktiviteter, oplysninger om verserende eller allerede afsluttede sager samt andre nyttige oplysninger, som offentligheden har adgang til.

det øverste retsråds websted findes en detaljeret liste over domstolene i Bulgarien tillige med disses adresser og websteder (kun på bulgarsk).

Retsafgørelser offentliggøres straks på den respektive domstols websted i overensstemmelse med loven om beskyttelse af persondata og loven om beskyttelse af klassificerede oplysninger.

Sagsakter om personers civil- eller sundhedsstatus offentliggøres uden begrundelse.

Se følgende websteder for yderligere nyttige oplysninger:

Sidste opdatering: 17/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website