Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Švédsko

Tato část podává informace o organizaci specializovaných soudů ve Švédsku

Obsah zajišťuje
Švédsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Specializované soudy

Existuje několik zvláštních soudů a tribunálů, které projednávají specifické typy případů a záležitostí:

  • Pracovní soud se zabývá pracovními spory. Pracovní spory jsou takové, ke kterým dochází v rámci vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Pracovní soud obvykle představuje první a jediný stupeň oprávněný rozhodovat pracovní spory. Některé pracovní spory se však projednávají nejdříve u okresního soudu, a poté se lze odvolat k Pracovnímu soudu jakožto soudu druhého a posledního stupně.
  • Obchodní soud se zabývá mimo jiné spory podle zákona o hospodářské soutěži a zákona o obchodních praktikách.
  • Patentový odvolací soud projednává odvolání proti rozhodnutím švédského Patentového a registračního úřadu, která se týkají patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Opravný prostředek proti rozhodnutím Patentového odvolacího soudu se podávají k Nejvyššímu správnímu soudu.

Soudy pro věci pozemkové a životního prostředí projednávají věci, jako je povolení pro nakládání s vodou a provozy nebezpečné pro životní prostředí, otázky týkající se ochrany veřejného zdraví, zachování přírodních zdrojů, sběr odpadů a nebezpečných látek, škody na životním prostředí a jejich odstraňování, stavební, demoliční a územní povolení podle stavebního zákona, pronájem areálů, opravné prostředky související se stavebním řízení, parcelaci, věcná břemena pro základní služby a vyvlastnění. Existuje pět soudů pro věci pozemkové a životního prostředí, což jsou specializované soudy při okresních soudech ve městech Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolání proti rozsudkům a rozhodnutím těchto soudů lze podat k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí, který je součástí odvolacího soudu ve městě Svea. Opravné prostředky ve věcech projednávaných soudy pro věci pozemkové a životního prostředí, u kterých nebylo podáno odvolání k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí lze podat k Nejvyššímu soudu.

Námořní soudy se zabývají věcmi podle švédského námořního zákoníku (1994:1009). Existuje sedm námořních soudů, které jsou součástí okresních soudů ve městech Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a Karlstad.

Přistěhovalecké soudy přezkoumávají rozhodnutí přijatá švédským Cizineckým úřadem v záležitostech týkajících se cizinců a občanství.

Migrační soudy jsou specializovanými soudy, které tvoří součást správních soudů ve městech Malmö, Göteborg a Stockholm. Opravné prostředky proti rozsudkům a rozhodnutím migračních soudů lze podat k Odvolacímu migračnímu soudu, který je součástí stockholmského správního soudu.

Některé druhy sporů souvisejících s pronájmem a vlastnictvím projednávají regionální tribunály pro problematiku pronájmu. Jedná se o kvazi-soudní orgány, které mají podobné pravomoci jako soudy.

Další zvláštní soudy

Ve Švédsku neexistuje ústavní soud ani jemu podobná instituce.

Poslední aktualizace: 19/06/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.