Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Slovensko

V této části naleznete informace týkající se organizace specializovaných soudů na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Správní soudy

Záležitosti správního práva spadají primárně do pravomoci krajských soudů a Nejvyššího soudu Slovenské republiky.

Ve Slovenské republice nejsou zřízeny správní soudy, existují ale samostatné senáty složené ze soudců specializovaných na správní právo.

Specializované soudy

Ústavní soud

Ústavní soud Slovenské republiky (Ústavný súd Slovenskej republiky ve slovenštině) je nezávislým soudním orgánem a v jeho pravomoci je je rozhodovat o ústavnosti právních předpisů.

Ústavní soud má sídlo v Košicích, na adrese Hlavná 110, Košice 042 65 a detašované pracoviště Ústavního soudu Slovenské republiky se nachází v Bratislavě na Župném náměstí 12.

Pravomoci

Dle Ústavy Slovenské republiky rozhoduje Ústavní soud o souladu:

 • zákonů s ústavou, ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, s nimiž Národní rada Slovenské republiky vyslovila souhlas a které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem,
 • nařízení vlády, obecně závazných právních předpisů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy s Ústavou, ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, s nimiž Národní rada Slovenské republiky vyslovila souhlas a které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem,
 • obecně závazných nařízení s Ústavou (článek 68), ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, s nimiž Národní rada Slovenské republiky vyslovila souhlas a které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem – to neplatí, pokud je k vydání rozhodnutí o těchto věcech povolán jiný soud,
 • obecně závazných předpisů místních orgánů státní správy a obecně závazných nařízení orgánů územní samosprávy (dle čl. 71 odst. 2) s Ústavou, ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, které byly vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem,
 • nařízení vlády a obecně závazných předpisů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy s Ústavou, ústavními zákony a s mezinárodními smlouvami, které byly vyhlášeny zákonem stanoveným způsobem, a se zákony, pokud o nich nerozhoduje jiný soud.

Ústavní soud dále:

 • rozhoduje o souladu sjednaných mezinárodních smluv, které vyžadují jak souhlas Národní rady Slovenské republiky, tak soulad s Ústavou a ústavními zákony,
 • rozhoduje o tom, zda je předmět referenda, které se má vyhlásit na základě petice občanů nebo usnesení Národní rady Slovenské republiky (dle čl. 95 odst. 1), v souladu s Ústavou nebo ústavními zákony,
 • rozhoduje kompetenční spory mezi ústředními orgány státní správy, pokud zákon nestanoví, že tyto spory rozhoduje jiný státní orgán,
 • rozhoduje o stížnostech podaných fyzickými nebo právnickými osobami, které namítají porušení svých základních lidských práv nebo svobod plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou Slovenská republika ratifikovala a vyhlásila zákonem stanoveným způsobem, pokud o ochraně těchto práv a svobod nerozhoduje jiný soud,
 • rozhoduje o stížnostech podaných orgány územní samosprávy proti neústavnímu nebo nezákonnému rozhodnutí nebo zásahu do věcí samosprávy, pokud o jejich ochraně nerozhoduje jiný soud,
 • podává v případě sporu výklad Ústavy nebo ústavních zákonů,
 • rozhoduje o stížnostech podaných proti rozhodnutím o ověření mandátu poslance Národní rady Slovenské republiky,
 • rozhoduje o tom, zda se volby (prezidenta Slovenské republiky, do Národní rady Slovenské republiky a orgánů územní samosprávy) konaly v souladu s ústavou a se zákony,
 • rozhoduje o stížnostech podaných proti výsledku referenda nebo výsledkům lidového hlasování o odvolání prezidenta Slovenské republiky,
 • rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo hnutí nebo o pozastavení jejich politické činnosti je v souladu s ústavními a jinými zákony,
 • rozhoduje o obžalobě podané Národní radou na prezidenta Slovenské republiky ve věci úmyslného porušení Ústavy nebo velezrady,
 • rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o vyhlášení výjimečného stavu nebo stavu nouze a jiná rozhodnutí spojená s tímto rozhodnutím byla vydána v souladu s Ústavou a ústavními zákony.

Složení soudu:

Ústavní soud se skládá z 13 soudců.

Soudci Ústavního soudu jsou jmenováni prezidentem Slovenské republiky na funkční období 12 let, a to na návrh Národní rady Slovenské republiky. Národní rada Slovenské republiky musí navrhnout dvojnásobný počet kandidátů na soudce, které má prezident Slovenské republiky jmenovat.

Další důležité informace

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou přijímána senáty složenými z 3 členů nebo v plénu.

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná: to znamená, že proti takovému rozhodnutí není možné podat opravný prostředek.

Ústavní soud je oprávněn zahájit řízení na základě návrhu podaného:

 • alespoň jednou pětinou všech poslanců Národní rady Slovenské republiky,
 • prezidentem Slovenské republiky,
 • vládou Slovenské republiky,
 • soudem,
 • generálním prokurátorem,
 • kýmkoli, o jehož právu se má rozhodovat dle článku 127 (stížnosti fyzických nebo právnických osob) a článku 127a (stížnosti orgánů územní samosprávy),
 • Nejvyšším kontrolním úřadem Slovenské republiky v případech stanovených v čl. 126 odst. 2 (zda je daná kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky),
 • veřejným ochráncem práv ve věcech souladu právních předpisů dle čl. 125 odst. 1 (zda je předmět referenda, které se má vyhlásit na základě petice občanů nebo usnesení Národní rady Slovenské republiky v souladu s ústavou nebo s ústavním zákonem), pokud jejich další uplatňování může ohrozit základní práva nebo svobody nebo lidská práva a základní svobody vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou Slovenská republika ratifikovala a která byla vyhlášena způsobem stanoveným zákonem.

Právní databáze

Internetové stránky Ústavního súdu Slovenské republiky nabízí bezplatný přístup k:

 • rozhodnutím soudu
 • zprávám o nálezech a rozhodnutích
 • tiskovým zprávám
 • mezinárodním aktivitám
 • informacím o soudu

Specializovaný trestní soud

Specializovaný trestní soud v Pezinku vznikl v roce 2009 jako nástupce zvláštního soudu. Trestní soud rozhoduje v trestních věcech. Je soudem prvního stupně na stejné úrovni jako krajské soudy. Působnost a povinnosti tohoto soudu zakotvuje zákon č. 291/2009 Sb., o Specializovaném trestním soudě a o změně a doplnění některých zákonů.

Kontaktní údaje Specializovaného trestního soudu Slovenské republiky:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Působnost

Působnost Specializovaného trestního soudu se vztahuje na trestné činy:

 • trestný čin úkladné vraždy,
 • trestný čin machinací při veřejných zakázkách a veřejných dražbách, § 266 odst. 3 trestního zákona,
 • trestný čin padělání, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů, § 270 odst. 4 trestního zákona,
 • trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, § 326 odst. 3 a 4 trestního zákona v souběhu s trestnými činy pod písm. b), c), e), f), g), h), k) nebo l),
 • trestný čin nepřímé korupce, § 336 trestního zákona,
 • trestný čin podplácení, § 332 až 335 trestního zákona,
 • trestný čin přijímání úplatku, § 336 trestního zákona,
 • trestný čin volební korupce, § 336a trestního zákona,
 • trestný čin zakládání a podpory zločineckých nebo teroristických skupin,
 • zvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou nebo teroristickou skupinou,
 • trestné činy proti majetku dle čtvrté hlavy zvláštní části trestního zákona nebo hospodářské trestné činy dle páté hlavy zvláštní části trestního zákona, pokud byla tímto trestným činem způsobena škoda nebo získán prospěch dosahující nejméně 25000násobku škody malé dle trestního zákona, nebo pokud byl takový čin spáchán v rozsahu dosahujícím výše nejméně 25000násobku škody malé dle trestního zákona,
 • trestný čin poškozování finančních zájmů Evropských společenství,
 • trestné činy související s trestnými činy uvedenými v písmenech a) až k) nebo l), jsou-li splněny podmínky pro společné řízení.
Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.