Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Rumunsko

Tato stránka vám poskytne informace o rumunských specializovaných soudech.

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Specializované soudy

Tribunál pro věci nezletilých a rodinného práva

Tribunál pro věci nezletilých a rodinného práva v Brašově se zabývá trestnými činy spáchanými nezletilými nebo na nich. Před zřízením tohoto tribunálu tyto věci spadaly do působnosti tribunálu v Brašově.

Specializované obchodní tribunály

Existují tři specializované tribunály (dříve obchodní tribunály):

 • Specializovaný tribunál v Kluži,
 • Specializovaný tribunál v Mureši,
 • Specializovaný tribunál v Argeši,

Tyto tribunály se zabývají případy týkajícími se podnikatelů. Za podnikatele jsou považováni všichni, kteří provozují podnik.

Vojenské soudy

Působnost vojenských soudů je stanovena v trestním řádu. Každý vojenský soud má statut vojenské jednotky.

Hierarchie vojenských soudů je následující:

 • 4 vojenské tribunály (ve městech Bukurešť, Kluž-Napoca, Iaşi a Temešvár),
 • Regionální vojenský tribunál v Bukurešti,
 • Vojenský odvolací soud v Bukurešti.

Vojenské soudy jsou složeny z vojenských soudců, úředníků, archivářů a dalších zaměstnanců.

Vojenské tribunály

V Rumunsku jsou celkem 4 vojenské tribunály, které sídlí ve městech:

 • Bukurešť,
 • Kluž-Napoca,
 • Iași,
 • Temešvár.

Jako soud prvního stupně se vojenský tribunál zabývá především trestnými činy proti obranyschopnosti Rumunska (tj. trestnými činy proti vojenskému řádu a disciplíně, trestnými činy spáchanými na bojišti atd.) a trestnými činy spáchanými v souvislosti se služebními povinnostmi důstojníků až do hodnosti plukovníka včetně.

Regionální vojenský tribunál v Bukurešti

Regionální vojenský tribunál se zabývá:

 • Jako soud první instance zejména následujícími trestnými činy spáchanými v souvislosti se služebními povinnostmi důstojníků až do hodnosti plukovníka včetně:
 1. trestnými činy proti životu, tělesné integritě a zdraví;
 2. trestnými činy proti osobní svobodě;
 3. sexuálně motivovanými trestnými činy;
 4. trestnými činy proti majetku;
 5. trestnými činy v souvislosti se služebními povinnostmi;
 6. trestnými činy bránění ve výkonu spravedlnosti;
 7. úmyslnými trestnými činy, které vedou k úmrtí člověka nebo k sebevraždě;
 8. trestnými činy souvisejícími s obchodování s omamnými a psychotropními látkami a jejich nedovoleným užíváním;
 9. trestným činem podvodného úpadku (jestliže trestný čin souvisí s bankovním systémem).
 • Jako dovolací soud se zabývá dovoláními proti rozhodnutím vyneseným vojenskými tribunály, pokud jde o trestné činy, kdy je trestní řízení zahájeno na základě trestního oznámení, jež podala poškozená strana, a dovoláními proti rozhodnutím vyneseným vojenským tribunálem v trestněprávních věcech týkajících se preventivních opatření, podmínečných propuštění na svobodu nebo zajišťovacích opatření, rozhodnutími vynesenými vojenským tribunálem v trestněprávních věcech týkajících se výkonu rozsudků nebo rehabilitace, jakož i dalšími věcmi stanovenými zákonem.
 • Regionální vojenský soud řeší případy kompetenčních sporů mezi vojenskými tribunály na území jeho působnosti.

Vojenský odvolací soud v Bukurešti

Vojenský odvolací soud se zabývá:

 • Jako soud prvního stupně:
 1. trestnými činy v souvislosti s bezpečností státu a trestními činy proti míru a lidskosti spáchanými příslušníky ozbrojených sil;
 2. trestnými činy spáchanými soudci vojenských tribunálů a regionálních vojenských soudů a vojenskými státními zástupci z vojenských státních zastupitelství při těchto soudech.
 • Jako odvolací soud odvoláními proti rozhodnutím regionálních vojenských soudů v prvním stupni řízení.
 • Jako dovolací soud dovoláními proti rozhodnutím v trestněprávních věcech vyneseným vojenskými tribunály v prvním stupni řízení, s výjimkou případů spadajících do jurisdikce regionálních vojenských soudů, jakož i v dalších případech stanovených zákony.
 • Řeší případy kompetenčních sporů mezi regionálními vojenskými tribunály nebo mezi vojenskými tribunály a regionálními vojenskými tribunály nebo mezi vojenskými tribunály v rámci oblastí jurisdikce různých regionálních vojenských tribunálů, jakož i další případy stanovené zákony.

Správní soudy

V Rumunsku správní soudy neexistují. Rozhodování o správních věcech je v kompetenci zvláštních správních úseků soudů.

Další zvláštní soudy

Ústavní soud

Ústavní soud se skládá z devíti soudců, jmenovaných na funkční období devíti let, které nelze prodloužit ani obnovit. Tři soudce jmenuje Poslanecká sněmovna, tři soudce Senát a tři soudce rumunský prezident. Soudci Ústavního soudu si na tříleté funkční období zvolí v tajném hlasování předsedu soudu. Ústavní soud nahrazuje každé tři roky jednu třetinu svých soudců.

Podle článku 146 rumunské ústavy jsou Ústavnímu soudu vyhrazeny následující pravomoci:

 • rozhoduje o ústavnosti zákonů před jejich vyhlášením, a to na žádost rumunského prezidenta, předsedy jedné z komor parlamentu, vlády, Nejvyššího kasačního a trestního soudu, rumunského veřejného ochránce práv nebo alespoň 50 poslanců či alespoň 25 senátorů, popř. z moci úřední, v případě jakékoliv iniciativy, která navrhuje revizi ústavy,
 • rozhoduje o ústavnosti smluv nebo jiných mezinárodních dohod na žádost předsedy jedné z komor parlamentu, alespoň 50 poslanců či alespoň 25 senátorů,
 • rozhoduje o ústavnosti jednacího řádu parlamentu na žádost předsedy jedné z komor parlamentu, parlamentní skupiny, alespoň 50 poslanců nebo 25 senátorů,
 • rozhoduje o námitkách proti neústavnosti zákonů a nařízení vlády podaných u soudů nebo orgánů obchodní arbitráže; námitky proti neústavnosti může podávat i přímo veřejný ochránce práv,
 • rozhoduje o právních sporech ústavní povahy mezi orgány veřejné správy, a to na žádost rumunského prezidenta, předsedy jedné z komor parlamentu, předsedy vlády nebo předsedy Vrchní rady soudců a státních zástupců,
 • dohlíží na dodržování postupu při volbě rumunského prezidenta a potvrzuje výsledky hlasování,
 • poskytuje poradní stanoviska k návrhům na odvolání rumunského prezidenta z úřadu,
 • vyšetřuje veškeré okolnosti, které mohou ospravedlnit přítomnost zástupce hlavy státu, a podává parlamentu a vládě zprávu o výsledcích,
 • dohlíží na dodržování postupu při organizaci a realizaci referenda a potvrzuje jeho výsledky,
 • ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro to, aby občané mohli uplatňovat svou zákonodárnou iniciativu,
 • rozhoduje o otázkách neústavnosti politických stran,
 • kromě toho vykonává další pravomoci v jurisdikci Ústavního soudu (znovu zveřejněný zákon č. 47/1992).

Právní databáze

K dispozici jsou následující on-line právní databáze:

Je přístup do právní databáze zdarma?

Ano, přístup do právní databáze je zdarma.

Související odkazy

Jurisdikce soudů - Rumunsko

Poslední aktualizace: 20/03/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.