Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Portugalsko

Tento oddíl vám poskytne informace o organizaci specializovaných soudů v Portugalsku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Soudy prvního stupně (Tribunais judiciais de 1ª instância)

Obecné soudy jsou společnými soudy pro občanské a trestní věci a vykonávají také soudní pravomoc ve všech záležitostech, které nejsou přiděleny jiným soudům. Jedná se zpravidla o soudy se všeobecnou příslušností.

Mohou též existovat soudy se specifickou příslušností (které rozhodují ve věcech podle použitelného typu řízení) anebo soudy se specializovanou příslušností k projednávání určitých věcí (nezávisle na použitelném typu řízení).

Soudy se specializovanou příslušností

Soudy pro trestní vyšetřování (Tribunais de Instrução Criminal)

Soudy pro trestní vyšetřování provádějí šetření v trestních věcech, rozhodují o tom, zda se bude ve věci dále konat, a vykonávají soudní pravomoc v souvislosti s vyšetřováním.

Rodinné soudy a soudy pro mladistvé (Tribunais de Família e Menores)

Do pravomoci rodinných soudů a soudů pro mladistvé patří následující věci:

 • rozhodování ve věcech týkajících se občanského stavu osob: návrhy na odluku osob, rozdělení majetku a rozvod a veškeré související návrhy, jako např. soupisy majetku a řízení o předběžné otázce, návrhy na prohlášení neplatnosti nebo zrušení občanského sňatku a návrhy a výkon rozhodnutí týkajících se vyživovacích povinností mezi manželi a bývalými manželi;
 • rozhodování ve věcech souvisejících s příbuzenskými vztahy: řízení o osvojení, úprava výkonu rodičovských povinností a rozhodování v souvisejících záležitostech, úřední určení mateřství a otcovství a rozhodování o námitkách vůči domnělému otcovství;
 • rozhodování ve věcech týkajících se ochrany zájmů ohrožených nezletilých osob: opatření týkající se dětí, které jsou obětmi týrání, byly opuštěny nebo trpí nouzí nebo jejichž situace by mohla ohrozit jejich zdraví, bezpečnost, vzdělání nebo mravní výchovu, nebo rozhodování o žádostech o ochranu nezletilých před zneužíváním postavení osoby, které bylo dítě svěřeno do péče, ať už v rámci rodiny či instituce.

Pracovní soudy (Tribunais de Trabalho)

V rámci civilního soudnictí rozhodují pracovní soudy například o:

 • otázkách týkajících se závislé pracovní činnosti a uzavírání pracovních smluv;
 • otázkách týkajících se pracovních úrazů a nemocí z povolání;
 • sporech mezi institucemi sociálního zabezpečení nebo institucemi poskytujícími rodinné dávky a příjemci těchto dávek, které se dotýkají práv, pravomocí nebo zákonných, regulačních či služebních povinností obou stran, bez zasahování do vlastní pravomoci správních a finančních soudů;
 • občanskoprávních otázkách v souvislosti se stávkami.

Obchodní soudy (Tribunais de Comércio)

Obchodní soudy mají pravomoc rozhodovat především v těchto věcech:

 • úpadková řízení, pokud je dlužníkem obchodní společnost nebo pokud konkurzní podstata zahrnuje podnik;
 • prohlášení o neexistenci, neplatnosti či zrušení společenské smlouvy;
 • pozastavení či zrušení usnesení společníků;
 • žaloby, které se týkají průmyslového vlastnictví v jakékoli formě, jež je stanovena v zákoně o průmyslovém vlastnictví.

Námořní soudy (Tribunais Marítimos)

Námořní soudy mají pravomoc rozhodovat ve věcech týkajících se:

 • náhrad škody, která byla způsobena loděmi, čluny nebo jinými plavidly nebo kterou tato plavidla utrpěla, nebo škody vyplývající z jejich používání na moři, podle obecných ustanovení právních předpisů;
 • smluv o stavbě, opravě, nákupu či prodeji lodí, člunů a jiných plavidel, pokud jsou určeny k používání na moři;
 • smluv o přepravě po moři nebo smluv o kombinované či multimodální přepravě;
 • smluv o pojištění lodí, člunů a jiných plavidel určených k používání na moři a jejich nákladu;
 • úvěrů a výhradních práv na lodě a čluny a veškerých věcných záruk ve vztahu k plavidlům a jejich nákladu;
 • občanskoprávní odpovědnosti v souvislosti se znečištěním moří a jiných vod spadajících do jejich jurisdikce.

Soudy pro výkon trestů (Tribunais de Execução de Penas)

Soudy pro výkon trestů mají pravomoc zejména v těchto věcech:

 • schválení podmínečného propuštění a rozhodnutí o jeho zrušení;
 • revize, prodloužení a opětovný přezkum ochranných opatření spojených s pobytem nesvéprávných osob v ústavním zařízení;
 • schválení propuštění na zkoušku a rozhodnutí o jeho zrušení;
 • prohlášení o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody, trestu bez časového omezení nebo ochranného opatření spojeného s pobytem v ústavním zařízení.

Soud pro otázky duševního vlastnictví (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Tento soud sídlí v Lisabonu a v jeho pravomoci je rozhodovat o žalobách týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, průmyslového vlastnictví, internetových domén, názvů společností a obchodních jmen; dále rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím vydaným Národním úřadem průmyslového vlastnictví (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), nadací pro národní vědecké zpracování údajů (Fundação para a Computação Científica Nacional) a úřadem pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado).

Soudy se specifickou příslušností (Tribunais de Competência Específica)

Soudy se specifickou příslušností rozhodují ve věcech podle použitelného typu řízení. Nejedná se vlastně o samostatné soudy, ale o rozdělení okresních soudů na soudní kolegia pro občanskoprávní nebo trestněprávní věci (varas cíveis, varas criminais), soudní sekce pro občanskoprávní nebo trestněprávní věci (juízos cíveis, juízos criminais), sekce nižšího stupně pro občanskoprávní nebo trestněprávní věci (juízos de pequena instância cível, juízos de pequena instância criminal) a sekce pro výkon rozhodnutí (juízos de execução).

Varas cíveis mají pravomoc rozhodovat o návrzích občanskoprávní povahy, kde hodnota sporu přesahuje rámec příslušnosti odvolacího soudu a kde zákon počítá se zásahem soudu s několika soudci.

Varas criminais mají mimo jiné pravomoc rozhodovat ve věcech trestněprávní povahy, které jsou v příslušnosti soudu s několika soudci nebo soudu s porotou.

Juízos cíveis mají pravomoc rozhodovat ve věcech občanskoprávní povahy, které nejsou v příslušnosti kolegií nebo sekcí nižšího stupně pro občanskoprávní věci. Juízos criminais jsou oprávněné rozhodovat ve věcech trestněprávní povahy, které se nepředkládají kolegiím nebo sekcím nižšího stupně pro trestněprávní věci.

Juízos de pequena instância cível mají pravomoc rozhodovat v občanskoprávních věcech ve zkráceném řízení a dále ve věcech, které nejsou upraveny v občanském soudním řádu a na které se vztahuje zvláštní řízení, přičemž proti rozhodnutí nelze podat obvyklý opravný prostředek. Juízos de pequena instância criminal mají zejména pravomoc rozhodovat ve věcech, na které se vztahuje některý ze tří typů zkrácených řízení.

Juízos de execução mají v rámci postupu pro výkon rozhodnutí pravomoci stanovené v občanském soudním řádu.

Poslední aktualizace: 30/01/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.