Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Nizozemí

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace specializovaných soudů v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemí

Správní soudy

Mezi správní soudy v Nizozemsku patří:

  • okresní soud (Rechtbank): první stupeň pro všechny správní věci
  • odvolací soud (Gerechtshof): odvolací soud v daňových věcech
  • Nejvyšší soud (Hoge Raad): nejvyšší soud v daňových věcech
  • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep): odvolací soud (a poslední instance) ve věcech sociálního zabezpečení
  • Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací soud (a poslední instance) v oblasti sociálně hospodářského správního práva
  • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací soud (a poslední instance) ve všech správních věcech, o nichž nerozhodují jiné odvolací soudy.

Právní databáze

Informace lze nalézt na webové stránce věnované systému soudní moci v Nizozemsku: Systém soudní moci v Nizozemsku.

Související odkazy

Nizozemské soudy a Nejvyšší soud Nizozemského království

Poslední aktualizace: 11/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.