Vnitrostátní specializované soudy

Lotyšsko

Tento oddíl vám poskytne přehled specializovaných soudů v Lotyšsku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Specializované soudy

Ústavní soud Lotyšské republiky

Podle Ústavy Lotyšské republiky má Lotyšská republika Ústavní soud, který je nezávislým soudním orgánem posuzujícím, zda bylo právo ve věcech, o kterých rozhoduje, v souladu s ústavou, a rovněž rozhoduje jiné věci, které do jeho působnosti svěřuje zákon. Ústavní soud může prohlásit právní předpisy a jiné právní akty nebo jejich části za neplatné.

Podle článku 16 zákona o Ústavním soudu rozhoduje Ústavní soudu o:

 1. ústavnosti zákonů;
 2. ústavnosti mezinárodních smluv, které jsou podepsány nebo uzavřeny Lotyšskem (než dojde k jejich schválení lotyšským parlamentem – Saeima);
 3. souladu právních předpisů nebo částí právních předpisů s právními předpisy majícími vyšší právní sílu;
 4. souladu dalších právních aktů (vyjma správních aktů) parlamentu, vlády, prezidenta, předsedy parlamentu a předsedy vlády s právními předpisy;
 5. souladu s právními předpisy jakéhokoliv nařízení, kterým ministr pověřený kabinetem pozastavil vykonatelnost rozhodnutí rady místního zastupitelstva;
 6. souladu ustanovení lotyšských právních předpisů s mezinárodními smlouvami uzavřenými Lotyšskem, které nejsou v souladu s ústavou.

Ústavní soud má sedm soudců, kteří se funkce ujímají po schválení většinou poslanců parlamentu, tj. alespoň 51 hlasy. Tři soudce navrhuje nejméně deset poslanců parlamentu; dva navrhuje vláda a další dva Nejvyšší soud zasedající v plénu. Kandidáti na funkci soudce Ústavního soudu navrhovaní Nejvyšším soudem musí být vybráni z řad lotyšských soudců.

Ústavní soud nemůže zahájit řízení ze své vlastní iniciativy; pouze projednává věci na návrh osob uvedených v právních předpisech. Stávající platné právní předpisy umožňují, aby návrh na zahájení řízení u Ústavního soudu podal:

 • prezident Lotyšska
 • parlament (Saeima)
 • skupina nejméně dvaceti poslanců parlamentu
 • vláda
 • nejvyšší státní zástupce
 • Rada Státního kontrolního úřad
 • rady místních orgánů
 • Národní úřad pro lidská práva Lotyšska
 • místní orgány (rady)
 • ombudsman, pokud orgán nebo úřední osoba, která vydala napadený akt, neopravila nedostatky ve lhůtě stanovené ombudsmanem
 • soud, který projednává občanské, trestní a správní věci
 • soudce pozemkového úřadu, který provádí registraci nemovitého majetku nebo záznam práv spojených s takovým majetkem v katastru nemovitostí
 • jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jejíž ústavou zaručená základní práva jsou porušena
 • Rada pro soudnictví (Tieslietu padome) v rámci své zákonné pravomoci.

Věci, které se týkají ústavnosti zákonů a nařízení nebo jiných aktů vlády, souladu ustanovení lotyšských právních předpisů s mezinárodními smlouvami uzavřenými Lotyšskem, které nejsou v rozporu s ústavou, a ústavnosti mezinárodních smluv podepsaných nebo uzavřených Lotyšskem (než dojde k jejich schválení lotyšským parlamentem – Saeima) a právních předpisů či jejich částí, projednává Ústavní soud na zasedání v plénu. Ostatní věci jsou projednávány senátem tří soudců, nerozhodne-li Ústavní soud jinak.

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nabývají účinnosti vyhlášením. Tato rozhodnutí spolu s příslušným výkladem sporného ustanovení jsou závazná pro všechny orgány státní správy a místní samosprávy (včetně soudů) a úřední osoby a také pro fyzické a právnické osoby.

Každé právní ustanovení, které je Ústavním soudem shledáno za odporující jinému legislativnímu ustanovení s vyšší právní silou, se považuje za neplatné ode dne, kdy je vyhlášeno rozhodnutí Ústavního soudu, neuvede-li Ústavní soud jinak. Pokud Ústavní soud zjistí, že mezinárodní smlouva, která je podepsaná a uzavřená Lotyšskem, není v souladu s ústavou, je třeba, aby vláda okamžitě navrhla změnu příslušné smlouvy, výpověď smlouvy, pozastavení jejího uplatňování nebo odstoupení od smlouvy.

Právní databáze

Název a URL databáze

Judikatura Ústavního soudu (vyhledávání)

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Stručný popis obsahu

Databáze obsahuje rozhodnutí Ústavního soudu Lotyšské republiky.

Další informace

Vyhledávací rozhraní databáze a rozhodnutí jsou k dispozici v lotyštině a angličtině.

Odkazy

Ústavní soud Lotyšské republiky

Poslední aktualizace: 09/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.