Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Itálie

V tomto oddílu jsou uvedeny informace o organizaci specializovaných soudů v Itálii.

Obsah zajišťuje
Itálie

Specializované soudy

Článek 102 Ústavy zakazuje zřizování nových „mimořádných“ nebo „zvláštních“ soudů. V kompetenci obecných soudních orgánů je ale možné zřizovat sekce specializující se na konkrétní oblasti; jedná se o sekce, ve kterých zasedají soudci dotčeného soudu a občané, kteří nejsou členy soudcovského stavu (např. speciální zemědělské sekce).

Článek 103 Ústavy však stanoví jisté zvláštní soudy: jedná se o správní soudy, účetní dvůr a vojenské soudy, které byly zřízeny před vstupem Ústavy v platnost.

Vojenské soudy (tribunali militari), jež mají pravomoc projednávat vojenské trestné činy spáchané členy ozbrojených sil, jsou od obecného soudnictví odděleny a spravuje je samosprávný orgán – Nejvyšší rada vojenských soudů (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Správní soudy

Správní soudy se zabývají spory mezi veřejnými orgány a soukromými subjekty v souvislosti s rozhodnutími přijatými veřejnými orgány.

Správní soudy rozhodují o tom, zda bylo správní opatření náležitě přijato, nikoliv o vhodnosti opatření. Správnímu soudu se podává žádost o soudní zrušení správního opatření, které je chybné z hlediska inkompetence, porušení zákona nebo zneužití moci.

Obecně platí, že posouzení, zda věc spadá do kompetence obecné jurisdikce nebo do kompetence správních soudů, závisí na povaze věci: především na tom, zda opatření narušilo právo (diritto soggettivo) nebo pouze oprávněný zájem (interesse legittimo): správní soudy se zabývají případy týkajícími se oprávněných zájmů, ačkoliv existují také další oblasti, které spadají výlučně do jejich kompetence.

Samosprávným orgánem správních soudů je Rada předsednictví správního soudnictví (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

  • Regionální správní soudy (tribunali amministrativi regionali) jsou soudy první instance.
  • Státní rada (Consiglio di Stato) je soudem druhé instance.

Správní jurisdikci ve zvláštních oblastech mají Účetní dvůr a daňové soudy.

Účetní dvůr (Corte dei conti) je složen ze soudců a státních zástupců, kteří mají specializaci na oblast účetnictví. U Účetního dvora je zřízena generální prokuratura (Ufficio del procuratore generale), která vede šetření. Po nedávno uskutečněné reformě má nyní Účetní dvůr nezávislé regionální sekce s justičními a kontrolními pravomocemi.

Samosprávním orgánem Účetního dvora je předsednická rada (Consiglio di presidenza).

Mezi pravomoci Účetního dvora patří:

  • preventivní dohled nad souladem velkého počtu opatření přijatých vládou a veřejnými orgány s platnými zákony
  • kontrola finančního řízení a majetku veřejné správy
  • rozhodování v záležitostech týkajících se veřejných účtů, penzí a odpovědnosti úředníků ve státní službě.

Daňové soudy (Commissioni Tributarie) mají pravomoc v daňových záležitostech.

Právní databáze

Na internetové stránce vojenských soudů naleznete informace o historii a řízeních. Dále zde jsou záznamy o hlavních jednáních týkajících se válečných zločinů (pouze historická řízení).

Internetová stránka regionálních správních soudů a Státní rady nabízí bezplatný přístup k rozpisu jednání, úplná znění rozsudků, nařízení a záznamy sporů mezi veřejnými orgány a soukromými subjekty, které se týkají rozhodnutí přijatých veřejnými orgány.

Z důvodu ochrany dat se na vyhledávání informací o probíhajících řízeních vztahují určité podmínky.

Na internetové stránce Účetního dvora jsou zdarma přístupná hlavní rozhodnutí a rozsudky.

Tato stránka rovněž funguje jako portál pro regionální sekce soudu a nabízí širokou škálu informací o pravomocech a fungování těchto orgánů.

Název a URL databáze

Poslední aktualizace: 02/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.