Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Finsko

Tento oddíl přináší informace o organizaci specializovaných soudů ve Finsku.

Obsah zajišťuje
Finsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Specializované soudy

Ve Finsku existují specializované soudy, jejichž povinnosti jsou stanoveny zvláštními zákony. Specializované soudy byly ustanoveny za účelem projednávání určitých druhů věcí, které nelze považovat za případy příslušející obecným nebo správním soudům, protože vyžadují zvláštní odborné znalosti. Složení specializovaných soudů obyčejně zohledňuje odborné znalosti související s danou oblastí. Specializovanými soudy jsou:

  • Pracovněprávní soud
  • Obchodní soud
  • Pojišťovnický soud
  • Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby

Pracovněprávní soud

Pracovněprávní soud (työtuomioistuin) projednává a rozhoduje spory vyplývající z výkladu zákona o pracovních smlouvách, zákona o zaměstnancích ve státní správě, zákona o zaměstnancích v samosprávě a dále nařízení, jimiž se řídí pracovní smlouvy se zaměstnanci ve službách evangelicko-luteránské církve. Rozhoduje rovněž spory z kolektivních smluv se státními zaměstnanci a ostatními pracovníky.

Obchodní soud

Obchodní soud (markkinaoikeus) projednává záležitosti vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebitelském ombudsmanovi a zákona o trhu cenných papírů. Rovněž rozhoduje spory týkající se obchodních a smluvních podmínek upravených zákonem, kterým se řídí smlouvy mezi úvěrovými institucemi a podnikateli, jakož i spory ve věci porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Pojišťovnický soud

Pojišťovnický soud (vakuutusoikeus) je specializovaný soud ve věcech správního práva. Působí jako příslušný soud ve věcech sociální péče spadajících do jeho jurisdikce. Kromě jiného projednává spory, které vznikly na základě různých druhů nemocenského a úrazového pojištění, a dále odvolání proti rozhodnutím Penzijní odvolací komise, Odvolací komise ve věcech úrazového pojištění, Odvolacího soudu správy sociálního zabezpečení a Odvolací komise ve věcech nezaměstnanosti.

Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby

Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby je specializovaným soudem, který projednává případy spojené s obviněním z nezákonného jednání v úřadu vzneseným proti členům finské vlády, soudcům nejvyššího soudu, soudcům nejvyššího správního soudu a některým vyšším státním úředníkům. Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby je svolán jen v případě potřeby.

Další informace

Internetové stránky finského soudnictví obsahují informace o systému soudnictví Finska. Jde o centralizovaný portál, kde lze najít informace o soudech, státních zástupcích, soudních vykonavatelích a právní pomoci.

Naleznete zde například nejnovější judikaturu odvolacích a správních soudů a odkazy na internetové stránky všech soudů.

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.