Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Estonsko

Tento oddíl obsahuje informace o správních a specializovaných soudech v estonském soudním systému.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Specializované soudy

Estonská ústava stanoví, že vytváření specializovaných soudů se zvláštní působností lze upravit zákonem. Zřizování mimořádných soudů je zakázáno.

V Estonsku nebyly dosud vytvořeny žádné specializované soudy.

Ústavní soud

Nejvyšší soud souběžně vykonává funkce soudu poslední instance a ústavního soudu.

Jako ústavní soud Nejvyšší soud:

 • posuzuje žádosti o ověření, zda jsou obecně závazné právní předpisy, případně odmítnutí takové právní předpisy vydat, v souladu s ústavou,
 • posuzuje žádosti o ověření souladu mezinárodních smluv s ústavou,
 • posuzuje žádosti o vyjádření k výkladu ústavy ve vztahu k právu Evropské unie,
 • posuzuje žádosti o rozhodnutí a stížnosti proti rozhodnutí Riigikogu (estonského parlamentu), předsednictví Riigikogu a prezidenta republiky,
 • posuzuje žádosti o prohlášení poslance Riigikogu, prezidenta republiky, veřejného ochránce práv nebo předsedy nejvyššího kontrolního úřadu za nezpůsobilé dlouhodobě vykonávat svoje povinnosti,
 • posuzuje žádosti o ukončení mandátu poslance Riigikogu,
 • rozhoduje o udělení souhlasu předsedovi Riigikogu, vystupujícímu jako prezident republiky, k vyhlášení mimořádných voleb do Riigikogu nebo k odmítnutí vyhlášení zákona,
 • posuzuje žádosti o ukončení činnosti politické strany,
 • posuzuje stížnosti a protesty proti rozhodnutím a aktům volebních komisí.

Jednotlivci nemohou podat žádost o ústavní přezkum.

Kontaktní údaje pro Nejvyšší soud jsou k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Ústavní přezkum je upraven v zákoně o řízení ve věci ústavního přezkumu.

Správní soudy

Správní soudy projednávají správní věci jako soudy prvního stupně. V Estonsku působí jako nezávislý justiční orgán pouze v prvním stupni.

Přezkum rozhodnutí správních soudů provádí na základě odvolání oblastní soudy, jakožto soudy druhého stupně.

Příslušnost správních soudů, postup pro podání žaloby k správnímu soudu a pravidla správních řízení stanoví soudní řád správní.

Správní soudy

V Estonsku jsou dva správní soudy: správní soud ve městě Tallinn a správní soud ve městě Tartu.

Správní soudy se dělí na jednotlivá soudní pracoviště.

Správní soud ve městě Tallinn tvoří:

 • soudní pracoviště Tallinn
 • soudní pracoviště Pärnu

Správní soud ve městě Tartu tvoří:

 • soudní pracoviště Tartu
 • soudní pracoviště Jõhvi

Oblastní soudy

V Estonsku jsou dva oblastní soudy působící jako soudy druhého stupně.

 • oblastní soud ve městě Tallinn
 • oblastní soud ve městě Tartu

Kontaktní údaje soudů lze nalézt na internetové stránce věnované soudům. Přístup ke kontaktním údajům je zdarma.

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.