Tato země je v procesu vystoupení z EU.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Anglie a Wales

Tato strana vám podá informace o některých specializovaných soudech v Anglii a Walesu, včetně tribunálů.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Správní soudy

Nedávné změny ve Spojeném království vedly k zavedení nového jednotného systému tribunálů. Podrobnosti o tribunálech je možné najít na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals service).

Tribunál prvního stupně (First-tier tribunal) je obecný tribunál, jehož hlavní funkcí je projednávat odvolání proti rozhodnutím vládních úřadů v oblastech, pro něž má tribunál pravomoci. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království. Tribunál prvního stupně je v současnosti rozdělen do šesti komor:

 • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
 • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Daňová komora (The tax chamber)
 • Všeobecná regulační komora (General Regulatory Chamber)
 • Komora pro imigraci a azylovou politiku (Immigration and Asylum Chamber)

Ve vhodnou dobu bude vytvořena sedmá komora, Komora nemovitosti a bydlení (Land Property and Housing Chamber).

Vrchní tribunál (Upper tribunal)

Vrchní tribunál byl vytvořen, aby se zabýval odvoláními proti rozhodnutím tribunálu prvního stupně. Působnost tribunálu je po celém Spojeném království a je rozdělen na komory. Má také pravomoci vést řízení o soudních přezkumech postoupených z vrchního soudu (High Court). V současné době fungují čtyři komory, a to:

 • Komora správních odvolání (Administrative Appeals Chamber)
 • Zemská komora (Lands Chamber)
 • Daňová a kancléřská komora (Tax and Chancery Chamber)
 • Komora pro imigraci a azylovou politiku (Immigration and Asylum Chamber)

Pracovní tribunál (Employment Tribunal) a pracovní odvolací tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovní tribunál a pracovní odvolací tribunál jsou odděleny od tribunálu prvního stupně a vrchního tribunálu, přestože budou úzce propojeny.

Řízení před tribunály má obecně řečeno tendenci být méně formální než řízení před jinými soudy. Členy tribunálu mohou být specialisté nebo odborníci bez právního vzdělání, jako např. lékaři nebo laici, i když předsedou je téměř vždy osoba s právním vzděláním.

Správní soud v Anglii a Walesu má jurisdikci nad správním právem v Anglii a Walesu, stejně jako pravomoc dohlížet na práci nižších soudů a tribunálů.

Specializované soudy

Dále je v Anglii a Walesu celá řada specializovaných soudů:

 • U soudů pro úřední ohledání mrtvol (Coroners' Courts) soudní ohledávač (někdy s porotou) prošetřuje případy násilné, nepřirozené a podezřelé smrti, nebo náhlého úmrtí, jehož příčina je neznámá.
 • Soud pro ochranu (Court of Protection) přijímá rozhodnutí o majetkových záležitostech, o zdravotním a sociálním zabezpečení dospělých (a v některých případech i dětí), kteří nemají právní způsobilost. Soud má také pravomoc vystavovat prohlášení o způsobilosti osob přijímat určitá rozhodnutí. Jedná se o nejvyšší protokolovací soud, a je proto způsobilý vytvářet precedenty.
 • U válečných soudů (Courts Martial) se projednávají případy, které podléhají vojenskému právu a jsou vedeny proti členům ozbrojených sil.
 • Církevní soudy (Ecclesiastical Courts) rozhodují v záležitostech týkajících se Anglikánské církve a církevního práva.

Související odkazy

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Poslední aktualizace: 12/06/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.