Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Kypr

V Kyperské republice (Κυπριακή Δημοκρατία) působí tyto specializované soudy: rodinný soud (Οικογενειακό Δικαστήριο) soud pro pracovněprávní spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) soud pro věci regulovaného nájemného (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) a vojenský soud (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Specializované soudy

Rodinný soud

Rodinný soud má výhradní příslušnost projednávat žádosti o rozvod, péči o děti, spory o výživné a majetkové spory mezi partnery, kteří jsou členy řecké pravoslavné církve.

Pokud strany sporu patří k jiným náboženským skupinám na Kypru, tj. arménům, maronitům nebo římským katolíkům, je příslušnost ve výše uvedených věcech svěřena rodinnému soudu pro náboženské skupiny.

Na Kypru jsou 3 rodinné soudy, jeden pro Nikósii a Kyrenii, jeden pro Limassol a Paphos a jeden pro Larnacu a Famagustu. Pro celý Kypr je zde rovněž 1 rodinný soud pro náboženské skupiny se sídlem v Nikósii.

Případy u rodinného soudu projednává samosoudce s výjimkou žádostí o rozvod, které projednává senát složený ze tří soudců.

Soud pro pracovněprávní spory

Soud pro pracovněprávní spory má výhradní příslušnost projednávat veškeré pracovněprávní spory, které vznikly na základě ukončení pracovního poměru, jako je výplata náhrady škody za neoprávněné propuštění (vyjma případů, kdy požadovaná částka je vyšší než celková výše mzdy za dva roky s tím, že v takovém případě je příslušnost svěřena okresnímu soudu), odstupné, odškodnění za propuštění a nároky vyplývající z pracovní smlouvy, jako jsou doposud nevyplacené mzdy, roční dovolená, 13. plat nebo prémie. Má rovněž příslušnost projednávat jakýkoli občanskoprávní nárok na základě zákona o ochraně mateřství (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), případy nerovného zacházení a sexuálního obtěžování na pracovišti a spory mezi spořitelnami (Ταμεία Πρόνοιας) a jejich členy.

Soud pro pracovněprávní spory sestává z předsedy nebo soudce, který je členem soudní služby republiky (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), a dvou laických členů jmenovaných na základě doporučení svazu zaměstnavatelů a svazu zaměstnanců. Laičtí členové plní výhradně konzultativní roli.

V současné době existují v Kyperské republice 3 soudy pro pracovněprávní spory se sídlem v Nikósii, Limassolu a Larnace.

Soud pro věci regulovaného nájemného

Soud pro věci regulovaného nájemného má příslušnost projednávat záležitosti týkající se obnovení detence pronajatého majetku, stanovení přijatelného nájemného a jakýchkoli dalších souvisejících nebo dodatečných věcí.

Každý soud pro věci regulovaného nájemného (v současné době existují 3) sestává z předsedy, který je členem soudcovského stavu, a dvou laických členů navržených asociacemi nájemců a pronajímatelů. Laičtí členové plní výhradně konzultativní roli.

Vojenský soud

Vojenský soud má příslušnost rozhodovat trestné činy spáchané vojenským personálem, jež jsou v rozporu s vojenským trestním zákoníkem (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), zákonem o národní gardě (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), trestním zákoníkem (Ποινικός Κώδικας) nebo jakýmkoli jiným zákonem bez ohledu na stanovený trest. Před vojenským soudem mohou stanout rovněž jedinci, je-li tak stanoveno ve vojenském trestním zákoníku nebo jakémkoli jiném zákoně.

Pokud má obžalovaný hodnost plukovníka nebo vyšší, je vojenský soud ustaven stejným způsobem jako porotní soud.

Předsedou soudu je soudce, který je členem soudní služby republiky. Členy soudu jsou rovněž dva armádní důstojníci jmenovaní Nejvyšší soudní radou (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), plní však výhradně konzultativní roli.

Správní soudy

Žádosti o zrušení správních aktů projednává v první instanci jeden soudce Nejvyššího soudu, opravný prostředek pak sbor 5 soudců.

Právní databáze

Oficiální právní databáze dosud neexistuje. Existuje řada soukromých právních databází, z nichž některé poskytují služby svým předplatitelům a některé nabízejí bezplatný přístup.

Obsahují informace o soudních rozhodnutích a primární právní předpisy.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.