Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Specializované soudy jsou trestní soudy, obchodní soudy a správní soudy jakožto soudy prvního stupně a Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky jakožto odvolací soudy.

Podle věcné příslušnosti:

Trestní soudy – podle zákona o obvodech a sídlech soudů je zřízeno 61 trestních soudů. Trestní soudy prvního stupně rozhodují o přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu, hospodářství a veřejného pořádku.

Zákon je stále platný, avšak dne 1. 7. 2015 jeho platnost skončí a vstoupí v platnost ustanovení Zákona o obvodech a sídlech soudů (NN 128/14.).

Obchodní soudy – v Chorvatské republice je zřízeno sedm obchodních soudů (v Záhřebu, Splitu, Rijece, Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Zadaru), jež řeší spory mezi obchodními společnostmi, rozhodují o návrzích týkajících se zakládání, činnosti a zrušení společností, vedou soudní rejstříky společností, vedou řízení o uznání zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v obchodních sporech, vedou konkurzní řízení, uskutečňují mezinárodní právní pomoc při dokazování v obchodních věcech a další činnosti.

Správní soudy – v Chorvatské republice jsou zřízeny čtyři správní soudy, a to v Záhřebu, Splitu, Rijece a Osijeku. Tyto soudy rozhodují o žalobách proti individuálním rozhodnutím veřejnoprávních subjektů, o žalobách proti postupu veřejnoprávních subjektů, neprovedení individuálních rozhodnutí a o žalobách proti správním dohodám a výkonu správních dohod.

Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky jakožto odvolací soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím trestních, obchodních a správních soudů na území Chorvatské republiky, přičemž své sídlo mají v Záhřebu.

Trestní soudy

 1. rozhodují v první instanci o méně závažných deliktech, není-li pro řízení týkající se méně závažných deliktů zákonem předepsána věcná příslušnost jiného orgánu,
 2. uskutečňují mezinárodní právní pomoc v rámci řízení spadajících do jejich pravomoci a další zákonem stanovené činnosti.

Přestupkové soudy PDF (274 Kb) hr

Obchodní soudy

Kromě pravomocí stanovených jinými zákony obchodní soudy:

 1. provádějí registrační činnosti a vedou soudní rejstříky,
 2. rozhodují o zápisech v registru lodí a jachet ve věcech, jež na základě námořního zákoníku (Pomorski zakonik) náleží do příslušnosti obchodního soudu, o vymezení odpovědnosti provozovatelů lodí, o stížnostech proti konečnému rozdělení základu pro likvidaci společné havárie, není-li pro každý druh věci zákonem stanoveno jinak,
 3. rozhodují o návrzích týkajících se zakládání, činnosti a zrušení společností,
 4. rozhodují v nesporných věcech stanovených zákonem o obchodních společnostech,
 5. vedou řízení o uznání zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v obchodních sporech,
 6. zajišťují důkazy pro postupy, jež za normálních okolností spadají do jejich příslušnosti,
 7. nařizují ochranná opatření při postupech a v rámci řízení, jež za normálních okolností spadají do jejich příslušnosti,
 8. rozhodují o návrzích na zahájení konkurzního řízení a vedou konkurzní řízení,
 9. uskutečňují mezinárodní právní pomoc při dokazování v obchodních věcech,
 10. provádějí další zákonem stanovené činnosti.

Obchodní soudy PDF (192 Kb) hr

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2015. začne být účinná nová síť městských a obchodních soudů, takže městských soudů bude 24 a obchodních soudů 8. Od 1 .7. 2015. začne být účinná i nová síť trestních soudů, kterých bude 22. To je předepsáno Zákonem o obvodech a sídlech soudů (NN 128/14.)
Uvedené údaje jsou stále aktuální a přesné, avšak po 1. 4. 2015, respektive po 1. 7. 2015 budou upraveny.

Správní soudy

 1. rozhodují o žalobách proti individuálním rozhodnutím veřejnoprávních subjektů,
 2. rozhodují o žalobách proti postupu veřejnoprávních subjektů,
 3. rozhodují o žalobách kvůli neprovedení individuálních rozhodnutí nebo postupu veřejnoprávních subjektů v zákonem stanovené lhůtě,
 4. rozhodují o žalobách proti správním dohodám a výkonu správních dohod,
 5. rozhodují v dalších zákonem předepsaných případech.

Správní soudy PDF (180 Kb) hr

Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím trestních soudů a orgánů státní správy, jež vedou prvostupňové přestupkové řízení, a o odvoláních proti rozhodnutím jiných orgánů v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 2. řeší střet pravomocí mezi trestními soudy,
 3. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti pravomocným rozhodnutím o přestupku v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 4. provádí další zákonem stanovené činnosti.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
tel: +385 1 480 75 10
fax: +385 1 461 12 91
e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím, jež přijaly obchodní soudy v prvním stupni,
 2. řeší střet místní působnosti mezi obchodními soudy a rozhoduje o přenesení pravomocí mezi obchodními soudy
 3. provádí další zákonem stanovené činnosti.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
tel: +385 1 489 68 88
fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozsudkům správních soudů a rozhodnutím, proti kterým je umožněno odvolání,
 2. rozhoduje o zákonnosti aktů s obecnou působností,
 3. rozhoduje o střetu pravomocí mezi správními soudy,
 4. rozhoduje v dalších zákonem předepsaných případech.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
tel: +385 1 480 78 00
fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Poslední aktualizace: 20/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.