Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Specializované soudy jsou trestní soudy, obchodní soudy a správní soudy jakožto soudy prvního stupně a Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky jakožto odvolací soudy.

Podle věcné příslušnosti:

Trestní soudy – podle zákona o obvodech a sídlech soudů je zřízeno 61 trestních soudů. Trestní soudy prvního stupně rozhodují o přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu, hospodářství a veřejného pořádku.

Zákon je stále platný, avšak dne 1. 7. 2015 jeho platnost skončí a vstoupí v platnost ustanovení Zákona o obvodech a sídlech soudů (NN 128/14.).

Obchodní soudy – v Chorvatské republice je zřízeno sedm obchodních soudů (v Záhřebu, Splitu, Rijece, Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Zadaru), jež řeší spory mezi obchodními společnostmi, rozhodují o návrzích týkajících se zakládání, činnosti a zrušení společností, vedou soudní rejstříky společností, vedou řízení o uznání zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v obchodních sporech, vedou konkurzní řízení, uskutečňují mezinárodní právní pomoc při dokazování v obchodních věcech a další činnosti.

Správní soudy – v Chorvatské republice jsou zřízeny čtyři správní soudy, a to v Záhřebu, Splitu, Rijece a Osijeku. Tyto soudy rozhodují o žalobách proti individuálním rozhodnutím veřejnoprávních subjektů, o žalobách proti postupu veřejnoprávních subjektů, neprovedení individuálních rozhodnutí a o žalobách proti správním dohodám a výkonu správních dohod.

Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky jakožto odvolací soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím trestních, obchodních a správních soudů na území Chorvatské republiky, přičemž své sídlo mají v Záhřebu.

Trestní soudy

 1. rozhodují v první instanci o méně závažných deliktech, není-li pro řízení týkající se méně závažných deliktů zákonem předepsána věcná příslušnost jiného orgánu,
 2. uskutečňují mezinárodní právní pomoc v rámci řízení spadajících do jejich pravomoci a další zákonem stanovené činnosti.

Přestupkové soudy PDF (274 Kb) hr

Obchodní soudy

Kromě pravomocí stanovených jinými zákony obchodní soudy:

 1. provádějí registrační činnosti a vedou soudní rejstříky,
 2. rozhodují o zápisech v registru lodí a jachet ve věcech, jež na základě námořního zákoníku (Pomorski zakonik) náleží do příslušnosti obchodního soudu, o vymezení odpovědnosti provozovatelů lodí, o stížnostech proti konečnému rozdělení základu pro likvidaci společné havárie, není-li pro každý druh věci zákonem stanoveno jinak,
 3. rozhodují o návrzích týkajících se zakládání, činnosti a zrušení společností,
 4. rozhodují v nesporných věcech stanovených zákonem o obchodních společnostech,
 5. vedou řízení o uznání zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v obchodních sporech,
 6. zajišťují důkazy pro postupy, jež za normálních okolností spadají do jejich příslušnosti,
 7. nařizují ochranná opatření při postupech a v rámci řízení, jež za normálních okolností spadají do jejich příslušnosti,
 8. rozhodují o návrzích na zahájení konkurzního řízení a vedou konkurzní řízení,
 9. uskutečňují mezinárodní právní pomoc při dokazování v obchodních věcech,
 10. provádějí další zákonem stanovené činnosti.

Obchodní soudy PDF (192 Kb) hr

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2015. začne být účinná nová síť městských a obchodních soudů, takže městských soudů bude 24 a obchodních soudů 8. Od 1 .7. 2015. začne být účinná i nová síť trestních soudů, kterých bude 22. To je předepsáno Zákonem o obvodech a sídlech soudů (NN 128/14.)
Uvedené údaje jsou stále aktuální a přesné, avšak po 1. 4. 2015, respektive po 1. 7. 2015 budou upraveny.

Správní soudy

 1. rozhodují o žalobách proti individuálním rozhodnutím veřejnoprávních subjektů,
 2. rozhodují o žalobách proti postupu veřejnoprávních subjektů,
 3. rozhodují o žalobách kvůli neprovedení individuálních rozhodnutí nebo postupu veřejnoprávních subjektů v zákonem stanovené lhůtě,
 4. rozhodují o žalobách proti správním dohodám a výkonu správních dohod,
 5. rozhodují v dalších zákonem předepsaných případech.

Správní soudy PDF (180 Kb) hr

Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím trestních soudů a orgánů státní správy, jež vedou prvostupňové přestupkové řízení, a o odvoláních proti rozhodnutím jiných orgánů v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 2. řeší střet pravomocí mezi trestními soudy,
 3. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti pravomocným rozhodnutím o přestupku v případech, kdy to předepisuje zvláštní zákon,
 4. provádí další zákonem stanovené činnosti.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
tel: +385 1 480 75 10
fax: +385 1 461 12 91
e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím, jež přijaly obchodní soudy v prvním stupni,
 2. řeší střet místní působnosti mezi obchodními soudy a rozhoduje o přenesení pravomocí mezi obchodními soudy
 3. provádí další zákonem stanovené činnosti.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
tel: +385 1 489 68 88
fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o odvoláních proti rozsudkům správních soudů a rozhodnutím, proti kterým je umožněno odvolání,
 2. rozhoduje o zákonnosti aktů s obecnou působností,
 3. rozhoduje o střetu pravomocí mezi správními soudy,
 4. rozhoduje v dalších zákonem předepsaných případech.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
tel: +385 1 480 78 00
fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Poslední aktualizace: 20/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.