Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Bulharsko

V této části naleznete informace o zvláštních soudech v rámci bulharského soudnictví. Zvláštní soudy V Bulharsku neexistují zvláštní pracovní, námořní, obchodní ani jiné zvláštní soudy. Při okresních soudech fungují zvláštní obchodní oddělení. Všechny soudy v rámci hierarchie zachovávají rozdělení na občanskoprávní a trestněprávní senáty, oddělení a kolegia.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Správní soudy

Systém správních soudů byl v Bulharské republice vytvořen přijetím správního řádu v roce 2006. Systém správního soudnictví se skládá z 28 správních soudů na úrovni okresů a z Nejvyššího správního soudu.

Správní soudy na úrovni okresů

Příslušnost správních soudů je dána u všech případů obsahujících návrhy na:

  • vydání, změnu, odvolání či prohlášení neplatnosti správních úkonů;
  • prohlášení o neplatnosti či zrušení platnosti dohod uzavřených na základě správního řádu;
  • opravné prostředky proti nedovolenému jednání a nečinnosti správních orgánů;
  • ochranu proti výkonu rozhodnutí způsobem, který je v rozporu s právem;
  • náhradu škody za újmu způsobenou protiprávními úkony, jednáním a nečinností správních orgánů a úředníků;
  • náhradu škody za újmu způsobenou výkonem rozhodnutí;
  • prohlášení neplatnosti, zbavení účinku či zrušení rozsudků vynesených správními soudy;
  • stanovení nepravosti správních úkonů na základě správního řádu.

Kdokoli může podat žalobu na zjištění existence či neexistence správního oprávnění nebo právního vztahu, má-li na tom právní zájem a neexistuje-li žádný jiný opravný prostředek.

Uvedené případy posuzuje správní soud, v jehož obvodu se nachází sídlo úřadu, který učinil napadaný správní úkon, a v případě, že se toto sídlo nachází v zahraničí, rozhodne Městský správní soud v Sofii.

Proti správním úkonům, jejichž prostřednictvím dochází k bezprostřednímu provádění zahraniční, obranné a bezpečnostní politiky na vnitrostátní úrovni, se není možné odvolat, nestanoví-li zákon jinak.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud se zabývá stížnostmi a námitkami proti úkonům rady ministrů, premiéra, vicepremiéra, ministrů, vedoucích institucí přímo podřízených radě ministrů, úkonům Nejvyšší soudní rady, Bulharské národní banky, úkonům okresních guvernérů a dalším úkonům stanoveným zákonem; rozhoduje o rozporech mezi právními předpisy sekundární legislativy; jako kasační instance přezkoumává úkony soudů, rozhoduje o správních případech a přezkoumává návrhy na zrušení pravomocných soudních rozhodnutí ve správních případech.

Nejvyšší správní soud se skládá ze dvou kolegií, která se skládají z oddělení. Kolegiím předsedají předseda soudu a místopředsedové.

Další zvláštní soudy

Vojenské soudy

Historie vojenských soudů sahá k 1. červenci 1879. V roce 1956 prošel systém vojenských soudů restrukturalizací v důsledku umístění vojsk ve městech Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna a Pleven. Vojenské soudy nyní zachovávají tutéž strukturu.

Vojenský soud

Vojenský soud

Vojenské soudy se jako soudy prvního stupně zabývají případy trestných činů spáchaných vojáky, generály, důstojníky, poddůstojníky ve vojenské službě a řadovými pracovníky z ostatních ministerstev a agentur, civilními zaměstnanci na ministerstvu obrany, v bulharské armádě, ve složkách podřízených ministerstvu obrany, v Agentuře pro národní bezpečnost a v Národní informační službě při výkonu jejich povinností. Případy, o kterých rozhodly vojenské soudy, při odvolání přezkoumává Vojenský odvolací soud. Příslušnost vojenských soudů upravuje trestní řád. Tyto soudy mají stejné postavení jako okresní soudy.

Rozhodčí soud při Bulharské obchodní a průmyslové komoře

Rozhodčí soud při Bulharské obchodní a průmyslové komoře řeší občanskoprávní majetkové spory a spory o vyplnění mezer ve smlouvách či přizpůsobení smluv novým podmínkám bez ohledu na to, zda jedna nebo obě strany sídlí či mají bydliště v Bulharské republice nebo v zahraničí.

Rozhodčí soud při Bulharské obchodní a průmyslové komoře potvrdil své postavení nejdůležitější rozhodčí instituce v Bulharsku, která si získala důvěru díky své vysoce profesionální činnosti v roli orgánu řešícího právní spory. Každý rok rozhodčí soud při Bulharské obchodní a průmyslové komoře vyřeší 250 až 300 sporů - jak mezinárodních tak domácích. 82% domácích případů je vyřešeno do 9 měsíců, 66% mezinárodních případů je vyřešeno do 12 měsíců.

Rozhodčí soud se zároveň aktivně podílí na procesu zlepšování právních předpisů souvisejících s rozhodčím řízením. Rozhodčímu soudu není možné předkládat spory týkající se práv k nemovitému majetku, vyživovací povinnosti či práv odvozených z pracovněprávních vztahů nebo spory týkající se nehmotného majetku či rodinného práva.

Právní databáze

Webové stránky soudů

Každý bulharský soud má webové stránky, které obsahují informace o jeho struktuře a činnosti, informace o probíhajících a již uzavřených případech, jakož i další užitečné informace přístupné veřejnosti.

Webové stránky Nejvyšší soudní rady uvádějí podrobný seznam soudů v Bulharsku včetně adres a odkazů na jejich webové stránky (pouze v bulharštině).

Úkony soudů jsou bezprostředně po přijetí zveřejněny na webových stránkách příslušného soudu, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně utajovaných skutečností.

Rozhodnutí o případech týkajících se osobního či zdravotního stavu fyzických osob se zveřejňují bez odůvodnění.

Další užitečné informace naleznete na těchto webových stránkách:

Poslední aktualizace: 17/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.