Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Tento oddíl poskytuje informace o specializovaných soudech pro občanské a trestní věci v Rakousku.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Specializované soudy

Každý soud se v zásadě zabývá všemi kategoriemi soudních věcí.

V největších rakouských městech mají určité soudy zvláštní specializaci:

  • 5 soudů ve Vídni v občanskoprávních věcech, trestních věcech, obchodních věcech [2 x], věcech pracovněprávních a věcech sociálního zabezpečení
  • 2 soudy ve Štýrském Hradci v trestních a ostatních věcech

Věci z oblasti pracovního práva, to jsou například občanskoprávní spory uváděné v § 50 pracovního a sociálního zákona (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG) v souvislosti s pracovněprávními vztahy, jsou projednávány ve zvláštním řízení.  Je podobné občanskému soudnímu řízení s určitými zvláštnostmi.

Věci z oblasti pracovního práva rozhodují na prvním stupni krajské soudy (Landesgerichte ) (ve Vídni: Soudní dvůr v oblasti pracovního a sociálního práva), na druhém stupni vrchní soudy (Oberlandsgerichte) a na posledním stupni nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof). V řízení v oblasti pracovního práva rozhodují senáty, které se ve všech stupních skládají z jednoho nebo několika profesionálních soudců (Berufsrichter) a vždy z jednoho laického soudce (Laienrichter) ze strany zaměstnavatelů a ze strany zaměstnanců.

Řízení o opravném prostředku je podobné občanskému soudnímu řízení s méně omezeními. Například lze podat k nejvyššímu soudu opravný prostředek (Revision) bez ohledu na hodnotu sporu, pokud má právní otázka zásadní význam.

Obchodní věci, to jsou například občanskoprávní spory uvedené v § 51 zákona o soudní příslušnosti (s několika výjimkami), v nichž je účastníkem podnikatel, se projednávají v běžném občanském soudním řízení.  V obchodních věcech, v nichž rozhodují senáty, se u soudů prvního a druhého stupně (ale ne u nejvyššího soudu) účastní laičtí soudci z obchodníh kruhů.

V nesporném řízení (Verfahren außer Streitsachen) rozhodují soudy takové soukromoprávní záležitosti, které byly na základě jejich zvláštní povahy (některé smíry, otázky poručnictví či opatrovnictví a další věci, v nichž proti sobě obvykle nestojí dvě strany s protichůdnými zájmy).

Obecným pravidlem je, že tyto věci rozhodují na prvním stupni okresní soudy (Bezirksgerichte), na druhém stupni krajské soudy a na posledním stupni nejvyšší soud.  V řízení rozhodují obvykle na prvním stupni buď samosoudci nebo justiční úředníci (Rechtspfleger), na druhém a třetím stupni senáty složené ze tří nebo pěti soudců z povolání.

Řízení o opravném prostředku je podobné spornému občanskému soudnímu řízení. Vzhledem ke zvláštní povaze tohoto řízení platí méně omezení pro opravné prostředky. Mimoto lze v omezeném rozsahu rovněž předkládat nové skutečnosti v odvolacím řízení nad rámec tvrzení a podání v řízení na prvním stupni.

Z důvodu rozmanitosti záležitostí projednávaných v tomto řízení existují pro různé věci zvláštní pravidla.

Správní soudy

Od 1. ledna 2014 již nelze proti rozhodnutím správních orgánů uplatnit opravné prostředky v rámci správního řízení u správního orgánu.  Lze je napadnout prostřednictvím vznesení stížnosti (Beschwerde) před spolkovým nebo krajským správním soudem. Proti rozsudkům správních soudů lze za určitých podmínek podat opravné prostředky k nejvyššímu soud (Verwaltungsgerichtshof).

Další specializované soudy

Zvláštní postavení

„Soudní dvory veřejného práva“, tj. Ústavní soud a Správní soud, zaujímají v rámci rakouské soustavy soudů zvláštní postavení.  Přestože se jedná o nezávislé soudy, jsou – stejně jako od 1. ledna 2014 zřízené správní soudy – nespadají do působnosti ministerstva spravedlnosti.  Ústavní soud a Správní soud mají organizační autonomii. Oba tyto soudy sídlí ve Vídni a jsou místně příslušné pro celé území státu.

Jejich funkce se liší od funkcí obecných soudů. Nerozhodují totiž o občanskoprávních a trestních věcech (ani jako odvolací soud) a mají pravomoc ve věcech veřejného práva.  Od 1. ledna 2015 mohou však za určitých podmínek účastníci řízení, němž rozhoduje obecný soud, vznést návrh ke správnímu soudu a žádat zrušení zákona či jiného právního předpisu.

Ústavní soud

Prvořadým úkolem Ústavního soudu je dohlížet na dodržování ústavnosti. K tomu náleží i základní práva. Konkrétně je povolán k přezkoumání ústavnosti:

  • spolkových a zemských zákonů,
  • vyhlášek (Verordnungen) správních orgánů,
  • konečných rozhodnutí (Bescheide) správních orgánů.

V případě nutnosti je soud může zrušit.

Na rozdíl od ostatních soudů vykonávají soudci Ústavního soudu svoji funkci jako funkci čestnou (Honoratiorenrichter), nikoliv profesionální (Berufsrichter).  Soudci tohoto soudu jsou významné osobnosti, které již dosáhly úspěšné právnické kariéry v jiné funkci.  Většina soudců Ústavního soudu vykonává svoji funkci na poloviční úvazek a může pokračovat ve výkonu své předchozí profese (např. jako soudci nebo univerzitní učitelé, ne však jako státní úředníci, kteří musí být zproštěni výkonu svých úředních povinností).  Ústavní soud se schází k „zasedáním“, která se obvykle konají čtyřikrát za rok.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud provádí přezkum zákonnosti všech aktů veřejné správy, s výjimkou vyhlášek, které může přezkoumávat a rušit pouze Ústavní soud.  Vydává rozhodnutí zejména o kasačních opravných prostředcích proti rozsudkům správních soudů.

Právní databáze

Internetové stránky rakouské justice poskytují všeobecné informace o rakouském soudním systému.

Je přístup k této databázi zdarma?

Ano.

Související internetové odkazy

Soudní příslušnost - Rakousko

Poslední aktualizace: 25/04/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.