Национални специализирани съдилища

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Швеция.

Специализирани съдилища

Създадени са редица специализирани съдилища и трибунали, които разглеждат специфични видове дела и въпроси:

  • Трудовият съд (Arbetsdomstolen) се занимава с трудови спорове. Трудови са споровете, възникващи в отношенията между работодателите и работниците. Обикновено трудовият съд е първата и единствена компетентна инстанция по трудови спорове. Някои трудове спорове обаче се разглеждат първо от районен съд (tingsrätt), като срещу неговото решение може да бъде подадена жалба пред трудовия съд, който я разглежда като втора и последна инстанция.
  • Търговският съд (Marknadsdomstolen) се занимава, наред с други неща, с разглеждането на спорове, попадащи в приложното поле на Закона за защита на конкуренцията и Закона за пазарните практики.
  • Апелативният патентен съд (Patentbesvärsrätten) разглежда жалби срещу решенията на шведското Патентно и регистрационно ведомство (Patent- och registreringsverket) във връзка с патенти, марки, дизайни и т.н. Решенията на този съд могат да се обжалват пред  Върховния административен съд (Högsta förvaltningsdomstolen).

Съдилищата, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljödomstolar), разглеждат дела, отнасящи се до: разрешителни за експлоатация на водни съоръжения и разрешителни за извършването на дейности, които могат да бъдат опасни за околната среда; въпроси, свързани със здравеопазването, опазването на природата, събирането на отпадъци, замърсяването и управлението на опасните отпадъци; вреди за околната среда и обезщетяването при такива вреди; разрешителни за строеж, разрушителни работи и изменения на терени съгласно Закона за градоустройството и строителството; отдаването под наем на недвижима собственост, обжалване на решения, свързани с градоустройството, парцелирането на земя, сервитутни права и отчуждаване на собственост. Има пет съдилища, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда, като те са специализирани съдилища към районните съдилища в Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå и Östersund. Жалби срещу решенията и определенията на тези специализирани съдилища могат да се подават пред Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljööverdomstolen), който е част от Апелативния съд на Svea. Жалби срещу решенията на Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда могат да се подават пред Върховния съд (Högsta domstolen).

Морските съдилища (Sjörättsdomstolar) разглеждат дела, попадащи в обхвата на шведския Морски кодекс (1994:1009). Има седем морски съдилища, като те са част от районните съдилища в Luleå, Sundsvall, Стокхолм, Калмар, Малмьо, Гьотеборг и Värmland.

Съдилищата по миграционни въпроси (Migrationsdomstolar) разглеждат жалбите срещу решенията на шведската Агенция „Миграция“ (Migrationsverket) по въпросите, отнасящи се до чужденците и гражданството. Те са специализирани съдилища и са част от административните съдилища в Малмьо, Гьотеборг, Стокхолм и Luleå. Решенията и определенията на съдилищата по миграционни въпроси могат да се обжалват пред Апелативния съд по миграционни въпроси (Migrationsöverdomstolen), който е част от Административния съд на Стокхолм.

Някои видове спорове, свързани с наеми, жилищно коопериране и аренда се разглеждат от окръжните комисии, компетентни по въпроси в областта на наемите и арендните отношения (hyres- och arrendenämnder). Това са квазисъдебни органи с правомощия, подобни на тези на съдилищата.

Други специализирани съдилища

В Швеция няма конституционен съд или друг подобен орган.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт